Ажыл-чорудулга 5

1Сапфира деп кадайлыг Анания дээр кижи база бодунуң эдилээн черин садыпкан. 2Ынчалза-даа акшазының кезиин бодунга арттырып алган, а кадайы ону билир турган. Анания арткан акшазын эккелгеш, элчиннерге берипкен. 3А Пётр аңаа мынча дээн: «Анания, чер саткаш, алган акшаң чамдыызын чажырыптар база Ыдыктыг Сүлдени мегелептер кылдыр эрлик чүге чүрээңни ынчаар чагырып алганы ол? 4Ээлел чериң, ону садар бетинде, сээңии турбаан чүве бе? Садыпкаш, алган акшаң база сээңии эвес чүве бе? Ынчаар кылырын чүге бодап алдың? Сен улусту эвес, а Бурганны мегелээн-дир сен». 5Ону дыңнааш, Анания, амы-тыны үстүп, кээп дүшкен. Ол дугайында дыңнаан бүгү улус аажок корткан. 6Аныяк эрлер туруп келгеш, ооң мага-бодун ажаарынга белеткээш, үндүрүп, орнукшудуп кааннар. 7Үш хире шак эрткенде, болган чүүл дугайында чүнү-даа билбес Ананияның кадайы бо чедип келген. 8Пётр оон айтырган: «Чугаалап көрем, чериңерни ынча түңге садыпкан ийик силер бе?» Оозу: «Ийе, ынчага» – деп харыылаан. 9Пётр ынчан аңаа мынча дээн: «Чүге силер Дээрги-Чаяакчының Сүлдезин шенээр деп дугуржуп алганыңар ол? Дыңна даан, ашааңны ажаап чораан улус эжик аксында келди, олар ам сени көдүрүп үндүре бээр». 10Ол-ла дораан демги херээжен Пётрнуң мурнунга кээп дүжүп, амы-тыны үстү берген. Аныяк эрлер кирип келгеш, ооң өлүг чыдарын көргеш, мага-бодун үндүре бергеш, ашааның чанынга орнукшудуп кааннар. 11Бүзүрээннерниң дөгерезин база ону дыңнаан шупту улусту улуг коргуушкун хөме апкан. 12Элчиннер чон аразынга хөй-ле кайгамчык демдектерни кылганнар. Бүзүрээннер шупту Соломоннуң серизиниң адаанга чыглып турган. 13Өске улустан кым-даа оларга каттыжарын дидинмээн, а чон оларны мактаар болган. 14Харын оон-даа хөй, улам хөй улус, эр-херээжени катай-хаара, Дээрги-Чаяакчыга бүзүреп, ындыгларның саны көвүдеп-ле олурган. 15Ооң түңнелинде улус аарыг кижилерин, чаны-биле эртип бар чыткан Пётрнуң оода-ла хөлегези оларның кайы-бирээзинге дээптеринге идегээш, кудумчуже үндүрүп, аңаа дөжектерге чыттырып туруп берген. 16Ол чоок-кавыда хоорайлардан мөөң чон Иерусалимче сөктүп кээп, аараан-даа, буктарга алыскан-даа кижилерин элчиннерге эккээрге, олар шупту экирий бээр болган. 17А Бурганның дээди бараалгакчызының, ооң чоок кижилериниң (а олар ·саддукейлерниң шажынчы бөлүүнүң улузу чүве-дир) адааргалы иштин ириде берген. 18Олар элчиннерни тудуп хоругдааш, карачал чоннуң кара-бажыңынга суп каан. 19Ынчалза-даа дүне када Дээрги-Чаяакчының төлээзи кара-бажың эжиин ажыткаш, оларны үндүре берген. 20Ол мынча дээн: «Бурганның өргээзиниң иштинге туруп алгаш, чаа амыдырал дугайында улуска, чүве арттырбайн, чугаалап бериңер!» 21Олар ону дыңнааш, эртен эрте Бурганның өргээзинче кирип, чонну өөредип эгелээннер. А Бурганның дээди бараалгакчызы болгаш ооң чоок кижилери чедип келгеш, ·дээди иудей Чөвүлелди база Израильдиң ·баштыңнарын дөгерезин чыггаш, элчиннерни эккелзин дээш, кара-бажыңче улус чорудупканнар. 22Ынчалза-даа айбычылар кара-бажыңга кээрге, элчиннер тывылбайн барган. Олар оон ээп келгеш, чүү болганын дыңнадып: 23«Кара-бажыңга кээп, көөрүвүске, хаалгазын ыяк быжыг дуглап каан, таңныылдар эжик аксында турар болду. Ынчалзажок ажыдыпкаш, оон кымны-даа тыппадывыс» – деп харыылааннар. 24Ындыг сөстер дыңнааш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш таңныылдар даргазы болган чүүлдүң аайын тып чадааннар. 25Оон бир кижи келгеш, оларга: «Кара-бажыңнап каан улузуңар Бурганның өргээзинде чонну өөредип турлар!» – деп дыңнаткан. 26Таңныылдар даргазы ынчан улузу-биле кады чоруткаш, элчиннерни эп-чөп-биле эккелген. Улуска даш-биле соктуруп кааптарындан корткаш, олар күш дөгевээн. 27Таңныылдар элчиннерни эккелгеш, ·дээди иудей Чөвүлел мурнунга тургузупканнар. Бурганның дээди бараалгакчызы оларга: 28«Ол кижиниң ады-биле улус өөредирин бис шыңгыы хорудувус чоп. Ындыг-даа болза, өөредииңерни бүдүн Иерусалимни бир кылдыр нептереткеш, Ооң өлүмү дээш бурууну база бисче чууй каар-дыр силер» – дээн. 29Пётр болгаш өске элчиннер мынча деп харыылаан: «Кижилерге эвес, а Бурганга колдадыр чагыртыр ужурлуг бис. 30Иисусту шаажылал ыяжынга хере шаап өлүрдүңер, а ада-өгбевистиң Бурганы Ону катап диргизип кагды. 31Израиль чон бачыттарын билингеш, Бурганче эглип, өршээл алзын дээш, Бурган Иисусту Баштыңчы болгаш Камгалакчы кылдыр көргүзүп, Бодунуң оң талазынче өрү көдүрдү. 32Ол бүгүнүң херечилери – бис-тир бис база Аңаа чагыртыр улуска Бурганның бергени Ыдыктыг Сүлде ол-дур». 33Ону дыңнааш, Чөвүлел кежигүннери хорадаанындан өдү чарлы бер чазып, элчиннерни өлүрер дей бергеннер. 34Оларның аразынга бүгү чонга хүндүткелдиг ном-хоойлу тайылбырлакчызы Гамалиил дээр ·фарисей турган. Ол ·дээди иудей Чөвүлелдиң мурнунга туруп келгеш, элчиннерни бичии када үндүрүптерин дужааган. 35Оон ол Чөвүлелге мынча дээн: «Израильчилер! Бо улусту канчаар деп турарыңарны хынамчалыг боданып көрүңер. 36Элээн каш чыл бурунгаар маңаа бодун өндүр улуг кижи кылдыр мегеленген Февда дээрзи турду чоп. Аңаа 400 хире кижи каттыжа берген болгай. Ынчалза-даа Февданы өлүрүп каарга, ону эдерген улус дөгере тарай халчы бергеш, сураг бардылар. 37Ооң соонда чизе үезинде Галилея чурттуг Иуда келгеш, элээн хөй улус чыып алгаш, үймээн үндүрген ийик чоп. Ол база өлүртүп каан, а ону эдергеннер тарай халчы берген. 38Ынчангаш ам силерге сүмем бо-дур: ол улуска дегбейн, сула салыптыңар. Бо херек кижилерден үнген болза, ол буурап дүжер. 39А бир эвес ол Бургандан келген болза, оларны доктаадып шыдавас силер, харын Бурганга удур апаарыңар чадапчок». 40Олар Гамалиилдиң сүмезин хүлээп алгаш, элчиннерни кыйгырткаш, эттеп-эттеп, Иисустуң адын суртаалдаарын хорааш, салып чорудупканнар. 41Элчиннер Иисус дээш дорамчылал алырынга төлептиг болганынга өөрүп, ·дээди иудей Чөвүлелден чоруй барганнар. 42Олар хүн бүрүде Бурганның өргээзинге-даа, бажыңнар кезип-даа, «Иисус дээрге Христос-тур» дээн Буянныг Медээни улуска чедирип, суртаалдаарын уламчылап турганнар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\