Ажыл-чорудулга 6

1Бүзүрээн улустуң саны улам көвүдеп турда, оларның аразында грек дылдыг иудейлер тус черниң иудейлеринге чарбыттынып эгелээннер. «Хүн бүрүнүң чемин үлеп турда, бистиң дулгуяк херээженнеривисти бо чер чурттуглар тоовайн баар-дыр» – деп, грек дылдыглар чугаалаар болган. 2Он ийи элчин ынчан арткан бүгү бүзүрээннерни чыылдыргаш, мынча дээннер: «Бурганның медээзин суртаалдаар ажыл-херээвисти каапкаш, аъш-чем үлелгезинче сагыш салыр харыывыс чок-тур. 3Ынчангаш силерниң араңардан Ыдыктыг Сүлде болгаш мерген угаанга бүргеткен, эки мөзүлүү билдингир чеди кижиден шилип ап көрүңер, ха-дуңма. Бо албан-хүлээлгени оларга дагзыр бис. 4А боттарывыс үргүлчү мөргүп, Бурганның медээзин суртаалдап тураалы». 5Ол саналды шупту чыылган улус чүүлзүнгеш, Иисуска бүзүрелге бүргеткен, Ыдыктыг Сүлдеге башкарткан кижи болур Стефанны, ол ышкаш Филиппти, Прохорну, Никанорну, Тимонну, Парменни болгаш Антиохия чурттуг ·прозелит Николайны шилип алганнар. 6Ол улусту элчиннер мурнунга тургузуптарга, элчиннер оларга холдарын дегзип, мөргүп турганнар. 7Бурганның медээзи тарап-ла турган, Иерусалимде бүзүрээннер саны улам көвүдеп-ле орган. Бурганның бараалгакчыларының аразында безин хөй улус бүзүрелге чагырты берген. 8Бурганның авыралы болгаш күжү бүргээн демги Стефан дээр кижи чон аразынга өндүр улуг кайгамчык демдектерни кылып турган. 9«Кулданыгдан хосталганнар ·синагогазы» дээр синагоганың чамдык кежигүннери: Киринеядан, Александриядан, Киликиядан болгаш ·Асиядан келген иудейлер Стефанга удурланып, ооң-биле маргыжа бергеннер. 10Ынчалза-даа Стефан чугаалай бээрге, мерген угаанга болгаш ооң аксы-сөзү-биле чугаалап турган Сүлдеге удурланыр харык чок болганнар. 11Олар ынчан чамдык улусту Стефанга удур нүгүл кылып: «Бис ооң Моисейни база Бурганны бак сөглеп турганын дыңнадывыс» – дээр кылдыр бүдүү көгүдүп алганнар. 12Олар ынчалдыр чонну, ·баштыңнарны болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларын хөлзедиптерге, демгилери келгеш, Стефанны тудуп хоругдааш, ·дээди иудей Чөвүлелче аппарганнар. 13Меге херечилерни эккеп тургузуптарга, олар мынча дээннер: «Бо кижи ыдыктыг өргээ биле хоойлуну доктаамал бак сөглеп келди. 14Бис ооң: „Назарет чурттуг Иисус бо өргээни бузуп кааптар база Моисейниң биске арттырып каан чаңчылдарын өскертиптер“ – деп турганын дыңнаан бис». 15Дээди иудей Чөвүлелде бүгү улус Стефандан карак салбайн кайгап олурган болгаш, ооң арны, ·дээрниң төлээзиниң арны дег, чырып келгенин көрүп каан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\