Ажыл-чорудулга 7

1Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан оон: «Ол буруудадыышкыннар шынныг бе?» – деп айтырган. 2Стефан мынча деп харыылаан: «Ха-дуңма болгаш адалар! Мени дыңнаңарам. Алдарлыг Бурган бистиң өгбевис ·Авраамга ол Месопотамияга чурттап турган өйде, ооң Харранче көже бээриниң мурнуу чарыында, кээп көзүлген. 3Бурган кээп көзүлгеш, аңаа мынча дээн: „Бодуңнуң чуртуңну база төрелдериңни каапкаш, Мээң айтып бээрим черже чорувут“. 4Оон Авраам халдейлерниң чуртундан чорупкаш, Харранга чурттай берген. Ооң ачазы мөчээн соонда, Бурган Авраамны силерниң ам чурттап турарыңар бо черже көжүрүпкен. 5Ол Авраамга хуу өнчү кылдыр улдуң хире-даа черни маңаа бербээн. Ынчалза-даа ол үеде Авраамга ажы-төл турбаан-даа болза, Бурган бо чуртту аңаа болгаш ооң үре-салгалынга ээлээр чер кылдыр бээрин аазаан. 6Бурган аңаа мынча дээн: „Сээң үре-салгалың хары чуртче көжүртүпкен улус боор-дур. Олар аңаа 400 чыл иштинде кулданыг болгаш дарлал адаанга чурттап кээр-дир“. 7Бурган улаштыр мынча дээн: „Ынчалза-даа Мен оларны дарлаан чонну шиидер мен. Оон олар ол чурттан чоруй баар база бо черге Меңээ мөгейип бараалгаар“. 8Ооң соонда Ол Авраам-биле ·кыртыжап демдектээр ёзулал-биле шынзыткан чагыг-керээ чарган. Ынчангаш Авраам Исаактың адазы апаргаш, оглун ооң төрүттүнгенинден сески хүнде кыртыжап демдектээн. Ооң соонда Исаак – Иаковтуң адазы, а Иаков – он ийи улуг өгбениң адазы апарган. 9Демги улуг өгбелер бичии дуңмазы Иосифке адааргааш, ону Египетче кул кылдыр садыпканнар. Ынчалза-даа Бурган ооң-биле кады болган. 10Ол Иосифти бүгү айыыл-халаптан адыргаш, аңаа мерген угаанны база Египеттиң хааны фараоннуң эки хамаарылгазын берген. Фараон Иосифти бүгү Египеттиң база бодунуң ордузунуң чагырыкчызы кылып каан. 11Оон бүгү Египетке болгаш ханаан черге аш-чут эгелеп, аажок улуг айыылды халдаткан. Бистиң өгбелеривис чиир чем тыппайн турган. 12Египетте тараа барын дыңнааш, Иаков бистиң өгбелеривис болур оолдарын ынаар чорудупкан. Оларның Египетке бир дугаар барганы ол чүве-дир. 13А олар ийиги удаа кээрге, Иосиф ам-на акыларынга бодунуң адын адап, ажыттынган, оон фараон база Иосифтиң төрелдерин билип алган. 14Ооң соонда Иосиф бодунуң ачазы Иаковту болгаш чеден беш кижи санныг бүгү төрелдерин эккелдирип, улус чорудупкан. 15Иаков Египетке чедип келген. Аңаа ол-даа, бистиң өгбелеривис-даа өлгүжеге чедир чурттааннар. 16Оларның мага-боттарын Сихемче дедир аппаргаш, Авраамның Эммор деп кижиниң оолдарындан ол черге садып алганы чевегге орнукшудуп кааннар. 17Бурганның Авраамга берген аазаашкыны күүсеттинер үе чоокшулаан тудум, Египетте бистиң чоннуң саны дыка көвүдеп олурган. 18А Египетти ол аразында Иосифти билбес чаа хаан чагыра берген. 19Ол хаан бистиң чонну кара сагыштыы-биле ажыглап, ада-өгбевисти каржызы-биле дарлап келген. Ол чаа төрүттүнген чаштарны безин үндүр октаарынче албадап, оларны өлүмге чыгап турган. 20Ындыг өйде Моисей – Бурганга тааржыр чаш төл – төрүттүнген. Баштайгы үш айда ону ачазының бажыңынга ажаап өстүрген. 21А чаш төлдү үндүр октаар ужурга таварышканда, ону фараоннуң уруу тып алгаш, бодунуң оглу дег азырап доруктурган. 22Моисей Египеттиң бүгү-ле мерген угаанын шиңгээдип алгаш, ажыл-херекке, чугаа-сөске аажок салым-чаяанныг кижи болган. 23Ол дөртен харлапкаш, ха-дуңмашкы израиль чонга душкаш кээрин шиитпирлээн. 24Оларның бирээзин бастып турарын көргеш, Моисей дора көрдүрген кижиге болчуп, ооң өжээнин негеп, египет кижини өлүрүп каан. 25Моисей Бурганның ону еврейлерге камгалал бээри-биле ажыглап турарын бодунуң чону билип каар боор деп бодаан, ынчалза-даа олар билбээн. 26Даартазында, еврейлер аразында чокшуп турда, ол чедип келгеш, оларны эптештирерин кызып: „Ха-дуңмашкы улус эртип, чүге бот-боттарыңарны хомудадып турарыңар ол?“ – дээн. 27Ынчалза-даа эжин хомудаткан кижи Моисейни ыңай идипкеш: „Кым сени бистиң даргавыс болгаш шииткекчивис кылып каан чүвел? 28Азы дүүн египет кижини өлүргениң дег, мени база өлүрериң ол бе?“ – дээн. 29Ону дыңнааш, Моисей мадиан черже дезипкен. Ол аңаа өске черден келген даштыкы кижи болуп чурттай бергеш, ийи оолдуг апарган. 30Дөртен чыл эрткен соонда, ·Синай даг эдээнде ховуга, Моисейниң мурнунга, хып турар чадаң ыяш чалбыыжынга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келген. 31Ону көрүп кааш, Моисей аажок кайгап, топтап көөрү-биле чоокшулап келгеш, Дээрги-Чаяакчының үнүн дыңнап каан: 32„Мен – сээң ада-өгбеңниң Бурганы, Авраам, Исаак болгаш Иаковтуң Бурганы-дыр мен“. Моисей кортканындан сириңейнип, чадаң ыяшче караан көдүрерин дидинмээн. 33Дээрги-Чаяакчы аңаа мынча дээн: „Будуңда кеткен идииң уштуп ал. Базып турар чериң ыдыктыг чер-дир. 34Египетте Мээң чонумну дарлап турарын көрдүм, ооң уё-човуурун дыңнадым. Ону хостаар дээш, бадып келдим. Ам сени Египетче айбылап чорудуп тур мен“. 35Ол Моисей болза еврейлерниң: „Кым сени дарга болгаш шииткекчи кылып каан чүвел?“ – деп чугаалааш, хүлээп көрбээни база аңаа чадаң ыяшка көзүлген төлээзин дамчыштыр оларга дарга база хостакчы кылдыр Бурганның чорудуп бергени кижи ол болган. 36Египеттиң черинге, Кызыл далайга база дөртен чыл дургузунда ээн кургаг ховуга кайгамчык чүүлдер болгаш көскү демдектер кылып тургаш, еврейлерни Египеттен үндүре берген Моисей ол болган. 37Израиль чонга: „Бурган бодуңарның-на ха-дуңма чонуңар аразындан мен ышкаш медээчини илередип бээр“ – дээн демги-ле Моисей ол болган. 38Ээн кургаг ховуга чыылган чонга Бурганның төлээзиниң ·Синай дагга аңаа ажыдып берген чүвезин чугаалаан кижи ол болган. Дээрги-Чаяакчының дириг сөстерин биске дамчыдып бээри-биле хүлээп ап тура, өгбелеривис-биле кады турган кижи ол болган. 39Ынчалза-даа өгбелеривис аңаа чагыртырындан ойталап, хүлээп көрбээннер база сеткилинде Египетче эгли бергеннер. 40Олар Ааронга мынча дээннер: „Бисти баштаар бурганнардан кылып бер че, бисти Египеттен үндүрүп эккелген демги Моисейниң канчап барганын билбес-тир бис“. 41Олар ынчан бугажык хевирлиг дүрзү-бурган кылып алгаш, аңаа өргүл салгаш, боттарының холу-биле кылган чүвезиниң мурнунга өөрүп-байырлап турганнар. 42А Бурган өгбелеривистен хая көрнү бергеш, оларның сылдыстарның аг-шериин бурганчыдып, мөгеер чоруун соксатпайн, каапкаш барган. Медээчилерниң номунда ону мынчаар бижээни дег боттанган:„Израиль чон! Ээн кургаг ховуга дөртен чыл дургузундаМеңээ янзы-бүрү өргүлдер кылган ийик сен бе? 43Силер Молохтуң чадырын,бурганыңар Ремфанның сылдызын – мөгеер дээш, кылып алганыңар дүрзү-бурганнарны ап алгаш чордуңар чоп.Ынчангаш Мен силерни Вавилон ындынче шөлүптер мен“. 44Ээн кургаг ховуга өгбелеривиске Херечилел майгыны турган. Ону Бурганның Моисейге берген айтыышкынын ёзугаар база аңаа көргүскен үлегери-биле кылган чүве-дир. 45Өгбелеривис ол майгынны Моисейден хүлээп алгаш, Нуннуң оглу Иисустуң башталгазы-биле өске чоннарның черинге эккелгеш, ол черни эжелеп алганнар, чүге дээрге Бурган ол чоннарны өгбелеривистиң мурнундан үндүр сывырып турган. Демги майгын ол чуртка ·Давидтиң хааннаан үезинге чедир арткан. 46Бурган Давидче ээ көрүнген, а ол израиль чоннуң Бурганынга өргээ тудар чөпшээрел бээрин Оон дилээн. 47А Ооң ол өргээзин ·Соломон туткан. 48Ындыг-даа болза, Дээди Өрүкү Бурган кижи холу-биле туткан өргээлерге чурттавас, ол дугайында Бурган медээчизин дамчыштыр мынча дээн: 49„Дээр – Мээң дүжүлгем, чер – бут салыр ширтээм.Меңээ кандыг өргээ тудуп берип шыдаар силер? – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан. –Мээң дыштаныр черим каяа туруп боорул? 50Ол бүгүнү Мээң холум чаяаган эвес чүве бе?“ 51Чөрүү хейлер! Бурганның мурнунга чүрээ болгаш кулаа-биле ·арыг эвестер! Үргүлчү-ле Ыдыктыг Сүлдеге удурланып чоруур-дур силер, өгбелериңер кандыг чораан ийик, силер база ындыг силер. 52Өгбелериңерге истедип-сүрдүрбээн чаңгыс-даа медээчи турган ийикпе? Чөптүг-шынныг Кижиниң чедип кээрин баш бурунгаар медеглээн улусту олар өлүрүп турду, а ам силер Ооң Бодун садыпкаш, өлүрүп кагдыңар. 53Бурганның төлээлеринден Ооң ыдыктыг хоойлузун алдыңар, ынчалза-даа аңаа чагыртпайн бардыңар!» 54Иудей даргалар ону дыңнааш, хорадаанындан диштерин кыжырадып турганнар. 55А Стефан Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, дээрже топтап көргеш, Бурганның өндүр чырыын болгаш Ооң оң талазында турар Иисусту көрүп каан. 56Ынчан ол: «Дыңнаңар, мен аңгайтыр ажыттына берген дээрни болгаш Бурганның оң талазында турар ·Кижи амытан Оглун көрүп тур мен» – дээн. 57Олар ынчан кулактарын дуглап, дыңзыдыр алгыржыпканнар, оон Стефанче хөме шурай бергеннер. 58Олар ону хоорай даштынче үндүр сөөрткеш, даш-биле соп эгелээннер. Ону буруудаткан херечилер каъттангыларын Савл дээр аныяк эрниң буттарының баарынга каап, кадартып кааннар. 59Олар Стефанны даш-биле соп турда, Стефан: «Дээрги Иисус! Мээң амы-тыным хүлээп ал!» – деп мөргүп турган. 60Оон дискектенип олуруп алгаш, дыңзыг үн-биле: «Дээрги-Чаяакчы, бо бачыды дээш, оларны буруудатпайн көр!» – деп чугаалаан соонда, Стефанның амы-тыны үстү берген.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\