Колосчуларга 1

1Бурганның күзел-соруун ёзугаар Христос Иисустуң элчини болган Павелден база бүзүрээн дуңмам Тимофейден байыр. 2Колоссыда Бурганның Христоска башкарткан улузунга, Аңаа шынчы ха-дуңмавыска бижидим. 3Бурган Адавыстан келген авырал болгаш амыр-тайбың силерге доктаазын! Мөргүп тура, Дээргивис Иисус Христостуң Адазы боор Бурганга силер дээш үргүлчү өөрүп четтирер-дир бис. 4Чүге дээрге бис Христос Иисуска бүзүрээниңер дугайында база Бурганның бүгү улузунга ынакшылыңар дугайында дыңнап кагдывыс. 5А бүзүрелиңер болгаш ынакшылыңар силерни дээрде манап турар, идегээриңер чүведен төрүттүнген. Ол бүгүнүң дугайында эң баштай Буянныг Медээниң алыс шын суртаалын дамчыштыр дыңнаан силер. 6Ук Буянныг Медээ силерде база чеде берген болгай. Бурганның авыралының дугайында эң баштай дыңнап кааныңар база ооң алыс шынныын билип кааныңар хүнден бээр силерниң араңарга кандыг болчук, Буянныг Медээ бүгү делегейге база шак ынчаар өзүп-көвүдеп, үре-түңнелин көргүзүп турар. 7Силер ол авырал дугайында бис-биле дөмей ажыл кылып чоруур ханы ынак эживис, силерге ажыктыг боору-биле Христоска шынчы бараан бооп турар Эпафрастан дыңнаан силер. 8А биске Эпафрас Ыдыктыг Сүлдениң силерге хайырлааны ынакшыл дугайында чугаалаан. 9Ынчангаш ол бүгүнүң дугайында дыңнап каан хүнүвүстен бээр силер дээш үзүк-соксаал чок мөргүп тур бис. Бурган силерге Сүлдеге башкарткан мерген угаан болгаш тодаргай угаашкын-биле Ооң күзел-соруун эң долу билип аар аргадан бээрин дилеп тур бис. 10Дээрги-Чаяакчыга төлептиг амыдырал-биле амыдыраарыңар дээш; Ооң сеткили ханар бүгү чүүлдерни кезээде кылырыңар дээш; кандыг-даа буянныг ажыл-херээңерниң үре-түңнелдиг боору дээш база Бурган дугайында билииңерниң өзери дээш, мөргүп келдивис. 11Ындыг боор кылдыр, Ол силерни Бодунуң өндүр улуг күчүзүнге дүүштүр кандыг-даа күш-биле быжыктырзын база бүгү чүвени туруштуу-биле шыдажып эртер арганы силерге хайырлазын. 12Бодунуң улузунуң чырыткылыг өнчүзүнден үлүг алыр арганы силерге бергени дээш, Адага өөрүшкү-маңнайлыг өөрүп четтириңер. 13Бурган бисти караңгының чагыргазындан хостааш, Бодунуң ханы ынак Оглунуң Чагыргазынче көжүрүп эккелген. 14Бис Ооң ачызында хосталганы – бачыттарывысты өршээрин чедип алган бис. 15Христос дээрге көзүлбес Бурганның каракка көстүр овур-хевири-дир.Ол – Бурганның бүгү чаяалгазының бажында эң улуг Оглу-дур. 16Чүге дээрге Бурган дээрде-даа, черде-даа турар базакөстүр-даа, көзүлбес-даа бүгү чүвени:дүжүлгелерде орарларны, күштерни, чагырыкчыларны болгашэрге-чагырга ээлерин Христосту дамчыштыр чаяаган.Бүгү чүве Ону дамчыштыр база Аңаа дээш бооп чаяаттынган. 17Ол хамыктың мурнунда бар турган,бүгү чүве Ону дамчыштыр харылзажып, аразында чогумчалыг тудушкан. 18Ол мага-боттуң (азы христиан ниитилелдиң) база Бажы.Ол – эң улуг Оглу, өлүглер аразындан катап дирилген улустуң баштайгызы,бүгүдениң эге дөзү, ынчангаш Ол бүгү чүүлдү баштап турар. 19Чүге дээрге Бурган Бодунуң бүдүн-бүрүн бүдүжүХристоска бар болзун деп күзээн-дир. 20Бурган Христосту дамчыштыр бүгү чүүлдерниБоду-биле эптештирип алырын күзээн.Ооң ·белдир-ыяшка төккен ханын дамчыштырБурган дээрде-даа, черде-даа бар бүгү чүүлдер-биле эл-хол бооп, эптежип алган. 21Бир шагда бузуттуг-бак херектериңер болгаш сагыш-бодалдарыңар ужун Бурганның дайзыннары, Оон аңгылаткан улус чордуңар. 22А ам Бурган силерни Бодунуң мурнунга ыдыктыг, кем-буруу чок, четпес-дудуу эвес улус кылдыр хүлээп аар дээш, Христостуң эът-мага-бодунуң өлүмүн дамчыштыр силерни Боду-биле эптештирип алган. 23Чүгле бүзүрелиңер быжыг болгаш чаныш-сыныш чок улус бооп көрүңер, Буянныг Медээни дыңнап каарыңарга, силерге хайырлаан идегелден кажан-даа өскээр барбаңар. Ол Буянныг Медээни чырык черде Бурганның бүгү чаяалгазынга медеглээн, силер база дыңнадыңар чоп. А мен, Павел, ол Буянныг Медээниң бараан болукчузу апардым. 24Мен ам силер дээш көрген хилинчээм ужун өөрүп тур мен. Чер кырынга амыдыралымга хилинчек көрүп тура, Христостуң мага-боду боор ниитилел дээш Ооң хилинчээниң четпейн барган хемчээлин эчизинге чедирип турарым бо. 25Бурганның меңээ дааскан даалгазын ёзугаар, христиан ниитилелдиң бараан болукчузу апардым, чүге дээрге Ол меңээ Бодунуң медээзин эң долузу-биле силерге медеглээр айтыышкын берген. 26А ол медээ – бүгү салгалдардан бүгү үелерде чажырып келген чажыт-тыр. Бурган ам ол чажытты Бодунуң улузунга ажыдып берген. 27Өске бүгү чоннарның аразынга кайы хире өндүр-чаагай эртине-байлак ол чажытта барын Бурган Бодунуң улузунга ажыдар бодаан. А ук чажыт – Христостуң силер-биле сырый харылзаалыында. Христос дээрге Бурганның өндүр-чаагайындан үлүг алыр идегелиңер-дир. 28Кижи бүрүзүн Христос-биле харылзаазының ужун чедишкен кылдыр Бурганның мурнунга эккеп көргүзер дээш, улусту бисте бар-ла мерген угаан-биле айтып-сургап, өөредип, Христосту оларга суртаалдап турар бис. 29Ол сорулганы боттандырар дээш карак кызыл ажылдап, Христостуң меңээ бергени бүгү чүткүл-күжүм-биле демисежип чоруурум бо-дур.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\