Колосчуларга 2

1Силер дээш, Лаодикияда чурттаан христианнар дээш база арын көржүп душпааным өске бүгү улус дээш, кайы хире чаныш-сыныш чок демисежип келгенимни билип аарыңарны күзеп тур мен. 2Бүгү ол улус Бурганның чажыды – Христосту билип алгаш, ол долу билиг-биле бажын ажыр байызыннар дээш, оларның чүректерин ынакшылдың чештинмес доңу-биле доңнап, сорук киирер дээш демисежип келдим. 3Чүге дээрге мерген угаан болгаш билигниң хамык эртине-байлаан Христоста шыгжаан. 4Кым-даа силерни ааска чаагай оптуг сөстер-биле дуурайлап шыдавазын дээш, силерге ону чугаалап тур мен. 5Мага-бодум араңарга турбаза-даа, сагыш-сеткилим силер-биле кады. Ол ышкаш силерниң ужур-чурумуңарны, Христоска бүзүрээниңерниң кайы хире быжыын көргеш, өөрүп тур мен. 6Бир-тээ Христос Иисусту Дээргивис деп хүлээп көрген болганыңарда, Ооң-биле харылзаалыг амыдыраңар. 7Христостан ханы дазыл тыртып, амыдыралыңарны Ооң үндезининге тудуп үндүрүңер, силерге суртаалдааны дег, бүзүрелиңерден күш кириңер. Дээрги-Чаяакчыга өөрүп четтиргениңер эриин ашсын! 8Кичээниңер: силерни кандыг-бир кижи Христостан эвес, а улустуң чаңчылдарындан, бо делегейни башкарган хоойлу-дүрүмнеринден укталган меге хоозун угаашкыннар-биле дуурайлап кааптазын. 9Чүге дээрге Бурганның бүдүн-бүрүн бүдүжү Христоста боттангаш, эът-мага-боттуг бооп, амыдырай берген. 10Бүгү күштерни болгаш эрге-чагырга ээлерин башкарып турар Христос-биле харылзаа тударыңарга, Ол силерни бүрүнү-биле бүргей апкан. 11Ооң-биле харылзаалыг апаргаш, ·кыртыжап демдектээшкинни база алган силер. Ынчалза-даа кижи холу-биле кылган кыртыжап демдектээшкин эвес-тир ол – Христостуң кылган кыртыжап демдектээшкини бачыттыг бүдүжүңерни адыра сивирип каапканыңарда. 12Силер ·сугга суктуруп тура, Христос-биле кады ажааттыргаш, а оон Ону өлүглер аразындан ковайтыпкан Бурганның күчүзүнге бүзүрээниңер дамчыштыр Ооң-биле кады катап дирилген силер. 13Бир шагда кыртыжап демдектеттирбээн бачыттыглар турганыңар ужун өлүг чордуңар. Ынчалза-даа Бурган ам силерни Христос-биле кады тынгарыпкан. Ол бистиң бүгү бачыттарывысты өршээген. 14Ол ыдыктыг хоойлунуң биске удур бижээн айтыгларының даңзызын – өрелеривистиң даңзызын балап каапкаш, ону ·белдир-ыяшка чыпшыр кадап, күш чок болдурду. 15Ол күштерни болгаш эрге-чагырга ээлерин демисежир харык чок кылып, белдир-ыяшка өлүмүнүң күжү-биле оларны тиилээш, ажыы-биле сойгалап, кочу-шоотка киирген. 16Ынчангаш чүнү ижип-чип турарыңарга база шажынчы байырлал хүннеринге, ай чаазынга азы ·амыр-дыш хүнүнге сылдаглап, кымның-даа силерни буруу шаварын болдурбаңар. 17Ол бүгү дээрге чедип кээр ужурлуг чүүлдүң чүгле хөлегези-дир, а алыс утка-дөс, үндезин – Христоста! 18Томаараан бооп баажыланганындан мага ханып, ·дээрниң төлээлеринге мөгейип, көрген ·ажыдыышкыннарынга ооргаланып, өрү көрдүнүп чоруур улустуң силерни буруу шава бээрин болдурбаңар. Олар чүгле кижиниң угаан-бодалын барымдаалаар болгаш, хей-ле улуургаарлар. 19Ындыгларда мага-боттуң Бажы-биле харылзаа чок. А ол Баштың бүгү кезектери сиирлер болгаш чүстер дузазы-биле каттыжып тудушкан бүдүн мага-ботту башкарарга, мага-бот бүрүнү-биле Бурганның күзеп-бодаанын ёзугаар өзүп-мандыыр. 20Христос-биле кады өлү бергеш, бо делегейни башкарып турар хоойлу-дүрүмден хостуг апарган силер. Чүге-ле ам, бо делегейге хамааржыр хевээр дег, мындыг айтыышкыннарга чагыртып чоруур силер: 21«Ону тутпа!», «Мону амзава!», «Аңаа хол дегбе!» 22Ол бүгү хоруглуг чүүлдер дээрге ажыглаан соонда күш чок апаар чүүлдер-дир, оларның ажыглалы-даа ол-дур. Ындыг сагылгалар дээрге чүгле кижилер чогааткан дүрүмнер болгаш өөредиглер-дир! 23Ол бүгү дүрүмнер, чүгле даштындан көөрге, мерген угаанныг бооп сагындырар. Оларда чүгле кижиниң чогаатканы чүдүлге, меге томаарыышкын болгаш мага-боттуң чилчиин үзер чорук бар, а бачыттыг бүдүжүнге удур туржур кандыг-даа күш чок!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\