Колосчуларга 3

1Бир-тээ Бурган силерни Христос-биле кады катап диргизип каан болганда, Христостуң Бурганның оң талазында саадаан черинче, дээрде турар чүүлдерже чүткүңер. 2Бодалдарыңарны бо черде эвес, а дээрде турар чүүлдерже шиглеңер. 3Бо делегейге хамаарыштыр өлген болгай силер, а чаа амыдыралыңар Христос-биле кады Бурганда хоргадай берген. 4Амгы амыдыралыңарның үнер дөзү – Христос ээп кээрге, силер база Ооң өндүр чырыынга бүргеткен көстүп кээр силер. 5Ынчангаш бачыттыг делегейден кээр бүгү чүүлүңерни: самыырал, чүдек-бужар херектер, туттунмас туралаашкын, ыят чок күзээшкиннер болгаш алыксак-чиксек чорукту (а ол дүрзү-бурганга чүдүүрүнден ынай-даа ылгал чок) узуткаңар! 6Ол бүгү чүүл Бурганны дыңнавас улусче Ооң килеңин халдадыр. 7Бир шагда силер база ындыг күзээшкиннер аайы-биле амыдырап, бодуңарны база ынчалдыр алдынып чораан силер. 8А ам ол бүгүнү: дошкууралды, килеңни, өш-өжээнни, нүгүл-хопту болгаш үй-балай сөстер эдерин ыңай ап октаптыңар. 9Бот-боттарыңарны мегелевеңер, чүге дээрге биеэги бүдүжүңерни ооң бүгү үүлгедиглери-биле адыра сивирип каапкаш, 10чаа кижиниң бүдүжүн кедип алган болгай силер. Ол чаа бүдүжүңер Чаяакчының овур-хевиринге улам дөмейлежип, Бурганны алыс шын билип аарынче чоокшулап, үргүлчү чаартынып орар. 11Түңнелинде чаа кижи бүдүжүнде: грек, иудей; ·кыртыжап демдектеткен азы кыртыжап демдектетпээн кижи; варвар, скиф; кул, хостуг хамааты деп ылгал чок. Чүгле Христос бар, Ол – бүгүде болур база Ол – бүгүдени бүргей ап турар! 12Бир-тээ Бурганның шилип алганы ынак, ыдыктыг улузу болганыңарда, ээ көрүүшкүннү, буянны, биче сеткилди, томаарыышкынны, шыдамык чорукту кедип алыңар. 13Бот-боттарыңарга шыдамык хамаарылгалыг бооп, кайы-бирээңер өске-бир эжинге хомудап-даа турза, бот-боттарыңарны өршээңер. Дээрги-Чаяакчының силерни өршээгени дег, силер база ынчалдыр өршээңер! 14А чүнүң-даа кырынга бүгүдени дээди чаңгыс эп кылдыр тудуштурар ынакшыл турар болзун. 15Христостуң эккээри амыр-тайбың чүректериңерни углап-баштазын, чүге дээрге Бурган силерни амыр-тайбыңче кый деп, чаңгыс мага-бот кылдыр тудуштурган-дыр. Ол дээш өөрүп четтириңер! 16Христостуң сөзү ооң бүгү байлакшылы-биле силерниң араңарга амыдыразын. Силер ынчан бот-боттарыңарны чедишкен мерген угаан-биле өөредип база сургап, а ол ышкаш сеткилиңер ханызындан өөрүп четтирип чорууруңар Бурганга ыдыктыг ырлар, йөрээлдер болгаш Сүлдеге хамааржыр ырлар ырлап шыдаар силер. 17Кылып турар бүгү чүүлдериңер – сөстер-даа, ажыл-херек-даа Дээрги Иисустуң ады-биле болуп турзун, Бурган Адага Ону дамчыштыр өөрүп четтириңер. 18Херээжен улус, ашактарыңарга чагыртыңар, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчыга башкарткан улус боттарын ынчаар алдынар ужурлуг. 19Ашактар, кадайларыңарга ынак болуңар, оларны кадыг-дошкун аажылаваңар. 20Ажы-төл, бүгү талазы-биле ада-иеңерни дыңнаңар, чүге дээрге ындыг аажы-чаңыңар Дээрги-Чаяакчыга таарымчалыг. 21Ада-ие, ажы-төлүңерни ажындырбаңар, оон башка оларның силерден хөңнү калып каар. 22Кулдар, бо делегейде ээлериңерни бүгү талазы-биле дыңнаңар. Чашпаа улус ышкаш, карак чаап эвес, а ак сеткилдии-биле Дээрги-Чаяакчыны хүндүлеп, дыңнаңар. 23Чүнү-даа кылып турзуңарза, ону улус дээш эвес, а Дээрги-Чаяакчының Боду дээш кылганыңар дег, ак сеткилдиг ажылдаңар. 24Дээрги-Чаяакчы силерге шаңнал кылдыр өнчү бээрин утпаңар. Дээрги Христоска бараан бооп турар болгай силер. 25Бак чүүл үүлгедип турар кижи харыы бак чүүлдү ол-ла хемчээл-биле алыр; Бурган улусту ылгай көрбес.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\