Колосчуларга 4

1Ээлер, силер база кулдарыңарны ак сеткилдиг болгаш чөптүг аажылаңар. Силерниң база дээрде Ээңер барын утпаңар. 2Чүткүлдүг мөргүңер, мөргүп тура, сергек болуңар база өөрүп четтириңер! 3Бис дээш база Бурган медээвиске орукту ажыдып берип, Христостуң чажыдын суртаалдаар арганы биске берзин дээш, мөргүңер. Ол суртаал ужун мен ам хоругдал адаанда тур мен. 4Улуска ол чажытты болур-чогууру-биле, мээ-медерелче сиңниктир медеглээрим дээш, мөргүңер. 5Бурганга бүзүревээн улус-биле боттарыңарны сарыылдыг ап, үени шын ажыглаңар. 6Кижи бүрүзүнге херектиг харыы тудуп шыдаар кылдыр, чугааңар үргүлчү чедингир болгаш чечен-мерген болзун. 7Силерге мээң дугайымда бүгү чүвени ханы ынак дуңмам Тихик чугаалап чедер. Ол Дээрги-Чаяакчыга шынчы бараан болуп, кады ажылдап турарым кижи-дир. 8Ону силерже чорудуп турар сорулгам мындыг: ол бистиң канчаар амыдырап-ажылдап турарывысты силерге дыңнаткаш, сеткил-сагыжыңарны сорук киирзин. 9Тихикти мен бүзүрелдиг база ханы ынак дуңмам Онисим-биле кады силерже чоруттум. Ол силерниң чаңгыс чер чурттугларыңарның бирээзи боор кижи. Мында чүү болуп турарын олар силерге бирден-бирээ чок чугаалап чедерлер. 10Мээң хоругдал адаанда кады турар эжим Аристарх биле Варнаваның төрел дуңмазы Марк олар силерге байыр чедирди. (Маркка хамаарыштыр айтыышкын алган силер: ол силерге чеде бээрге, ону хүндүткел ёзузу-биле уткуңар.) 11Иуст деп адаткан Иисус база силерге байыр чедирип тур. Бурганның Чагыргазы дээш, мээң-биле кады ажылдап турар улустуң аразында чүгле олар иудейлер чүве. Олар меңээ улуг деткимче бооп келди. 12Эпафрас база силерге байыр чедирип тур. Ол силерниң бирээңер-дир база Христос Иисустуң чалчазы боор кижи-дир. Силер дээш, ол үргүлчү аажок чүткүлдүг мөргүп, Бурганның күзел-соруунга бүрүнү-биле чагырткан, четчип-бышкан болуруңар дээш, Бургандан дилеп турар-дыр. 13Ооң силер дээш база Лаодикияда, Иерапольда чурттаан бүзүрээн улус дээш, кайы хире карак кызыл ажылдап турарын бодум херечилеп тур мен. 14Бистиң ханы ынаавыс эмчи Лука биле Димас олар база силерге байыр чедирип турлар. 15Лаодикияда бүзүрээн ха-дуңмага, а ол ышкаш Нимфага база ооң бажыңында чыглып турар христианнарга мээң байырым чедириңер. 16Бо чагааны араңарга номчуп дооскаш, ону Лаодикияда христиан ниитилелге база номчуур кылдыр дамчыдып бериңер. А силер Лаодикиядан чедип кээр чагааны база номчуңар. 17Архиппке мынча деп чугаалаңар: «Дээрги-Чаяакчыга бараан боор дээш хүлээнген ажыл-херээңни албан күүседиринге бүзүрелдиг бол». 18Бодумнуң холум-биле бижип олур мен: Павелден байыр. Хоругдал адаанда турарымны утпаңар. Бурганның авыралы шуптуңарга доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\