Эфесчилерге 1

1Бурганның күзел-соруун ёзугаар Христос Иисустуң элчини болган Павелден байыр. Эфесте Христос Иисуска бүзүрээн Бурганның улузунга бижидим. 2Бурган Адавыс болгаш Дээргивис Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын! 3Дээргивис Иисус Христостуң Адазы Бурганга алдар! Ол биске Сүлдеден кээр бүгү-ле ачы-буянны дээрлер оранынга Христосту дамчыштыр хайырлады. 4Ооң мурнунга ыдыктыг, кем чок улус бооп чурттазын дээш, Бурган бисти өртемчейни чаяар бетинде-ле Христосту дамчыштыр шилип алган. Бодунуң биске ынакшылы-биле 5Бурган бисти ажы-төлү кылдыр азырап алырын Иисус Христосту дамчыштыр баш удур шилээн-дир. Ооң сорулгазы-даа, күзел ханыышкыны-даа ол-дур! 6Ындыг болганда, Бодунуң ынак Оглун дамчыштыр Бурган биске авыралын хайырлааны дээш, Аңаа алдар-мактал! 7Бис Христостуң өлүмүн дамчыштыр хосталып, бачыттарывыс дээш өршээл алдывыс. Бурганның авыралы ындыг элбекшилдиг-дир! 8Бурган Бодунуң авыралын бисче бүгү мерген угааны болгаш угаап билиишкини-биле харам чокка сиңниктир төктү. 9Ооң күзел-соруу-биле Христосту дамчыштыр боттанзын деп шиитпирлээни чажыт сорулгазын Ол биске илеретти: 10чогуур үе кээрге, Ол сорулгазынга чүүлдештир бүгү чаяалганы – дээрде база черде бар бүгү чүүлдерни Баштыңчы Христосту долгандыр каттыштырыптар. 11Бүгү чүвени Бодунуң күзел-соруу ёзугаар боттандырып турар Бурган ынчалдыр баш удур шилип каан болганда, Христосту дамчыштыр Ооң чону апаар чолдуг болдувус. 12Ынчангаш бис – Христоска эң баштай идегээн улус – Бурганны алдаржыдып мактаар салымныг бис. 13Христосту дамчыштыр алыс шынның сөзүн – камгалалыңар дугайында Буянныг Медээни дыңнап каан болгаш, Аңаа бүзүрээн силер. Аазааны Ыдыктыг Сүлдезин силерге бергеш, Бурган силерни Бодунуң улузу кылдыр таңма-биле дег демдектеп алган. 14Ыдыктыг Сүлде болза Бурганның аазаан өнчүзүн салгаарывыстың магадылалы боор. Бурган биске бүрүн хосталга бээрге, ол өнчүнү ээлеп алыр бис. Ол бүгү дээш, Аңаа алдар-мактал! 15Ынчангаш мен база Дээрги Иисуска бүзүрээниңер, Бурганның бүгү улузунга ынааңар дугайында дыңнап кааш, 16мөргүлдеримге силерни сактып, силер дээш, Бурганга үзүк-соксаал чок өөрүп четтирип келдим. 17Дээргивис Иисус Христостуң Бурганы – өндүр бедик Ада мерген угаан болгаш ·ажыдыышкын бээр Сүлдени силерге хайырлап, Ону эки билип аар арга берзин деп мөргүп тур мен. 18Ооң силерни чүү ындыг идегелче кыйгырганын билзиннер дээш, Ооң чону-биле үлежириңер өнчүнүң кайы хире өндүр байлаан көрзүннер дээш, Бурган силерниң угаан-сарыылыңарны чырыдып берзин деп мөргүп тур мен. 19Аңаа бүзүрээн биске салдар чедирген Ооң күчү-күжүнүң чүнүң-биле-даа деңнээр аргажок өндүр улуун база көрзүннер деп мөргүп тур мен. 20Бурган Бодунуң өндүр улуг күчү-күжүн мынчаар илереткен: Христосту өлүглер аразындан катап диргискеш, Ону дээрге, Бодунуң оң талазынга, олуртуп алган. 21Ындыг арга-биле Бурган Ооң адын чүгле амгы үеде эвес, харын келир үеде база бүгү чагырыкчылардан, эрге-чагырга ээлеринден, күштерден болгаш дээргилерден бедик кылып каан. 22Бурган бүгү чүвени Христостуң будунуң адаанга чагырткаш, Ону бүгү-ле христиан ниитилелдиң бажынга салып каан. 23А христиан ниитилел – Ооң мага-боду-дур. Ол Боду бүгү чаяалганы бүрүнү-биле бүргей ап турар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\