Эфесчилерге 2

1Боттарыңарның кемниг херектериңер ужун база бачыттарыңар ужун өлүг чораан силер. 2Бачытка борашкаш, силер ол шагда бо делегейниң оруктары-биле чоруп, дээр адааның күштериниң чагырыкчызынга (ол амгы үеде Бурганны дыңнавастарны удуртуп турар) чагыртып чораан силер. 3Бис шуптувус база херек кырында Бурганны дыңнавастарның санынче кирип, бачыттыг бүдүжүвүс аайы-биле чурттап, мага-бодувустуң, угаан-бодалывыстың бүгү күзээшкиннерин хандырып келген бис. Бүдүжүвүс ындыг боорга, өске бүгү улус-биле деңге, Бурганның килеңи бисти кезедир дээш манап турду. 4Ынчалза-даа Бурганның өршээли эгээртинмес байлак, Ооң биске ынакшылы өндүр улуг. 5Ынчангаш Ол бачыттыг херектеривис ужун өлгүлээн бисти Христос-биле кады тынгарып кагды. Камгалалды Ооң авыралы-биле алган силер! 6Бурган бисти Христос Иисус-биле кады катап диргискеш, дээрже өрү көдүргеш, Ооң чанынга олуртуп кагды. 7Ол ынчаар кылгаш, Христос Иисусту дамчыштыр биске хайырлааны буянныг сагыжының, Бодунуң авыралының эгээртинмес байлаан бүгү келир үелерге көргүзер бодаан. 8Ийе, силер Бурганның авыралы-биле бүзүрелиңер дамчыштыр камгалал алган силер. Ол дээрге силерниң ачы-хавыяаңар эвес, а Бурганның белээ-дир! 9Камгалалды кым-даа ажыл-херээ-биле чедип албас, ындыг болганда, кым-даа ынчалдым деп мактанып шыдавас. 10Бурганның чаяалгазы бис. Ооң биске баш удур белеткеп кааны буянныг херектерни боттандырып чурттаарывыс дээш, Ол бисти Христос Иисус-биле харылзаалыг кылдыр чаяап каан. 11Ынчангаш силер, төрүмелинден «·кыртыжап демдектетпээннер» деп адаткан өске чоннар улузу (мага-ботту кижи холу-биле кыртыжап демдектээр ёзулалды эртип алган иудейлер силерни ынча дээр), мону утпаңар: 12ол шагда Христос чок амыдырап чораан болгаш, израиль чоннуң санынче кирбейн, аңгы чораан силер. Бурганның аазаашкыннары кирген чагыг-керээлер силерге хамаарышпас турган. Бо делегейге идегел болгаш Бурган чок амыдырап чордуңар! 13Ынчалза-даа ам, Христос Иисус-биле харылзаалыг апаргаш, бир шагда ырак-коңчак чораан боттарыңар, Христостуң өлүмүнүң ачызында, Бурганга чоок апардыңар. 14Чүге дээрге Христос – амыр-тайбыңывыстың үнер дөзү. Ол Бодунуң мага-бодун өргүлге салгаш, иудейлер биле өске чоннар улузун аңгылай турупкан өжээргелдиң ханазын бузуп каапкаш, шуптувусту чаңгыс чон кылдыр каттыштырган. 15Ол ыдыктыг хоойлуну ооң хамык дүрүмнери, сагылгалары-биле катай-хаара күш чок болдурган. Ооң сорулгазы мындыг: амыр-тайбыңны догуннадып, Боду-биле харылзаалыг кылдыр ийи аңгы улустан чаңгыс чаа улусту чаяары. 16Христос Бодунуң ·белдир-ыяшка өлүмүн дамчыштыр ийи аңгы чораан бисти чаңгыс мага-ботка Бурган-биле эптештиргеш, өжээргелди узуткаар күзелдиг. 17Ынчангаш Христос чедип келгеш, Бургандан ыракка чораан силерге-даа, Аңаа чоок чурттап чораан улуска-даа бүгүдеге амыр-тайбың дугайында Буянныг Медээни суртаалдаан. 18Чүге дээрге бис – иудейлер-даа, өске чоннар улузу-даа чаңгыс Сүлдеге башкарткаш, Адага Христосту дамчыштыр чеде бээр аргалыг болган бис. 19Ындыг болганда, ам силер, өске чоннар улузу, хары даштыкылар эвес, а Бурганның чонунуң дең эргелиг албатылары болгаш Ооң өг-бүлезиниң кежигүннери силер. 20Силерни база элчиннер биле медээчилерниң салып кааны үндезинге тудуп үндүрген, а Христос Иисус – бажыңның таваанга салыр эң чугула даш-тыр. 21Ооң Боду бүгү бажыңның чөленгиижи болур, а бажың улам-на бедип, Дээрги-Чаяакчының ыдыктыг өргээзи кылдыр шилчип турар. 22Христостуң ачызында Бурганның Сүлде дамчыштыр чурттаар бажыңы апарзыннар дээш, Ол силерни база тудуп үндүрүп турар-дыр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\