Эфесчилерге 3

1Христос Иисустуң бараан болукчузу болгаш, өске чоннар улузу силер дээш, хоругдал адаанда турар Павел мен шак ол чылдагаан-биле мөргүп тур мен. 2Бурганның авыралын силерге дамчыдарын меңээ дааскан дээрзин дыңнааныңар чугаажок боор. 3Мээң үстүнде каксы бижээним дег, Ооң ол чажыдын ·ажыдыышкын дамчыштыр билип алган мен. 4Ынчангаш ону номчуптар болзуңарза, Христостуң чажыдын канчаар билип турарымны угаап шыдаптар силер. 5Кижи төрелгетенниң ооң мурнундагы салгалдарынга ол чажытты чугаалаваан турган, ынчалза-даа Сүлде ам ону Бурганның ыдыктыг элчиннери болгаш медээчилеринге ажыдып берген. 6Ук чажыт мындыг – Христос Иисустуң Буянныг Медээзиниң ачызында өске чоннар улузу, иудейлер-биле деңге, ол-ла өнчүнүң салгакчылары, чаңгыс ол-ла мага-боттуң тургузукчу кезектери апаар, Бурганның аазаашкыннары оларга база хамааржыр. 7Ооң күчү-күжүнүң салдарын дамчыштыр меңээ элбээ-биле хайырлаан Бурганның авыралының ачызында, ол Буянныг Медээниң бараан болукчузу апарган мен. 8Христостуң эгээртинмес эртине-байлааның дугайында Буянныг Медээни өске чоннар улузунга суртаалдаар авыралды Бурганның хамык улузунуң аразында эң чөгенчии боор меңээ хайырлаан. 9Бүгүдениң Чаяакчызы Бурганның өртемчейни чаяаганындан бээр чажырып келгени ол чажыттың чырыын бүгү улуска көргүзерин база меңээ бүзүреп дааскан. 10Бурганның бодалы ёзугаар христиан ниитилелди дамчыштыр Ооң хөй талалыг мерген угааны дээрде күштерге база эрге-чагырга ээлеринге чүгле ам чаа билдине берген. 11Бурган Бодунуң үе-дүпте бээр бодап келген чажыдын Дээргивис Христос Иисусту дамчыштыр боттандырган, 12а бис Христоска бүзүрей бергеш, Аңаа башкартканывыстың ачызында, Бурганга коргуш чок чеде берип боор бис. 13Ынчангаш силер дээш көрүп турар хилинчээм ужун ундаравазыңарны дилеп тур мен, чүге дээрге ол хилинчээм силерге алдар эккээр. 14Шак Ол чылдагаан-биле мен Аданың мурнунга дис кырынга мөгейип тур мен. 15(Дээрде база черде бар аймак бүрүзү ат-сывын Ададан алган чүве-дир). 16Бурган Бодунуң өндүр-чаагай эртине-байлаандан силерге күштү хайырлазын дээш, Бодунуң Сүлдезин дамчыштыр угаан-сагыжыңарны быжыктырзын дээш, мөргүп тур мен. 17Бүзүрелиңер ачызында, Христос чүректериңерге амыдырай берзин дээш, а ынакшыл – дазылыңар болгаш үндезиниңер болзун дээш, мөргүп тур мен. 18Силер ынчан Бурганның хамык улузу-биле кады Христостуң ынакшылы кайы хире өй-хемчээл, кызыгаар чогун угааптар шаг-шинектиг апаар силер. 19Кижиниң угаап шыдаар деңнелин оранчок ажып-даа турар болза, ол ынакшылды билип шыдаптар силер. Бурганның бүдүжү ынчан амыдыралыңарны бүрүнү-биле бүргей бээр. 20А ам биске салдарын чедирип турар күчү-күжүнүң ачызында, дилеп аар азы бодап чоруур бүгү чүүлүвүстен оранчок хөйнү кылып шыдаар Бурганга алдар! 21Ийе, Бурганга кезээ мөңгеде, солуп кээр бүгү салгалдарда христиан ниитилелди база Иисус Христосту дамчыштыр алдар доктаазын! ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\