Эфесчилерге 4

1Ынчангаш мен, Дээрги-Чаяакчыга хамааржырым дээш хоругдаттырган кижи, силерден дилеп тур мен: Бурганның силерни ол дээш кый деп алганы хүлээлгеңерге төлептиг амыдыраңар. 2Үргүлчү томаанныг, биче сеткилдиг бооп көрүңер. Бот-боттарыңарга шыдамык болгаш ынакшылдыг хамаарылгадан көргүзүңер. 3Сүлдеге башкартып тура, силерни тудуштурган амыр-тайбың ачызында чаңгыс эпти кадагалаарынче чүткүңер. 4Чүгле чаңгыс мага-бот, чаңгыс Сүлде бар болгай, а Бурган силерни чаңгыс идегелди үлешсиннер дээш кыйгырган. 5Чүгле чаңгыс Дээрги-Чаяакчы, чаңгыс бүзүрел база чаңгыс ·сугга суктурары бар. 6Чүгле чаңгыс Бурган, шуптувустуң Адавыс бар. Чүгле Ол – шуптувустуң бажывыста, шуптувусту дамчып Бодун көргүзер база шуптувуста амыдырап турар. 7Бистиң шуптувуска, Христостуң кижи бүрүзүнге тускайлап айыткан хемчээлин ёзугаар, авыралды үлеп берген. 8Ынчангаш Бижилге:«Ол бедидир өрү көдүрүлгеш, хөй улусту тудуп алгаш,кижилерге белектерни үлеп берген» – деп чугаалап турар. 9А «өрү көдүрүлгеш» дээн ужуру чүл? Ооң мурнунда Ол чер кырынче бадып турган дээни ол эвес бе? 10Куду бадып турган ол-ла Кижи, бүгү өртемчейни Боду-биле бүргээр дээш, хамык дээрлерниң үстүнче көдүрлүп үне берген эвес бе? 11Христос Боду кымга – элчиннер, кымга – медээчилер, кымга – Буянныг Медээниң суртаалчылары, а кымга – удуртукчулар болгаш башкылар боорун айтып, белектерин үлээн. 12Бурганның улузун бараан болуушкунга, Христостуң мага-бодун тургузар, быжыглаар ажыл-херекке белеткээр дээш, Ол ынчанган. 13Бис шуптувус бүзүрелге, Бурганның Оглун билип аарынга чаңгыс эпке келбээн шаавыста; четчип-быжа бергеш, Христостуң дээди деңнелинге чеде бербээн шаавыста, быжыгланыр ужурлуг бис. 14Бис ынчан янзы-бүрү өөредиглерниң чалгыглары болгаш хаттарынга, кажарлап амдажаан улустуң оптуг мегезинге ужур шаптырткан бичии уруглар эвес боор бис. 15Харын алыс шынны ынакшылдыг чугаалап тура, бүгү тала-биле Христосче чоокшулап, өзүп-мандыыр ужурлуг бис. А Ол дээрге – мага-боттуң Бажы-дыр. 16Ол бүгү мага-ботту хамык кезектери аразында ажыглап-ла болгу дег быжыг харылзаалар-биле тудушкан бүдүн-бүрүн чаңгыс эп кылдыр каттыштырыпкан. Мага-боттуң кезек бүрүзү бодунуң хүлээлгелерин күүседип турда, ооң бүгү боду өзүп-мандып, ынакшылдың ачызында быжыгып орар. 17Ынчангаш мен ол бүгүнү чугаалап, Дээрги-Чаяакчының адындан ыяк чагып тур мен: хоозун бодал-сагыштыг бүзүрели чок улус дег амыдыраваңар. 18Олар угааны караңгылаан, Бурганны билбес, бүдүүлүк болгаш, Ооң бээри амыдыралдан оспаксыраан база чүректери дашталган улус-тур. 19Олар арын-нүүрүн артынга каггаш, самыыраан күзээшкиннеринге чагыртып, кандыг-даа хевирлиг бужар чүүлдерни үүлгедип турарлар. 20Ол дээрге Христостуң дугайында билип алганыңарга көңгүс таарышпас чүүлдер-дир. 21А силер Ооң дугайында дыңнаан база Ооң өөреникчилери апарган болгаш, Иисуста бар алыс шынны билип алган-дыр силер. 22Мурнунда канчаар амыдырап чорааныңардан – биеэги бодуңардан, дуурайлаан күзээшкиннер ириткен бачыттыг бүдүжүңерден ойталаңар. 23Угаан-медерелиңер болгаш сагыш-сеткилиңерни чаартып алгаш, 24ылап-ла чөптүг-шынныг база ыдыктыг амыдыралы-биле онзаланыр, Бурганның овур-хевиринге үлегерлей чаяаган чаа кижи бооп амыдыраңар. 25Ынчангаш мегеден ойталаңар, шуптуңар бот-боттарыңарга шынны чугаалаңар, чүге дээрге бис шупту Христостуң мага-бодунуң кезектери-дир бис. 26Килеңнээш-даа, бачыт үүлгетпеңер. Килеңиңерни хүн ашпаанда-ла чавырып алыңар; 27силерни күткүп, амыдыралыңарже сыңныр чай-хосту эрликке бербеңер! 28Ооржу кижи оорланырын соксатсын, а ооң орнунга бодунуң кызыл күжү-биле амыдыралынга ажылдап ап, тыпкан олча-кежиин ядыылар-биле үлежир шаг-шинектиг болзун. 29Аксыңардан кандыг-даа бак сөс үнмезин, а чүгле кандыг-даа байдалдарда улустуң хереглелдерин хандырарынга ажыктыг, дыңнакчыларга ачылыг сөстер үнзүн. 30Бурганның Ыдыктыг Сүлдезиниң хөңнүн баксыратпаңар. Бүрүн хосталыр хүнүңер дээш, силер Ооң таңмазы-биле демдектедип алган болгай силер. 31Дошкууралдан, килеңден, алгы-кышкыдан, каргыштан база өске кандыг-даа хевирлиг бузуттан адырлып алыңар. 32Бот-боттарыңарга буянныг, энерелдиг болуңар, Бурганның силерни Христосту дамчыштыр өршээгени дег, бот-боттарыңарны өршээңер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\