Эфесчилерге 5

1Ындыг болганда, Бурганның ынак ажы-төлү дег, Аңаа дөмей боорун оралдажыңар. 2Христос биске ынакшааш, Бодунуң амы-тынын бис дээш Бурганга салган чаагай чыттыг, күзел ханар өргүл дег берипкен. Ооң ынчаар ынакшааны ышкаш, ынчалдыр ынакшылга бүргедип амыдыраңар. 3Үй-балай самыырал азы кандыг-даа бужар чорук болгаш алыксак-чиксек чорук ышкаш чүүлдер дугайында араңарга чугаа безин көдүрүлбезин. Ындыг үүлгедиглер Бурганның ыдыктыг улузунга көңгүс таарышпас. 4Ааска эптешпес сөстер, хоозун куруг чугаалар болгаш үй-балай баштактар чугааңарже кирбезин, ол бүгү чүүл чок! Бурганга өөрүп четтирери оон канчап-даа дээре! 5Харын бүзүреп боор силер: чаңгыс-даа самыыраан, бодун бужартаткан база чазый кижи (а ол дүрзү-бурганга чүдүүрлерден ынай-даа ылгалбас) Христостуң база Бурганның Чагыргазынга өнчү албас. 6Силерни кым-даа хоозун сөстер-биле дуурайлавазын! Чүге дээрге чогум-на ол чүүлдер дээш, Бурганның килеңи Ону дыңнавастарже халдаар. 7Ынчангаш олар-биле силерниң араңарга дөмей чүү-даа турбазын! 8Боттарыңар кажан-бир шагда караңгыга бүргеткен улус чораан силер, а ам, Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, чырыкка бүргедиптиңер. Чырыктың ажы-төлү дег амыдыраңар! 9А чырыктың үре-түңнели – кандыг-даа янзылыг буянныг херек, чөптүг-шынныг чорук болгаш алыс шын боор. 10Дээрги-Чаяакчыга таарымчалыг чүүлдү тодарадып аарын оралдажыңар. 11Караңгының үре-түңнел чок үүле-херээнге киришпеңер, харын оларны сойгалаңар. 12Чүге дээрге ындыг ёражоктарның бүдүү чүнү үүлгедип турарын чугаалаары безин ыянчыг-дыр. 13Ынчалза-даа чырыктың сойгалааны бүгү чүүл көскү апаар. 14А чырыктың көскү кылыпканы бүгү чүүл боду база чырык апаар. Ынчангаш мынча деп чугаалаар бис:«Удаан кижи, оттуп кел!Өлүг кижи, дирлип кел,сени ынчан Христос херелдендир чырыдыптар!» 15Таптыг көрүңер, оваарымчалыг болуңар: боттарыңарны мелегей эвес, а угаанныг улус ышкаш ап чоруңар. 16Кандыг-даа арганы чөп ажыглаарын оралдажыңар, чүге дээрге бузуттуг-бак чорук көвүдээн үе-дир бо. 17Ынчангаш сарыыл чок болбаңар, а Дээрги-Чаяакчының күзел-соруун билип аарын оралдажыңар. 18Араганы эзиртир ишпеңер, оон чүгле үрелир силер. Ооң орнунга Сүлдеге бүргеттириңер. 19Ыдыктыг ырлар, йөрээлдер болгаш Сүлдеден кээр ырлар күүседип, араңарда ынчалдыр харылзажыңар. Ырлажыңар, чүректериңер ханызындан Дээрги-Чаяакчыны алгап-йөрээңер. 20Дээргивис Иисус Христостуң ады-биле Бурган Адага бүгү чүве ужун үргүлчү өөрүп четтириңер. 21Христосту хүндүлээриңерниң демдээ кылдыр бот-боттарыңарга чагыртыңар. 22Херээжен улус, Дээрги-Чаяакчыга дег, ашактарыңарга чагыртыңар. 23Христостуң Бодунуң ниитилели болур мага-бодунуң Бажы болгаш Камгалакчызы болганы дег, ашаа кадайынга баштыңчы боор. 24Христостуң ниитилелиниң Анаа чагыртканы дег, кадайлар база ашактарынга бүрүнү-биле чагыртыр ужурлуг. 25А силер, ашактар, Христостуң Бодунуң ниитилелинге ынаа ышкаш, кадайларыңарга ынак болуңар. Ол Бодунуң амы-тынын ол дээш өргээн болгай. 26Христиан ниитилелди ·сугга чуп, арыглааш, Бодунуң сөзү-биле ыдыктап, аңгылап алыр дээш, 27ону Бодунуң мурнунга бүрүн каазы-биле: четпес-дудуу чүве чок, бокка борашпаан – бачыт база кем чок бооп көзүлзүн дээш, Ол ынчаар кылган. 28Ашактар база ынчалдыр, бодунуң мага-бодунга дег, кадайларынга ынак боор ужурлуг. Кадайынга ынак кижи бодунга база ынак. 29Бодунуң мага-бодун көөр хөңнү чок чаңгыс-даа эр кижи кажан-даа туруп көрбээн, харын ол оозун чемгерер, ажаап-тежээр болгай. Христос Бодунуң ниитилели дээш база ынчалдыр сагыш човаар. 30А бис Ооң мага-бодунуң кезектери-дир бис. 31Ынчангаш эр кижи ада-иезин каапкаш, кадайы-биле катчы бээр,ынчан ийи кижи чаңгыс мага-бот апаар. 32Мында аажок ханы чажыт бар, ол чажыт Христоска болгаш Ооң ниитилелинге хамааржырын чугаалап тур мен. 33Силерниң эр кижи бүрүзү база, бодунга боду дег, кадайынга ынак боор ужурлуг, а кадайы ашаан хүндүлезин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\