Эфесчилерге 6

1Ажы-төл, Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, ада-иеңерни дыңнаңар, ынчаар кылыры чөптүг-шынныг болур. 2Бурганның аазаашкынынга коштунган Ооң бирги айтыышкынын утпаңар:«Ачаң биле аваңны хүндүлеп чор. 3Сеңээ ынчан буян-кежик доктаап,чер кырынга үр амыдыраар сен». 4Ада-иелер, ажы-төлүңерни бужургандырбаңар! Оларны Дээрги-Чаяакчының чурумун болгаш өөредиин ёзугаар өстүрүп-кижизидиңер база сургаңар. 5Кулдар, чер кырында ээлериңерни, Христоска чагыртып турган-даа дег, хүндүткеп база коргуп-сүрээдеп, чүрээңер ханызындан дыңнаңар. 6Улустуң эки хамаарылгазын чаалап аар дээн чашпаачылар дег, карак чаап эвес, а Бурганның күзел-соруун сеткилиниң ханызындан күүседип турар Христостуң кулдары дег ажылдаңар. 7Улуска эвес, а Дээрги-Чаяакчыга бараан бооп турган дег, чүткүлдүү-биле бараан болуңар. 8Кымның-даа: кул-даа, хостуг-даа кижиниң кылган буянныг ажыл-херээ дээш, Дээрги-Чаяакчы шаңнал бээрин билип алыңар. 9А ээлер силер, кулдарыңарга база шак ындыг хамаарылгалыг болуңар, кыжаныгдан туттунуңар. Оларда-даа, силерде-даа дээрде чаңгыс Дээрги-Чаяакчы бар, а Ол кымны-даа өскелерден ылгай көрбес дээрзин утпаңар. 10Адак сөөлүнде чугаалап каайн: Дээрги-Чаяакчыга башкарткаш, Ооң өндүр улуг күчү-күжү-биле бодуңарны быжыглаңар. 11Бурганның берген бүрүн чепсек-херекселин кедип алыңар, эрликтиң хамык кара сагыжынга удур ынчан туржуп шыдаар силер. 12Чүге дээрге бис эът-бот биле хандан бүткен улуска удур эвес, а эрге-чагырга ээлеринге, бистиң амыдыраан дүмбей үевисте тергиидээн каптагайның чагырыкчыларынга база дээрлерде кара күштерге удур демисежип турар-дыр бис. 13Ынчангаш бузут тергидээр хүн кээрге, оларга удур туржур шаг-шинектиг бооп, шупту халдаашкыннарны ойтур шаап, тура тутчур дээш, Бурганның чепсек-херекселин кедип алыңар. 14Чаныш-сыныш чок туржуңар! Алыс шынны чыыра куржангаш, чөптүг-шынныг чоруктуң куяк хевин кедип алыңар. 15Амыр-тайбың дугайында Буянныг Медээни суртаалдаарынга белениңер – бутка кедер идииңер болзун. 16А ол бүгүден аңгыда, бүзүрелдиң дозуг-камгалалын тудуп алыңар – ооң-биле бузуттуг эрликтиң хамык оттуг согуннарын дозуп шыдаар силер. 17Камгалалды – куяк бөрттү дег, а Бурганның сөзүн – Сүлдениң силерге бээр хылыжын дег хүлээп алыңар. 18Мөргүлдүң бүгү хевирлери-биле мөргүңер. Кандыг-даа үеде Бургандан дилег кылып, Сүлдеге башкарткаш, мөргүңер. А ындыг болганда, серемчилелдиг бооп, Бурганның бүгү улузу дээш, чүткүлдүү-биле мөргүңер. 19Мени бодааш – чугаалай бээримге-ле, Бурган меңээ херектиг сөстерни айтып берзин дээш база Буянныг Медээниң чажыдын коргуш чок суртаалдаарым дээш – мөргүңер-ле. 20Демирледип-даа алган болзумза, ол Буянныг Медээ ужун Иисус Христостуң бүрүн эргелиг элчизи мен. Хүлээлгемни чогууру-биле күүсетпишаан, ону дидими-биле база ажыы-биле медеглеп шыдаарым дээш мөргүңер. 21Мээң канчаар амыдырап, чүнү кылып турарымны билип алыксап тур силер бе? Адырам, ол бүгүнү силерге Тихик, ханы ынак бүзүрээн дуңмам, Дээрги-Чаяакчының шынчы бараан болукчузу, чугаалап чеде бээр. 22Бистиң дугайывыста дыңнааш, чүректериңер сорук кирзин дээш, мен ону силерже ылап-ла ол сорулга-биле чорудуп тур мен. 23Ха-дуңма, силер бүгүдеге Бурган Адавыстан, Дээрги Иисус Христостан келген амыр-тайбың, ынакшыл болгаш бүзүрел доктаазын! 24Дээргивис Иисус Христоска өлүм билбес ынакшыл-биле ынакшаан бүгү улуска Бурганның авыралы доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\