Галатчыларга 1

1Улустуң шиитпири-биле болгаш кандыг-бир кижиниң даалгазы-биле эвес, а Иисус Христостуң база Ону өлүглер аразындан катап диргискен Бурган Аданың адындан элчин апарган Павел менден, 2ол ышкаш мээң-биле кады турар бүзүрээн ха-дуңманың шуптузундан байыр! Галатия девискээринде христиан ниитилелдерге бижидим. 3Бурган Адавыс болгаш Дээргивис Иисус Христостан келген авырал биле амыр-тайбың силерге доктаазын. 4Чурттап турарывыс бузуттуг бо делегейниң эрге-чагыргазындан бисти хостаар дээш, Ол бачыттарывыс ужун Бодун өргүлге салган Бурган Адавыстың күзел-соруу ындыг болган. 5Аңаа кезээ мөңгеде алдар доктаазын. ·Аминь. 6Силерни Христостуң авыралы-биле кый деп алган Бургандан ындыг дүрген ойталап турарыңарны, Буянныг Медээ-даа эвес өске-бир өөредигни эдерер деп барганыңарны кайгап ханмас-тыр мен. 7Өске кандыг-даа Буянныг Медээ ылап-ла чок! Христостуң дугайында Буянныг Медээни өскертирин кызып, чүгле ол дээш араңарга хөлзээзин өөскүдүп турар улус бар. 8Ынчалза-даа өске кым-даа, бис азы ·дээрниң төлээзи-даа дижик, ооң мурнунда медеглээнинден өске Буянныг Медээни силерге медеглей берзе, Бурган ону Бодундан бүрүнү-биле аңгылап каапсын! 9Мооң мурнунда-даа чугаалап турдувус, ам база катаптап тур мен: хүлээп алганыңардан өске өөредигни силерге медеглей бээр кижини Бурган Бодундан бүрүнү-биле аңгылап каапсын! 10Чүнү чедип алыксааным ол: мени улустуң эки көөрүн бе азы Бурганның бе? Азы улус аайынче кирер деп бардым бе? Ынчалза-даа амдыгаа дээр улус аайы-биле чоруп келген болзумза, Христостуң чалчазы турбас ийик мен. 11Ха-дуңма, мону билип аарыңарны күзеп тур мен: силерге медеглээним Буянныг Медээ – кижиниң чогаадыы эвес-тир. 12Мен ону улустан албадым, меңээ ону улус-даа өөретпеди, харын ону Иисус Христостуң ·ажыдыышкынын дамчыштыр алдым! 13Иудей сагылгалыг чоруур шаамда, канчаар чурттап чораанымны дыңнаан боор силер. Мен христиан ниитилелди каржызы-биле истеп-сүрүп, ону узуткаарын кызып турдум. 14Иудей шажынны өөрениринге мээң чонумнуң иштинде үе-черге өөрүмнү мурнап чоруп турган мен, ылаңгыя ада-өгбениң чаңчылдарын эң чүткүлдүү-биле сагып чордум. 15- 16Ынчалза-даа Бурган Бодунуң авыралы-биле ием иштинге турумда-ла, мени шилээш, кый деп алган. Ол, Бодунуң Оглун меңээ ажыдып бергеш, «Өске чоннарның улузунга Ооң дугайында медеглээр сен» деп айыткан. Мен ынчан улус аразындан кымдан-даа арга-сүме айтырбадым. 17Иерусалимге турган, мээң мурнумда-ла элчиннер апарган улусче-даа барбадым, а Аравияже чоруптум, ооң соонда Дамаскыже ээп келдим. 18Ооң соонда, үш чыл эрткенде, мен Кифа Пётрга ужуражыр сорулгалыг Иерусалимге чедип келгеш, ийи чеди хонук дургузунда ооң-биле кады турдум. 19А өске элчиннерден кымга-даа ужурашпадым, чүгле Дээрги Иисустуң дуңмазы Иаковту көрдүм. 20Силерге бижип орар бүгү чүүлүм актыг шын деп, Бурганның мурнунга аашкынып тур мен! 21Мен ооң соонда Сирия болгаш Киликия девискээрлеринче чорупкан мен. 22Ынчалза-даа Иудеяда христианнар аразынга мээң арным көрген, таныыр кижи чок турган. 23Олар чүгле: «Мурнунда бисти истеп-сүрүп чораан кижи бир шагда узуткаар дээш, ыйыдып шаг болганы бүзүрелди ам суртаалдап турар-дыр» – деп чугаалар дыңнааннар. 24Олар мени дээш Бурганны алдаржыдып турган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\