Галатчыларга 2

1Ооң соонда, он дөрт чыл эрткенде, Варнава-биле кады Иерусалимге база катап чедип келдим. Титти база эдертип чордум. 2Бургандан ·ажыдыышкын алгаш, ынаар чорупканым ол. Эң алдар-хүндүлүг деп санадыр удуртукчулар-биле аңгы ужурашкаш, өске чоннарның улузунга суртаалдап чоруурум Буянныг Медээни чугаалап бердим. Мээң амгы болгаш мооң мурнундагы ажыл-херээм хилис барбазын дээш, ону медегледим. 3Оон чүү болган деп? Мени эдерип чораан Титти, ол грек кижи-даа болза, ·кыртыжап демдектээшкин кылырынче кым-даа албадавады. 4Ол айтырыг чүгле бүзүрээн ха-дуңмавыс бооп баажыланган улус бистиң аравысче, шивишкиннер дег, шургуп кирип кээрге, көдүрлүп үндү. Олар Христос Иисустуң ачызында бисте бар хосталгавыс дугайында хайгыылдап билип алгаш, бисти катап-ла кулданып алыр бодадылар. 5А бис Буянныг Медээниң алыс шынныг утказын силерге кадагалап арттырар дээш, оларның аайынче ынай-даа кирбедивис. 6Алдар-хүндүлүг дирткен удуртукчу улус безин (оларның кымнар бооп чорааны меңээ кандыг-даа хамаарылга чок, чүге дээрге Бурган улусту ылгай көөр эвес) мээң суртаалдаан Буянныг Медээмге чүнү-даа немеведилер, эдип-чазавадылар. 7Харын Буянныг Медээни иудейлерге суртаалдаарын Бурганның Пётрга бүзүреп хүлээткени дег, өске чоннарның улузунга суртаалдаарын меңээ бүзүреп хүлээткен деп, олар хүлээп көрдү. 8(Кым Пётрну иудейлер аразынга элчинниң бараан болуушкунунче деткип кииргенил, Ол мени база өске чоннарның улузунуң аразынга бараан боору-биле деткип киирген болгай.) 9Христиан ниитилелдиң быжыг баганалары деп санадып турар Иаков, Пётр болгаш Иоанн олар, Бурган меңээ авыралын хайырлаан деп хүлээп көргеш, ажыл-херээвис дөмейиниң демдээ кылдыр, мен болгаш Варнава-биле найыралдажып, хол тудуштулар. Өске чоннарның улузунче – бистиң, а иудейлерже – оларның суртаалдап чоруурунга чөпшээрештилер. 10Олар чүгле чаңгыс дилег кылды: «Ядыыларга дуза кадарын утпаңар». А мен ону бодум-на кылып чораан мен. 11А Пётр Антиохия хоорайга чедип кээрге, ооң бодун ап турары канчаар-даа аажок буруулуг боорга, мен аңаа ажыы-биле удурланган мен. 12Ооң буруузу чүдел? Пётр Иаковтуң айбылап чоруткан улузу ынаар чеде бергижеге чедир, өске чоннарның улузу-биле кады чемненип турган. А айбычылар чедип кээрге, ол ·кыртыжап демдектээриниң талалакчыларындан сезингеш, өске чоннарның улузундан аңгыланып, дедирлени берген. 13Өске иудейлер база, Пётрга дөмей, ийи арынныг чоруун көргүскеннер. Варнава безин оларның салдарынга алзыпкан. 14Буянныг Медээде айыткан алыс шынның оруундан оларның соора барганын көргеш, хамык улус мурнунга Пётрга мынча деп чугаалаан мен: «Сен, иудей бодуң, өске чоннарның улузу дег амыдырап чоруур болзуңза, чүге оларны иудей сагылгалар эдериңер деп албадаар сен? 15Бис – өске чоннарның бачыттыг улузу эвес, а төрүмеливистен иудейлер бис. 16Ындыг-даа болза, кымның-даа ыдыктыг хоойлуну сагып турары дээш эвес, а чүгле Иисус Христоска бүзүрээни дээш, Бурганның мурнунга актыг боорун билир бис. Ынчангаш бис база ыдыктыг хоойлуну сагаанывыс дээш эвес, а Христос Иисуска бүзүрээнивис ачызында актыг боорунга идегээш, Аңаа бүзүрей берген бис. Чүге дээрге ыдыктыг хоойлуну сагааны-биле кандыг-даа кижи актыг бооп шыдавас. 17Ынчалза-даа Христостуң ачызында актыг боорунче чүткээш, бачыттыглар диртир болзувусса, Христос база бачыт тараарын деткээн бооп турар бе? Канчап ындыг боор!» 18Мооң мурнунда үреп-бускан чүүлүмнү катап тургузар болзумза, бодумну ыдыктыг хоойлунуң хажыдыкчызы кылдыр көргүскеним ол. 19Ыдыктыг хоойлу мени «өлүрүп каан», Бурган дээш амыдыраары-биле ыдыктыг хоойлуга хамаарыштыр «өлген мен». Христос-биле кады «хере шаптырттым». 20Ынчангаш ам мен бодум эвес, а мээң-биле сырый харылзаа туткан Христос амыдырай берген. Бо мага-бодумга амгы амыдыралым дээрге меңээ ынак болгаш, мен дээш Бодун өргүлге салган Бурганның Оглунга бүзүрээним ачызында амыдырап чоруурум-дур. 21Бурганның авыралындан ойталавайн тур мен, чок! Бурганның мурнунга актыг боор арганы ыдыктыг хоойлу берип шыдаар турган болза, Христос хей черге өлген-дир!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\