Галатчыларга 3

1О, сарыыл чок галатчылар! Силерни кым караң көрүнгеш, чагырып алды?! Иисус Христосту, араңарга хере шаптырткан-даа дег, суглуг карааңар-биле тода көрүп турган ышкаш болдуңар чоп! 2Силерден чаңгыс-ла чүүл билип алыксадым. Ыдыктыг Сүлдени чүнүң ачызында алдыңар: ыдыктыг хоойлуну сагааныңар ачызында бе азы Буянныг Медээни дыңнап кааш, бүзүрээниңер ачызында бе? 3Амыдыралыңарны Сүлдеден эгелеп алгаш, ам кээп, мага-ботка хамааржыр дүрүмнер-биле төндүрер бодап тур силер бе? Таанда-ла ындыг сарыыл чок силер бе?! 4Азы силерниң шыдажып эрткен бүгү чүүлүңер хей черге болганы ол бе? Черле ындыг болбас! 5Бурган силерге чүү дээш Сүлдени хайырлап, кайгамчык чүүлдерни араңарга чаяап турарыл: Ооң медээзин дыңнап кааш, бүзүрээниңер ачызында бе азы ыдыктыг хоойлуну сагып турарыңар ачызында бе? 6·Авраамны сактып кээлиңер. Бижилгеде ооң дугайында: «Авраам Бурганга бүзүрей бээрге, Ол ону актыг-шынныг деп санаан» – деп бижээн болгай. 7Бүзүрээн улус – Авраамның ылап шын ажы-төлү ол дээрзин билип ап көрүңер. 8Бурган өске чоннарның улузун бүзүрели дээш агартыр деп, Бижилге баш бурунгаар көрген, ынчангаш Авраамга: «Хамык чоннар сени дамчыштыр ачы-буян алыр» – деп чугаалаптарга-ла, Буянныг Медээ эң баштай медеглеттинген. 9Ындыг болганда, Бурганга бүзүрей берген Авраам-биле кады бүгү бүзүрээн улус ачы-буянны алыр. 10Ыдыктыг хоойлуну сагыырынга идегээр хамык улуска каргыш кыжанып турар, чүге дээрге Бижилгеде:«Ыдыктыг хоойлунуң номунче киир бижээн бүгү чүүлдүкүүсетпейн чоруур кижи бүрүзү каргаттырар» деп бижээн-дир. 11А кым-даа ыдыктыг хоойлуну дамчыштыр Бурганның мурнунга актыг болбазы дараазында сөстерден-не илдең:«Бүзүрелиниң ачызында актыг-шынныг болган кижи амылыг артар». 12А ыдыктыг хоойлу бүзүрелге кандыг-даа хамаарылга чок, харын ында мынча деп бижээн-не болгай:«Ыдыктыг хоойлунуң дүрүмнерин сагыыр кижиоларның ачызында амылыг артар». 13Христос бисти ыдыктыг хоойлунуң каргыжындан хостаар дээш, биске дүжер ужурлуг каргышты Бодунга хүлээп алган – Бижилгеде: «Ыяшка азып каан кижи бүрүзү – каргаттырган» деп бижээн болгай. 14Ынчангаш Бурган Авраамга аазааны ачы-буянны Христос Иисусту дамчыштыр бүгү өске чоннарга база хайырлаарга, бис шуптувус аазап каан Сүлдени бүзүреливис ачызында ап болур бис. 15Ха-дуңма, хүн бүрүнүң амыдыралындан бир чижек: кижиниң безин күштүг болдуруп бадылаан чагыын кым-даа күш чок болдуруп азы аңаа кандыг-бир чүүл немеп шыдавас. 16Бурган Авраам биле ооң салгакчызынга аазаашкыннар берген. Бижилгеде, хөй улуска дег, «Ооң салгакчыларынга» эвес, а чаңгыс кижиге дег, «Ооң салгакчызынга» дээнин эскерип көрүңер даан, ооң дугайында чугаа чоруп турар салгакчы – Христос ол-дур. 17Чугаалаксаан чүвем бо-дур: Бурганның ооң мурнунда күштүг болдуруп бадылаан чагыг-керээзин 430 чыл эрткенде көстүп келген ыдыктыг хоойлу күш чок болдуруп база ында бар аазаашкынны чок кылып шыдавас. 18Өнчү салгаар эргени ыдыктыг хоойлу бээр турган болза, ону Бурганның аазаашкынын ёзугаар ап болбазы ол-дур. А Бурган ону Авраамга чогум-на ынчаар – Бодунуң аазаашкынын ёзугаар хайырлаан. 19А ыдыктыг хоойлунуң сорулгазы чүдел? Ону аазаашкында айыткан Салгакчы чедип келгижеге чедир, улустуң кем-буруулуун көргүзери-биле немей киирген. Ыдыктыг хоойлуну ·дээрниң төлээлерин дамчыштыр база дугуруштурукчунуң дузазы-биле берген. 20Ынчалза-даа дугуруштурукчу чүгле чаңгыстан хөй дугуржуп турар тала барда херек. А Бурган чаңгыс! 21Ындыг болганда, ыдыктыг хоойлу Бурганның аазаашкыннарынга удур бе? Канчап ындыг боор! Улуска берген ыдыктыг хоойлу мөңге амыдыралды хайырлап шыдаар турган болза, оларның Бурганның мурнунга актыг боору ыдыктыг хоойлуну сагыырындан долузу-биле хамааржыр ийик. 22Ынчалза-даа Бижилге бо делегей бүрүнү-биле бачытка туттурган деп чугаалап турар, а ынчангаш аазаашкында айыткан чүүлдү чүгле Иисус Христоска бүзүрээрин дамчыштыр, чүгле бүзүрээн улуска хайырлап боор. 23Бүзүрелдиң үези чедип келгижеге чедир, ол бүзүрелдиң бодун көргүзерин манап, ыдыктыг хоойлунуң хайгааралының адаанга турган бис. 24Христос чедип келбээн шаанда, ыдыктыг хоойлу бистиң кижизидикчивис дег турган. Христоска бүзүреливис дамчыштыр актыг апаарывыс дээш ындыг болду. 25А бүзүрелдиң үези чедип кээрге, кижизидикчиниң хайгааралының адаандан үне берген бис. 26Христос Иисуска бүзүрээниңерниң ачызында силер шупту Бурганның оолдары апарган силер. 27Христостуң ады-биле ·сугга суктургаш, силер шуптуңар Христосту «кедип алдыңар». 28Моон соңгаар иудей биле өске чоннар кижизиниң, кул биле хостуг кижиниң, эр биле херээжен кижиниң аразында ылгал чок – силер шупту Христос Иисус-биле сырый харылзаалыг чаңгыс чаа улус силер. 29А бир-тээ Христоска хамааржыр болганыңарда, силер ынчан ·Авраамның үре-салгалы, Бурганның аазаашкынының салгакчылары боор силер.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\