Галатчыларга 4

1Силерге база бир чижекти көргүзейн: салгакчы назы четпээн шаанда, ол бүгү өнчүнүң ээзи-даа болза, кулдан ылгалыр чүзү-даа чок. 2Ол ачазының доктаадып каан хуусаазынга чедир башкылар болгаш өг-бүле кижизидикчилериниң хайгааралының адаанга турар. 3Бис база ындыг бис: назы четпээн шаавыста, делегейни башкарып турар хоойлу-дүрүмнериниң кулдары бооп чордувус. 4Ынчалза-даа доктааткан үе чедип кээрге, херээжен кижиден төрүттүнген, ыдыктыг хоойлуга чагырткан Бодунуң Оглун Бурган чорудуп берген. 5Ыдыктыг хоойлуга чагыртып чораан бисти хостазын дээш база Бурганның азыраан оолдары кылып кагзын дээш, Бурган бисче Бодунуң Оглун чоруткан-дыр. 6Ам силер шупту Бурганның оолдары силер! Ооң бадыткалы кылдыр Ол Бодунуң Оглунуң Сүлдезин, «Авва! Ачай!» деп кыйгырган Сүлдени, чүректеривисче сиңниктир чорудуп берген. 7Ынчангаш сен ам кул эвес, а оглу сен. А ындыг болганда, Бурганның ачызында салгакчы база сен. 8Кажан-бир шагда, Бурганны билбес чорааш, херек кырында бурганнар-даа эвес чүүлдерниң кулдары чораан силер. 9Ынчалза-даа ам, Бурганны билип алгаш (азы, шынын сөглээрге, Бурган силерни билип алганда), таанда-ла ол чөгенчиг, ажык-дүжүү чок башкарыкчы хоойлу-дүрүмнерже дедир эгликсеп, биеэде дег, оларның кулдары болуксап тур силер бе? 10Тускай хүннер, айлар, чылдың үелери болгаш чылдар сагыыр-дыр силер. 11Силерни дээш кылган ажыл-херээм хилис барбаан бе деп бодап кээримге, коргунчуг-дур! 12Ха-дуңма, ээрежип дилеп тур мен: мен ышкаш бооп көрүңер. Мен база силерге дөмей болу бердим чоп. Силер меңээ кончуг эки хамаарылгалыг турдуңар. 13Билир-ле болгай силер: эң баштай силерге келгенимде, чүгле аарый берген ужурумдан Буянныг Медээни силерге суртаалдаар аргалыг болган мен. 14Мээң кадыкшыл байдалым силерге шенелде болган-даа болза, мени тоовайн барбаан, дора көрбээн силер. Харын Бурганның төлээзин дег, Христос Иисустуң бодун дег хүлээп алдыңар. 15Ынчангы өөрүшкүңер ам кайда-чүде барды? Болдунар-ла болза, карааңарны-даа меңээ казып бээринден чалданмас турганыңарга ынчан шуут бүзүрээр турдум. 16Ам чүү болду? Шынын чугаалапкаш, өштүүңер апардым бе? 17Силерни бодунуң талазынче ээлдирип алыр дээш, аажок кызып турар бир-ле улус барын билир мен, ынчалза-даа оларның сагыжы кара-дыр. Олар силерни бодунуң талалакчылары кылып алыр дээш, бисти чара кирер деп турарлар. 18А мен силерни ак сагыштыым-биле, чүгле араңарга турар өйүмде эвес, а кезээде бодумнуң таламче ээлдирип алырын күзээр-дир мен. 19Ажы-төлүм! Төлүн божуур иениң эъди аарааны дег, силер дээш база катап хилинчээм көре бердим. Христоска дөмей апарбаан шааңарда, ол хилинчээм төнмес. 20Мен ам силер-биле кады болган болзумза! Силер-биле бир янзы чугаалашкан болза, чүге дээрге силерни та канчапса эки чүве, аай-бажын тыппастадым. 21Ыдыктыг хоойлуга чагыртыр бодаан улус, чугаалап көрүңерем: ында чүү деп турарын билбезиңер ол бе? 22Ында ·Авраам ийи оолдуг чораан деп бижээн болгай: бирээзи – кул херээженден, а өскези – хостуг херээженден төрүттүнген. 23Чүгле кул херээженниң оглу – кижиниң күжениишкиннеринден, а хостуг херээженниң оглу – Бурганның аазаанындан төрүттүнген. 24Бо чугаа элдээрткен уткалыг: ийи херээжен ийи чагыг-керээни көргүзүп турар. Бирээзин ·Синай дагга чарган, ол дээрге Агар болгаш ооң кул бооп төрүттүнер ажы-төлү-дүр. 25Агар Аравияда Синай дагны болгаш амгы Иерусалимни көргүзүп турар, чүге дээрге ол бодунуң ажы-төлү-биле катай кулданыышкын адаанда-дыр. 26А өскези дээрде турар Иерусалимге хамааржыр, ол – хостуг, ол – бистиң иевис! 27Бижилгеде ооң дугайында мынча дээн болгай:«Үре-төл чок, божуп көрбээн херээжен, өөрүп-байырла!Дыңзыдыр ырла, өөрүшкүлүг алгыр, эъди аарып көрбээн херээжен!Ашактыг херээженге көөрде, кагдырыпкан херээженниң ажы-төлү хөй боор-дур!» 28А силер болза, ха-дуңма, Исаак ышкаш, Бурганның аазаашкынындан төрүттүнген ажы-төл-дүр силер. 29Ынчалза-даа ол шагда кижиниң күженииишкининден төрүттүнген оолдуң Сүлдеден төрүттүнген оолду истеп-сүрүп турганы дег, ам база ындыг бооп турар-дыр. 30Бижилгеде ол дугайында чүү деп турар ийик?«Кул херээженни оглу-биле үндүр ойладывыт,чүге дээрге кул херээженниң оглу хостуг херээженниң оглу-биле дең өнчүнүканчап-даа салгап албас». 31Ындыг болганда, ха-дуңма, кул эвес, а хостуг херээженниң ажы-төлү-дүр бис!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\