Галатчыларга 5

1Христос бисти шак ол хосталга дээш хостап каан. Ынчангаш туруштуг болуңар, кымның-даа силерни катап кулданып аарын болдурбаңар. 2Дыңнаңар, Павел мен силерге чугаалап тур мен: ·кыртыжап демдектедирин дамчыштыр ыдыктыг хоойлуже эглир болзуңарза, Христостуң силерге кандыг-даа ажыы чок. 3Силерге база катап чугаалап тур мен: бодунга кыртыжап демдектээшкин кылырынга чөпшээрешкен кижи бүрүзү ыдыктыг хоойлуну бүрүнү-биле сагыыр ужурлуг. 4Ыдыктыг хоойлуну сагыыры-биле агартыышкын алырын шенээр болзуңарза, моон соңгаар силерде Христос-биле дөмей чүү-даа чок боор. Бурганның авыралындан ам хоорулган-дыр силер. 5А бис бүзүрелдиң ачызында Бурганның мурнунга актыг боорувуска идегээр болгай бис. Ол идегелди четтикпейн манаарын Сүлде биске сагыш алындырып турар. 6Христос Иисус-биле сырый харылзаалыг апаар болзувусса, ·кыртыжап демдектедири-даа, кыртыжап демдектетпези-даа чугула эвес. Ынакшыл дамчыштыр бодун көргүзер бүзүрел – чүгле ол чугула. 7Бүзүрелдиң оруу-биле эки маңнап олурдуңар. Ынчаарга кым силерни астыктырып, алыс шынны дыңнавас улус кылдыр хуулдурупту? 8Силерни кыйгырган Бурганның ынчаар өөретпээни ылап боор! 9«Хөй далган хөөй берзин дизе, ынай ажыткы херек». 10Дээрги-Чаяакчының мурнунга силерге бүзүрээр мен: бистиң аравыска аңгы үзел-бодал турбас. А силерни хөлзедип турар кижи, ол кым-даа болза, шииттирер. 11Ха-дуңма, мени ·кыртыжап демдектээриниң талалакчызы деп турары шын болза, олар ам мени чүү дээш истеп-сүрерил? Христостуң ·белдир-ыяшка өлүмүнүң дугайында суртаал ынчан кымга-даа моондак болбас ийик. 12А силерни хөлзеткен ол хейлер боттарын чүгле ·кыртыжап демдектевейн, харын ·акталап-даа каапсыннар! 13Ха-дуңма, Бурган силерни хосталгаже кыйгырган-дыр. Чүгле ол хосталгаңарны кижи бүдүжүнүң кара туразында аажылаар чаңынче хуулдурбаңар. Харын бот-боттарыңарга ынакшылдыг бараан болуңар. 14Чүге дээрге бүгү ыдыктыг хоойлу чаңгыс борбак домакта туттунуп турар: «Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол». 15А бот-боттарыңарны үзе-чаза тыртарын уламчылаар болзуңарза, шуут-ла узуткажып кааптарыңардан кичээниңер. 16Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: Сүлдениң айыткан аайы-биле амыдыраңар, кижи бүдүжүңерниң бачыттыг күзээшкиннеринге черле алыспаңар. 17Чүге дээрге бачыттыг бүдүштүң күзээр чүүлү Сүлдеге удурланышкак, а Сүлдениң күзээр чүүлү бачыттыг бүдүшке удурланышкак болур. Олар үргүлчү адааннажып чоруур, ооң түңнелинде кылыр бодаан чүвеңерни кылып шыдавайн баар силер. 18Ынчалза-даа Сүлдеге башкартыр болзуңарза, ыдыктыг хоойлу силерни баш билип шыдавас. 19Кижиниң бачыттыг бүдүжүнүң ажыл-херээ илдең көскү. Ол дээрге самыырал, бужар күзээшкиннер, туттунмас туралаашкын, 20дүрзү-бурганга чүдүүрү, караң көрнүрү, адаан-өжээн, килең-кылык, алгыш-кырыш, аңгылажыг, бактажыры, 21мурнун былаажыры, арагалаары, эмин эрттир хөглеп-дойлаары болгаш өске-даа ындыг янзылыг чүүлдер-дир. Мен силерни ооң мурнунда-даа сагындырып турдум, ам база катап сагындырып каайн: ындыг чүүлдер үүлгедикчилери Бурганның Чагыргазын канчаар-даа салгап албас. 22А Сүлдениң үре-түңнели бо-дур: ынакшыл, өөрүшкү, амыр-тайбың, шыдамык болгаш буянныг чорук, энерел, бүзүрел, 23томаарыыры болгаш бодун туттунуп билири. Ол бүгүнү буруу шавар кандыг-даа хоойлу чок! 24Христос Иисуска хамааржыр улус боттарының бачыттыг бүдүжүн ооң хамык күзээшкиннери болгаш хандыкшылдары-биле катай-хаара ·белдир-ыяшка хере шаап каапкан. 25Бистиң амыдыралывыстың үнер дөзү Сүлде болганда, Ооң аайы-биле амыдырап көрээли! 26Ынчангаш адыыргак болбаалы, бот-боттарывыска хорадаваалы база адааргаваалы.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\