Галатчыларга 6

1Ха-дуңма, кандыг-бир кижини бачыт үүлгеткен деп сойгалаар болза, силер, Сүлдеге башкарткан улус, ону эдип-чазап көрүңер. Чүгле эптиг, чымчаа-биле эдип-чазаңар, боттарыңар база күткүлгеге алзып албас дээш кичээниңер. 2Аар-бергелерни ажып эртеринге бот-бодуңарга дузалажыңар, ооң-биле Христостуң айыткан чүүлүн сагаан боор силер. 3Алыс боду чөгенчиг кижи «Мен кончуг мен» деп ёзуургаар болза, ол бодун боду мегелеп алыр. 4Кижи бүрүзү бодунуң ажыл-херээн шүгдүнзүн, ол ынчан бодун өске улус-биле деңневейн, чедиишкиннеринге чоргаарланып шыдаар. 5Чүге дээрге кижи бүрүзү бодунуң үүрге-чүъгүн чүктей бээр. 6Бурганның сөзүн өөренип турар кижи бодунда бар бүгү эки-чаагай чүүлүн башкызы-биле үлешсин. 7Мегеге туттурбаңар: Бурганны карак ажыттаары болдунмас. Кижи чүнү тарып аарыл, оозун ажаап алыр. 8Бодунуң бачыттыг бүдүжүнүң хөрзүнүнге чүве тарып турар кижи оортан өлүмнү ажаап алыр. А Сүлдениң хөрзүнүнге тарып турар кижи ол Сүлдеден мөңге амыдыралды ажаап алыр. 9Буян кылып тура, кажан-даа могап-турбаалы. Ынчан, сорук-күжүвүс кошкай бербес-ле болза, чогуур үе кээрге, дүжүдүвүс ажааттына бээр. 10Ынчангаш амдыызында арга барда, бүгү улуска, ылаңгыя бүзүрели чаңгыс ха-дуңмавыска, буяндан көргүзүп чоруулу. 11Бо сөстерни мен силерге бодумнуң холум-биле бижип ор мен, кайы хире улуг үжүктер ажыглаанымны көрүп тур силер бе? 12Силерни ·кыртыжап демдектедиринче албадааннар – кижиниң күжениишкиннери-биле эки бооп көстүксээн улус-тур. Олар ону чүгле Христостуң ·белдир-ыяшка өлүмүнүң дугайында суртаал ужун истедип-сүрдүрбези-биле кылып турарлар. 13Олар кыртыжап демдектедип-даа алган болза, боттары-ла ыдыктыг хоойлуну сагывайн турарлар. А силерни, оозу-биле мактаныр чылдак тывар дээш, кыртыжап демдектедир деп турар улус-тур. 14А мен бодум хуумда Дээргивис Иисус Христостуң белдир-ыяшка өлүмүнден аңгыда, чүнүң-биле-даа мактаныр хөңнүм чогул. Ол белдир-ыяшка меңээ хамаарыштыр – бо делегейни, а бо делегейге хамаарыштыр – мени хере шаап каан. 15·Кыртыжап демдектээри-даа, кыртыжап демдектетпези-даа чугула эвес. Чаңгыс-ла чугула чүүл – Бурганның чаа чаяалгазы боору! 16Бо дүрүмнү сагып чоруур бүгү улуска, Бурганның израиль чонунга амыр-тайбың болгаш өршээл доктаазын! 17Черле ынчаш, кым-даа моон соңгаар мени сагыш човатпазын, чүге дээрге Иисустуң демдээ-биле мага-бодумну имнеп алган чоруур-дур мен. 18Ха-дуңма, Дээргивис Иисус Христостуң авыралы сагыш-сеткилиңерге доктаазын! ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\