Еврейлерге 1

1Эрткен үеде Бурган бистиң ада-өгбевиске Бодунуң медээчилерин дамчыштыр хөй катап, хөй янзы аргалар-биле чугаа кылып келген. 2А бо сөөлгү хүннерде Бурган Бодунуң Оглун дамчыштыр бис-биле чугаалажып турган. Ол Ону бүгүдени чагырар салгакчызы кылдыр томуйлааш, Ону дамчыштыр өртемчейни чаяаган. 3Оглу дээрге өндүр чырык Бурганның овур-хевири-дир база Ооң алыс бүдүжүнүң кара чаңгыс дөмей овур-дүрзүзү-дүр. Ол Бодунуң күчүлүг сөзү-биле бүгүдени тудуп турар. Ол бисти бачыттарывыстан арыглааш, дээрлерге кымдан-даа бедикке, Дээди Өрүкүнүң оң талазынга барып олурупкан. 4Бурганның Оглу ·дээрниң төлээлеринден кайы хире өндүр бедигил, Ооң салгап алган ады оларның аттарындан ол хире алдарлыг. 5·Дээрниң шупту төлээлериниң кайызынга бир шагда Бурган:«Сен – Мээң Оглум сен, Мен бөгүн Сээң Адаң апардым» – деп чугаалааныл?Азы: «Мен Ооң Адазы болур мен, а Ол Мээң Оглум болур» – дээнил? 6Улуг Оглун өртемчейже эккеп тура, Ол:«Бурганның бүгү төлээлери Аңаа мөгейзиннер» – деп база чугаалаан. 7Бижилгеде дээрниң төлээлеринге хамаарыштыр:«Ол Бодунуң төлээлерин – хаттар кылып каан,а бараан болукчуларын – оттуң чалбыыштары кылып каан» деп бижээн. 8А Оглунга хамаарыштыр:«О Бурган, Сээң дүжүлгең кезээ мөңгеде турар,чөптүг чорукту демдеглээн мерге – Сээң чагыргаңның мергези. 9Сен чөптүг чорукка ынак, а бузутту көөр хөңнүң чок сен.Ынчангаш Бурган – Сээң Бурганың эш-өөрүң аразындан сени шилип ап,өөрүшкү-биле чаап кагды» деп бижээн. 10А оон ыңай:«Дээрги-Чаяакчы, Сен үе-дүпте чер-делегейни үндезилеп тургустуң,дээрлер база Сээң холуңнуң чаяалгазы. 11Чер биле дээр чиде-даа бээрге, Сен артып каар сен.Олар шупту хеп ышкаш элеп каар; 12оларны Сен тон ышкаш дүрүп каар сен,олар, хеп ышкаш, солуттунуп, чиде бээрлер.А Сен биеэги хевээр сен, Сээң назының төнчү чок» деп бижээн. 13Дээрниң төлээлериниң кайызынга кажан-бир шагда Бурган мынча деп чугаалааныл:«Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда,Мээң оң таламга олур?» 14Дээрниң шупту төлээлери кымнар ийик? Камгалалды салгап алыр улуска дузалазыннар дээш чоруткан бараан болукчу сүлделер эвес чүве бе?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\