Еврейлерге 10

1Ыдыктыг хоойлу – келир үеде кээр ачылыг чүүлдерниң алыс шын хевири эвес, а чүгле хөлегези боор. Ынчангаш ол хоойлу Бурганга мөгейип кээп, чаңгыс-ла ол өргүлдерни чылдың-на доктаамал салып турар улусту кажан-даа ·болбаазыраңгай кылып каап шыдавас. 2Ыдыктыг хоойлу ону кылып шыдаптар турган болза, улус өргүлдер салырын соксап каарлар ийик. Ындыг турган болза, Бурганга мөгейген улус чаңгыс катап боорда, кажан кезээде арыгланып, моон соңгаар кажан-даа бачыттарын медереп билбестер ийик. 3Ынчалза-даа шак ол өргүлдер чылдың-на бачыттар дугайында сагындырып кээр. 4Чүге дээрге инек база өшкү малдың ханы бачыттарны чайладып шыдавас. 5Ынчангаш бо делегейге чедип келгеш, Христос Бурганга мынча дээн:«Сен өргүлдерим биле белектеримни күзеведиң,харын мага-ботту Меңээ белеткеп кагдың. 6Бүрүн өрттедир өргүлдер-даа, бачыт дээш өргүлдер-дааСээң хөңнүңге кирбес-тир. 7Ынчан мынча деп чугааладым: „Бо-дур мен, кел чыдыр мен,ыдыктыг дүрүг-номда чүнү кылырымны бижээн болгай.Бурганым, тура-сорууңну күүседир күзелдиг мен“». 8Эгезинде Ол мынча дээн: «Сен өргүлдерим биле белектеримни күзеведиң, бүрүн өрттедир өргүлдер-даа, бачыт дээш өргүлдер-даа Сээң хөңнүңге кирбес-тир». (Ол бүгү өргүлдерни ыдыктыг хоойлу ёзугаар доктаадып каан.) 9А оон Ол немеп каан: «Бо-дур мен, тура-сорууңну күүседир күзелдиг кел чыдыр мен». Ол бирги өргүл салыр чурумну күш чок болдургаш, ийигизин доктааткан. 10Бис Бурганның күзел-соруу-биле Иисус Христостуң чаңгыс катап боорда, кажан кезээде өргүлге салган мага-бодун дамчыштыр ыдыктаткан бис. 11Бурганның бараалгакчызы бүрүзү хүннүң-не бараан болуушкунун күүседири-биле бут кырынга туруп, кижиниң бачыттарын кажан-даа чайладып күш четпес чаңгыс-ла ол өргүлдерин хөй катап салып турар. 12А Христос улустуң бачыттары дээш чаңгыс өргүл салгаш, кажан кезээде Бурганның оң талазынга барып олурупкан. 13Оон бээр Ол Ооң дайзыннарын буттарының адаанга эккеп салыптар өйнү манап эгелээн. 14Ынчангаш Ол ыдыктыг апарып турар кижилерни чаңгыс өргүл-биле кажан кезээде ·болбаазыраңгай улус кылып каан. 15Ыдыктыг Сүлде база биске ол дугайында херечилеп турар. 16«Мен ол хүннерде израиль чон-биле мындыг чагыг-керээ чарар мен» – деп чугаалаан соонда, Дээрги-Чаяакчы мынча дээн:«Бодумнуң дүрүм-хоойлумну оларның угаан-медерелинче киирер мен,оларның чүректеринге бижип каар мен. 17Оларның бачыттары болгаш кем-буруузунуң дугайында оон ыңай сагынмас мен». 18А ол бачыттарны өршээген соонда, олар дээш оон ыңай өргүл салган херээ чок. 19Ынчангаш, ха-дуңма, Иисустуң ханының ачызында ам ыдыктыг черже коргуш чок кире берип болур бис. 20Чаа болгаш дириг орук-биле, көжеге өттүр (азы Ооң мага-бодун өттүр) Ооң биске изеп кааны орук-биле кире берип болур бис. 21Бурганның өг-бүлезин баштап турар Ооң өндүр улуг бараалгакчызы бисте бар-дыр. 22Ындыг болганда, ажыт-чажыт чок чүректерлиг; бүзүрелинге бүргедипкен; чүректеривисти кем-буруулуг арын-нүүрден бызай чажып туруп арыглап алган база мага-бодувусту арыг суг-биле чуп алган бооп, Бурганче чоокшулап көрээлиңер. 23Ажыы-биле хүлээп көөрүвүс идегелден салдынмайн туттунаалы, чүге дээрге биске аазаашкын берген Бурган Бодунуң сөзүнге шынчы болгай. 24Бот-боттарывыска сагыш човангыр бооп, ынакшылче база буянныг херектерже бот-боттарывысты ыдалап көрээлиңер. 25Чыглып, аралажырындан ойталаваалы (чамдык улус аңгыланып чаңчыга берген болгай), харын бот-боттарывысты деткип көрээли, сөөлгү хүннүң чоокшулап орарын көргеш, улам күштүг деткижээлиңер. 26Алыс шынны билип алгаш, бачыт үүлгедирин өжегээр уламчылаар болзувусса, ол бачыттарны чайладыптар кандыг-даа өргүл артпас. 27А ынчан чүгле шииткелди база Бурганга удурланган улусту өрттендир чиптер отту коргуп-сүртеп манаары артар. 28Моисейниң хоойлузун хажыткан кижини кээргел чокка ийи азы үш херечиниң өчүү-биле өлүмге онаар турган. 29Ынчаарга Бурганның Оглун таптай баскан, Ооң чагыг-керээзин ыдыктаан ханны ыдыктыг деп санаваан база Бурганның авыралдыг Сүлдезин дорамчылаан кижиниң кеземчези оон кайы хире коргунчугул?! 30Кымның: «Менде улустан өжээн негеп, кезедир арга бар» – дээнин, а оон ыңай: «Дээрги-Чаяакчы Бодунуң чонун шиидер» – дээнин билир бис. 31Дириг Бурганның кезедир холунче кирери эң коргунчуг! 32Алыс шынның чырыын көрүп каан үеңер – биеэги хүннерни сактып келиңер, силер ынчан хилинчекти эң маадырлыы-биле шыдажып эрттиңер. 33Силерни ынчан бүгү улустуң мурнунга кочулап-шоодуп, хилинчекке онаап турган, шак-ла ындыг байдалды көрүп эрткен улус-биле чаңгыс үүлени деңге үлештиңер. 34Хоругдаттырган улус-биле безин кады хилинчек көрүп, эт-хөреңгиңер хунаадып алгаш, өөрүп турдуңар, чүге дээрге дээрде шыгжаан эки болгаш элеп төнмес эт-хөреңгиңер барын билир турдуңар. 35Ынчаар-ла чүреккириңерден ойталаваңар, ол дээш, өндүр улуг шаңнал силернии боор. 36Бурганның күзел-соруун күүсеткеш, аазаан чүүлүн алыр дизиңерзе, шыдамык боору силерге эргежок чугула. 37«Ам үр болбайн, чедип кээр ужурлуг Кижи саадал чокка чедип кээр. 38Бүзүрелиниң ачызында Мээң мурнумга актыг-шынныг кижи амылыг артар,а оозундан ойталаар болза, Мен ол кижиже ээ көрүнмес мен». 39А бис дээрге бүзүрелинден ойталааш, өлүп читпес, харын бүзүрелин кадагалааш, камгалал ап турар улус-тур бис.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\