Еврейлерге 11

1А бүзүрел идегеливисти боттандырып, каракка көзүлбес чүүлдерни бадыткап турар. 2Шак ындыг бүзүрели дээш, бурунгу өгбелеривистиң дугайында биске эки херечилел дамчып келген. 3Бүзүреливис-биле өртемчейни Бурганның айтыышкынын ёзугаар чаяаганын, көстүп турар чүүлдерниң каракка көзүлбес чүүлдерден тывылганын билип алыр бис. 4Бүзүрели-биле Авел Каинниң салганындан эки өргүлдү Бурганга салган. Бурган Боду ооң белектериниң дугайында херечилээрге, ол бүзүрелин дамчыштыр чөптүг-шынныг кижи деп херечилелди чедип алган. Боду өлзе-даа, бүзүрелиниң ачызында, ол ам-даа херечилеп чугаалап чоруур. 5Бүзүрели-биле Энох өлүм көрбейн, дээрже көжүртү берген. Бурган Энохту чанынче көжүрүп алган болгаш, улус ону тыппайн барган. Чүге дээрге бо делегейден дээрже көжер бетинде, ол Бурганның сеткилинге киргениниң херечилелин алган. 6А бүзүрел чок болза, Бурганның сеткилинге кирери канчап болдунарыл? Бурганче чоокшулап кел чыдар кижи бүрүзү Ол бар деп база Олче чүткүп чоруур улуска Ооң шаңналы турар деп бүзүрээр ужурлуг болгай. 7Бүзүрели-биле Ной ам-даа көрбээни чүве дугайында сагындырыг алгаш, бодунуң өг-бүлезин камгалаар дээш, Бурганны хүндүлээр сеткили-биле бажың-хеме тудуп алган. Ооң шак ындыг бүзүрели бо делегейни буруудаткан. Ооң бүзүрээни дээш, Бурган ону чөптүг-шынныг кижи деп чарлаан. 8Бүзүрели-биле Авраам, өнчүге алыр ужурлуг турганы черже Бурган кый дээрге, кайнаар бар чоруурун боду безин билбес-даа бол, дыңнангыр чоруп каан. 9Авраам бүзүрели-биле Бурганның аазаан черинге, хары черге дег, чурттай берген. Ол ук черге чаңгыс-ла ол аазаашкынны деңге салгап алган оглу Исаак болгаш оглунуң оглу Иаков-биле кады майгыннарга чурттап турган. 10Чүге дээрге Бурганның төлевилээш, тутканы, үндезини салдынган хоорайын ол манап турган. 11Бүзүрели-биле Авраам (кадайы Сарра төл төрүвес-даа турган болза) кыраан назынында ада боор күштү алган. Аазаашкын берген Бурганның шынчызын ол билип турган. 12Ынчангаш чаңгыс кижиден (артында-ла эът-боду өлүг чыгыы кижиден) дээрде сылдыс дег эмге-тикчок, далай эриинде элезин дег сан-түң чок салгал тывылган. 13Ол бүгү улус аазаан чүүлдерни албайн, оларны чүгле ырактан көргеш, өөрүп, бүзүрелин ышкынмайн, өлгүлеп калган. Олар боттарының дугайында: «Бис бо черге чүгле түр када турумчуп алган даштыкылар бис» – деп чугаалап турганнар. 14А ынча деп чугаалаар улус төрээн чуртун дилеп чоруурун көргүзер болгай. 15Боттарының каапкаш барган чуртун бодааннар болза, дедир ээп чана бээр арга оларга тургай-ла. 16А олар оон дээре, дээрде турар чуртче чүткүп турганнар. Ынчангаш оларның Бурганы деп ададырындан Бурган ыятпас, чүге дээрге хоорайны оларга Ол белеткеп берген-дир. 17- 18Аазаашкын алган Авраам, Бурганга шенедип тургаш, эр чаңгыс оглу Исаакты бүзүрели-биле өргүлге салырынга белен турган. Бурган аңаа: «Сээң салгалың Исаакты дамчыштыр уламчылаар-дыр» – деп чугаалаан-даа болза, ол ынчаар кылган. 19Бурган ооң оглун өлүглер аразындан безин катап диргизип шыдаар деп, Авраам бүзүреп турган. Ол Исаакты өлүглер аразындан дедир эгидип алган деп чугаалап болгу дег-дир. 20Бүзүрели-биле Исаак Иаковтуң база Исавтың келир үезин йөрээген. 21Бүзүрели-биле Иаков, өлүп чыда, Иосифтиң ийи оглун йөрээгеш, даянгыыжынга даянгаш, Бурганга мөгейген. 22Бүзүрели-биле Иосиф чуртталгазының төнчүзүнде израиль чоннуң Египеттен үнериниң дугайында чугаалаан база бодунуң мөчү-сөөгүн канчаарын айыткан. 23Бүзүрел ачызында Моисей, төрүттүнген соонда, ада-иезинге үш ай улаштыр чажыртып келген, чүге дээрге олар ооң онза чаражын көргеш, хаанның чарлыындан кортпааннар. 24Бүзүрели-биле Моисей, улуг кижи апаргаш, фараоннуң уруунуң оглу деп ададырындан ойталаан. 25Ол бачыттың түр када таалалын көөрүнүң орнунга, Бурганның чону-биле кады хилинчек көөрү дээре деп санаан. 26Моисей Египеттиң эртине-байлаанга бодаарга, Христос дээш дорамчылал көөрү улуг үнелиг деп санаан, ооң караа алыр ужурлуг шаңналынче шыгаап турган. 27Бүзүрели-биле ол, хаанның килеңинден кортпайн, Египетти каапкаш барган. Каракка көзүлбес Бурганны көрген дег, ол бүгүдени шыдажып үнген. 28Бүзүрели-биле ол, израильчилерниң дун оолдарын дээрниң хыдыкчы төлээзи өлүрбезин дээш, эжик кастыңнарын хан-биле чаап кааш, ·Хосталыышкын байырлалын демдеглеп эрттирген. 29Бүзүрели-биле израиль чон, кургаг черлеп дег, Кызыл далайны кеже берген, а египетчилер оларны сүрүп кежер дээш, дүжүп өлүп калганнар. 30Бүзүрели-биле израиль чон Иерихон хоорайны чеди катап улаштыр дескинген соонда, ооң ханалары буступ кээп дүшкен. 31Бүзүрели-биле самыын-садар херээжен Раав, израиль хайгыылчыларны эп-найыралдыг уткуп-хүлээгеш, бүзүревээн улус-биле кады өлүртпейн, амы-тынныг арткан. 32Оон ыңай чүнү чугаалазымза экил? Гедеон, Варак, Самсон, Иеффай, Давид, Самуил суглар база Бурганның медээчилери дугайында чугаалаар дээримге, үем чедишпес-тир. 33Бүзүрели-биле олар өске күрүнелерни тиилээннер, чөптүг чорукту догуннатканнар, аазаашкыннарны алганнар. Олар арзылаңнар аксынче кирбээннер, 34чалбыыштыг отту өжүрүпкеннер, хылышка өлүртпейн барганнар, боттарының кошкаан күш-шыдалче хуулдурупканнар, дайын-чаага күчүлүг апарганнар, өске чер чурттугларның аг-шериин сывыртап турганнар. 35Херээженнер боттарының өлген улузун катап дирилген кылдыр дедир алганнар. А бир чамдык улус оон-даа эки амыдыралга катап дирлир дээш, оларга саналдаан хосталганы хүлээп албайн, эриидедип өлгеннер. 36Бир өске улус кочу-шоотту, эрииделди, а бир чамдыызы кинчи-бекти, кара-бажыңны көрүп эрткеннер. 37Оларны даш-биле соккулап, ийи чара хирээлеп, хылыш-биле шанчып өлүрүп турган. Олар хой база өшкү кежи кеткеш, тояап чоруп, ядарап-түрегдеп, истедип-сүрдүрүп, дора көрдүрүп келгеннер. 38(Бо делегей оларга төлептиг эвес турган!) Олар ээн черлерге, дагларга, куйларга, оңгар, кызаа черлерге улчуп чорааннар. 39Бүзүрелиниң ачызында бүгү ол улус дугайында биске эки херечилел дамчып келген, ынчалза-даа олар Бурганның аазаан чүүлүн албааннар. 40Бурган биске база бир-ле эки чүүлдү баш бурунгаар бодап алган: ол улус ·болбаазыраңгай байдалга чедер, чүгле бис чогувуста эвес, а бис-биле кады.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\