Еврейлерге 12

1Бисти хүрээлээн, бүзүрелди херечилээн улустуң хөйүн көрбес силер бе?! Ындыг болганда, оруувуска моондак болган бүгү чүвени база чыпшыныычал бачытты ыңай ап октапкаш, бисти манап турар орук-биле шыдамык, туруштуг чоруп ораалы. 2Бүзүреливистиң Баштакчызы болгаш Эчизинге чедирикчизи Иисустан карак салбаалы. Ону манап турар өөрүшкү дээш, Ол ·белдир-ыяшка өлүмнү шыдажып эртип, бужар байдалга киргенин-даа херекке албайн, Бурганның дүжүлгезиниң оң талазынга барып олурупкан. 3Силерниң сагыш-сеткилиңер суларавазын дээш, бачыттыг улустуң талазындан ындыг кончуг дора көрүүшкүннү шыдажып эрткен Иисустуң дугайында бодап чоруңар. 4Бачытка удур демиселиңерге ам-даа ханыңар төгүлдүр чаалашпаан силер. 5Сагыжыңар чазай сөглээн бо сөстер силерге, Бурганның ажы-төлүнге, хамаарышкан дээрзин утканыңар ол-дур:«Оглум, Дээрги-Чаяакчының кижизидилгезин хүлээвейн барба,Ооң чемелээшкинин халалыг диве. 6Дээрги-Чаяакчы Бодунуң ынак кижизин кижизидер,хүлээп көөр бүгү оолдарын кеземчеге онаар». 7Кижизидилгеңер дээш, хилинчекти шыдажып көрүңер. Бурган силерни ажы-төлүн дег аажылап турар-дыр. Ачазындан кижизидилге албас төл турар чүве бе? 8А бир эвес дүрүм ёзугаар төрүттүнген бүгү ажы-төлдүң оюп эртпези кижизидилгени албас болзуңарза, сурас төлдер бооруңар ол-дур. 9Ам артында шуптувус чер кырынга төрээн ачаларлыг бооп, бисти кижизиткен дээш, оларны хүндүлеп чораан бис. Дээрде Адавысты тооп дыңнаарывыс оон оранчок артык болбас деп бе?! Ону тооп дыңнааш, мөңге амыдыралды алыр болгай бис! 10Адаларывыс бисти боттарының угааптар шаа-биле кезек үеде кижизидип келгеннер, а Ол бисти, Ооң ыдыктыынга киржилгелиг болзуннар дээш, биске ачы-дузалыг боору-биле кижизидип турар. 11Кандыг-даа кижизидилге амгы үеде биске өөрүшкү эккелбейн турар, харын аарышкылыг кылдыр сагындырар. Ынчалза-даа сөөлзүредир ону дамчыштыр өөредиг эрткен улус Бурганга шынчы чоруктуң амыр-тайбың дүжүдүн ажаап алыр. 12Ынчангаш сула салдынган холдарыңар болгаш сирилээн дискектериңер быжыктырыңар. 13Аскак бут кадырлы бербезин, а эттинзин дээш, буттарыңар дорт орук-биле кылаштазын. 14Бүгү улус-биле эп-найыралдыг боорунче база ыдыктыы-биле амыдыраарынче чүткүңер. Ыдыктыг эвес боор болза, кым-даа Дээрги-Чаяакчыны көрүп шыдавас. 15Силерниң кайыңар-даа Бурганның авыралын ышкынмазын дээш кичээниңер. Силерниң араңарга кандыг-даа ажыг чашпан дазыл тыртып үнгеш, хора халдатпазын дээш база ону дамчыштыр хөй улус бужартавазын дээш кичээниңер. 16Кайыңар-даа самыыравазын дээш база, Исав дег, Бурганның күзел-соруунче сагыш салбас кижи болбазын дээш кичээниңер. Ол улуг оглу болган ужурунда өнчү алыр артык эргезин эвээш чемге-ле садыпкан болгай. 17Билир болгай силер: Исав ачазындан йөрээшкин алырын аажок күзээн. Ынчалза-даа ол ону ап чадашкан, чүге дээрге бар шаа-биле кызытса-даа, мырыңай ыглап-сыктап-даа турза, бачыдын миннип шыдавайн барган. 18Бойдуста бар, оду чайыннаан ·Синай дагга чоокшулап чеде бербээн силер; дүмбей караңгыга, шуурганга чеде бербээн силер. 19Шак ол даг чанынга эдиски үнүн болгаш бир-ле сөстер чугаалаан Бурганның үнүн дыңнап каан улус турган. Ынчалза-даа ол сөстерни дыңнаан улус: «Ындыг сөстерни оон ыңай дыңнавайн көрээлиңер» – деп дилей бээр турган. 20Чүге дээрге улус: «Бо дагга дириг амытан безин дээптер болза, даш-биле соктуруп каар» – дээн айтыышкынны дыңнаар харыы чок болган. 21Каракка көстүр чүүл ындыг коргунчуг боорга, Моисей: «Корткаш, сириңейнип тур мен» – дээн. 22Харын силер ·Сион дагга, дириг Бурганның хоорайынга, дээрде турар Иерусалимге чоокшулап чеде берген-дир силер. Өөрүшкү-маңнайлыг чыышта чыглып келген дээрниң түмен-түмен төлээлеринге чеде берген-дир силер. 23Дээр-деңгерлерде аттарын бижээн эң улуг оолдарның ниитилелинге чеде берген-дир силер. Бүгү улустуң Шииткекчизи боор Бурганга, чөптүг-шынныг амыдыралдың эчизинге четкен улустуң сүлделеринге чеде берген-дир силер. 24Чаа чагыг-керээниң Дугуруштурукчузу Иисуска база Авелдиң ханындан артык эки чугаалап турар бызай чашкан ханга чеде берген-дир силер. 25Көрдүңер бе, силерге чүве медеглеп турар Кижиден ойталаваңар. Ол черге медеглеп турда, Ону дыңнаарындан ойталаан улус кеземчеден чайлап шыдаваан болганда, дээрден медеглеп турар Оон хая көрнү бээр болзувусса, кеземчеден чайлаар харыывыс оон-даа эвээш-тир. 26Ооң үнү ынчан черни божаңнадыр силгипкен, а ам ол мынча деп аазап тур:«Ам бир удаа черни силгиир мен, чүгле черни эвес, а дээрни база». 27«Ам бир удаа» деп сөстер чүнү көргүскенил? Божаңнадыр силгиттинмес чүүлдер артып калзын дээш, божаңнадыр силгип боор кылдыр чаяаттынган чүүлдү чайладып кааптарын көргүскен-дир. 28Ынчангаш божаңнадыр силгиттинмес Чагырганы хүлээп ап тура, өөрүп четтирген сеткилдиг болуулу база өөрүп четтиргенивис дамчыштыр Бурганга, Ону хүндүткеп-даа, Оон коргуп-сүртеп-даа, эки-чаагай бараан болуулу. 29Чүге дээрге бистиң Бурганывыс – өрттендир чиир от-тур.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\