Еврейлерге 13

1Ха-дуңма улус дег, бот-боттарыңарга ынак болуңар. 2Аалчыларга хүндүлээчел боорун утпаңар, ынчалдыр кылгаш, чамдык улус, боттары безин билбейн, ·дээрниң төлээлерин уткуп, оларны хүндүлээннер болгай. 3Кара-бажыңда улусту, боттарыңар олар-биле кады хоругдаттырган дег, утпаңар; хилинчек көрген улусту, оларның орнунга турган дег, утпаңар. 4Өг-бүле тудары бүгү улуска хүндүлүг болзун, ашак, кадай харылзаалары арыг-шынчы болзун. Самыыраар болгаш ашаа-кадайынга өскерлир улусту Бурган шиидер. 5Акша-мөңгүнге ынак амыдырал тутпаңар, бар чүвеңерге сеткил ханыңар. Чүге дээрге Бурган:«Сени кажан-даа кагбас мен, сенден кажан-даа ойталавас мен» – дээн-дир. 6Ынчангаш бис:«Мээң дузалакчым – Дээрги-Чаяакчы-дыр, корткан херээм чүл:кижи амытан меңээ чүнү кылып шыдаарыл?» – деп дидими-биле чугаалаалыңар. 7Удуртукчуларыңарны утпаңар, олар силерге Бурганның сөзүн чугаалап чораан ийик чоп. Оларның амыдыралының үре-түңнелин көргеш, оларның бүзүрелин эдериңер. 8Иисус Христос дүүн, бөгүн база кезээ мөңгеде өскерлиш чок. 9Ынчангаш янзы-бүрү болгаш хары өөредиглер сонуургаваңар. Чүректериңерни тускай чемнер чиири эвес (ону барымдаалаары кымга-даа ажык-дуза чедирбээн), а Бурганның авыралы быжыктырзын. 10Бисте онзагай өргүл салыр бедигээш бар, ыдыктыг майгында бараан болган улуста ол өргүлден чем ап чиир эрге чок. 11Бурганның дээди бараалгакчызы дириг амытаннар ханын бачыт дээш өргүл кылдыр ыдыктыг черже киире бээр, а оларның мөчү-сөөктерин чоннуң турлааның даштынга өрттедиптер. 12Ынчангаш Иисус база улусту Бодунуң ханы-биле ыдыктаар дээш, хоорай хаалгазының даштынга шаажылаттырган. 13А ындыг болганда, Иисустуң дорамчылалын үлежир дээш, бис база чоннуң турлааның даштынче, Олче шиглей чоруптаалы. 14Мында, чер кырында, кезээ мөңгеде турар хоорайывыс чок, а келир үеде чедип кээр хоорайже чүткүп чоруур бис. 15Ынчанганда Бурганны алдаржыткан аастардан үнер алгаг-мактал өргүлүн Иисусту дамчыштыр Аңаа үргүлчү эккеп, мөргүүлү. 16Буян тарыырын, араңарда сырый харылзаалыг боорун утпаңар, чүге дээрге ындыг өргүлдер Бурганның сеткилинге кирер. 17Удуртукчуларыңарны дыңнап, оларга чагыртыңар. Бурганның мурнунга харыы тудар болгаш, олар силерни хынамчалыг кадагалап турарлар болгай. Удуртукчулар ол ажыл-херээн аарзынмайн (ынчаар болза, силерге ажыктыг болбас), а өөрүшкүлүг күүседир кылдыр чагыртып көрүңер. 18Бис дээш мөргүңер. Бүгү чүүлдерге бодувусту шын ап чоруурунче чүткүлдүг болгаш, арын-нүүрүвүстүң арыынга бүзүрелдиг бис. 19Мени дүрген-не силерже дедир эгитсин дээш, мөргүп көөрүңерни дилеп тур мен. 20Амыр-дыш бээр Бурган хойларның өндүр улуг Кадарчызы – Дээргивис Иисусту өлүглер аразындан катап диргизипкен-дир, Ооң төккен ханы-биле мөңге чагыг-керээ чарган-дыр. 21Ооң күзел-соруун күүседириңер дээш, Ол силерни бүгү-ле эки-чаагай чүүлдер-биле быжыктырзын! Бурган биске Бодунуң сеткилинге кирер чүвени Иисус Христосту дамчыштыр боттандырзын. Христоска кезээ мөңгеде алдар доктаазын! ·Аминь. 22Ха-дуңма, чагыг-сүмемниң бо сөстерин шыдамыккай дыңнаарыңарны дилеп тур мен, бижээн чагаам кыскажак болгай. 23Бүзүрээн эживис Тимофейниң хосталгаже үнгенин билип алыңар. Ол удавас меңээ чедип келзе, силерге ужуражып, ооң-биле кады чеде бээр бис. 24Силерниң бүгү удуртукчуларыңарга, Бурганның бүгү улузунга байырдан чедириңер. Италияжылар силерге байыр чедирип тур. 25Бурганның авыралы шуптуңарга доктаазын!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\