Еврейлерге 2

1Ындыг болганда, агым бисти өскээр алгаш барбазын дээш, дыңнаан чүүлүвүске улам кичээнгейлиг болуулу. 2Чүге дээрге ·дээрниң төлээлерин дамчыштыр медеглээн сөс ылап күштүг бооп, ону хажыткан база дыңнаваан чорук бүрүзү чөптүг кеземчеге онаажыр болганда, 3бис база, бодувустуң ээлчээвисте, ол хире өндүр улуг камгалалды тоовайн барзывысса, кеземчеден чайлаар харыывыс кайдал? Ол камгалал дугайында улуска эң баштай Дээрги Иисус медеглээн, а ооң соонда Ону дыңнаан улус биске шынзыдып чугаалаан болгай. 4Ол медээни Бурган Бодунуң күзел-соруун ёзугаар кайгамчык демдектер, янзы-бүрү күштер-биле база Ыдыктыг Сүлдениң улуска үлээн белектери-биле бадыткаан. 5Ооң дугайында чугаалап турарывыс ам кээр өртемчейни Бурган ·дээрниң төлээлеринге чагырар кылдыр бербээн-не болгай. 6Бир-ле кижи бир-ле Номда мынча деп херечилеп чугаалаан:«Кижи деп кымыл ол, Сен ону чүге бодап чоруур сен?Кижи амытан оглу деп кымыл ол, Сен ол дээш чүге сагыш човаар сен? 7Сен ону дээрниң төлээлеринден чүгле хензиг-ле куду деңнелдигкылып каан сен.Сен ону ат-алдар болгаш мактал-хүндү-биле демдектедиң, 8бүгү чүүлдү ооң буттарының адаанга чагырттың». Бурган Оглунга бүгү чүүлдү чагырткаш, Ооң чагыргазының адаанга кирбес чүү-даа турбас кылып каан. Ынчалза-даа бүгү чүүлдүң Аңаа чагыртканын ам дээрезинде көрбейн турар бис. 9Иисусту кезек өйдеR дээрниң төлээлеринден куду деңнелче бадырганын бис ам көрүп тур бис. Ол Бурганның авыралы-биле өлүмнүң хилинчээн бүгү кижи төрелгетен дээш, шыдажып эрткен. Ол дээш, Бурган алдар болгаш мактал-хүндү-биле Ону шаңнаан. 10Бүгү чүүлдерниң Ол дээш база Ооң ачызында бар бооп турары Бурган Бодунуң хөй оолдарының камгалалының Баштакчызын хилинчек дамчыштыр ·болбаазыраңгай кылып каар ужурлуг турган. Бурган хөй оолдарын өндүр бедик байдалга чедирер дээш, ынчаар кылган. 11Улусту ыдыктыг кылып турар Кижи база ыдыктаттырган улус шупту чаңгыс Бургандан укталган болгай. Ынчангаш Иисуска оларны «ха-дуңма» дээри ыянчыг эвес болган. 12Ол мынча дээн:«Сээң адыңны ха-дуңмамга медээлээр мен,чыыш мурнунга Сени алгап-мактаар мен». 13А оон ыңай:«Мен Дээрги-Чаяакчыга идегээр мен». А ол ышкаш:«Мен база Дээрги-Чаяакчының меңээ бергени ажы-төл – бо-дур бис». 14- 15А ол ажы-төл дээрге эът-боттан, хандан бүткен улус болганда, Иисус база улуска бүрүнү-биле дөмей эът-боттуг кижи болу бергеш, Бодунуң өлүмүн дамчыштыр өлүмнүң күжүн эдилээн эрликти күш чок болдурган база бүгү назынында өлүмден коргуушкуннуң кулданыынга чораан улусту хостаан. 16Иисус ·дээрниң төлээлери дээш эвес, а ·Авраамның үре-салгалы дээш сагыш човаар болгай. 17Ынчангаш улус-чоннуң бачыттарын чайладыры-биле Бурганның мурнунга өршээлдиг болгаш шынчы дээди бараалгакчы боор дээш, Иисус бүгү чүүлдерге Бодунуң ха-дуңмазынга дөмей апаар ужурлуг турган. 18Чүге дээрге Ол, шенелдени Боду шыдап эртип, хилинчекти көрген болгаш, шенелделерни шыдап эртип турар улуска дузалап шыдаар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\