Еврейлерге 3

1Ынчангаш, Бурганның дээрже кый деп алганы ыдыктыг чон боор ха-дуңма, Бурганның Төлээлекчизи болгаш шуптувустуң хүлээп көөрүвүс дээди бараалгакчызынче – Иисусче кичээнгейден салып көрүңер. 2Иисус Ону дээди бараалгакчы кылдыр салып каан Бурганга, Моисейниң Бурганның бүгү өг-бүлезиниң аразында бүзүрелдии дег, бүзүрелдиг бараан бооп келген. 3Ындыг-даа болза, оран-савагаR көөрде, ооң тудукчузунуң мактал-хүндүзү артык боору дег, Иисус Моисейден артык алдар-хүндүге төлептиг. 4Оран-сава бүрүзүн бир-ле кижи туткан, а бүгү бар чүүлдү Бурган туткан болгай. 5Моисей Бурганның бүгү өг-бүлезиниң аразынга бүзүрелдиг бараан болукчу дег болган, ооң бараан болуушкуну келир үеде медеглээр ужурлуг чүүлдү айтып турган. 6А Христос Бурганның өг-бүлезин башкарган Оглу дег бүзүрелдиг! Чоргаараарывыс идегелди эчизинге чедир коргуш чок сагыыр болзувусса, Бурганның ол өг-бүлези – бис бис. 7Ынчангаш Ыдыктыг Сүлдениң чугаалап турары дег:«Бөгүн, Бурганның үнүн дыңнап каан болзуңарза, 8ээн ховуга шенелде хүнүнде үймээн үндүрген үеңерде дег,чүректериңер дашталдырбаңар. 9Аңаа силерниң ада-өгбеңер Мени шенеп, хынап турганнар,дөртен чыл дургузунда Мээң ажыл-херээм көрүп келгеннер. 10Ынчангаш Мен ол салгалга килеңней бергеш:„Бо дээрге чүректери үргүлчү будулуп чоруур,Мээң оруктарымны билип албаан улус-тур“ – деп чугаалаан мен. 11Ынчангаш Мен килеңнээштиң:„Олар Мээң амыр-дыжым черинче кирбестер“ – деп даңгыраглаан мен». 12Ха-дуңма, силерниң кайыңар-даа дириг Бургандан хая көрүнген, бачыттыг, бүзүревес чүректиг болбазын дээш, кичээниңер. 13Харын «бөгүн» деп үе ам-даа барда, бачытка дуурайлатканындан кайыңарның-даа чүрээ дашталбазын дээш, бот-бодуңарны хүннүң-не деткип, сургаңар. 14Эгезинде бар турган бүзүреливисти эчизинге чедир сагыыр болзувусса, Христос-биле кады чаңгыс баг апарганывыс ол-дур. 15Ол дугайында Бижилгеде мынча дээн болгай: «Бөгүн, Бурганның үнүн дыңнап кагзыңарза, үймээн үндүрген үеңерде дег, чүректериңер дашталдырбаңар». 16Бурганның үнүн дыңнааш, Аңаа удур үймээн үндүрген кымнарыл ол? Моисейниң Египеттен үндүрүп эккелген улузу шупту эвес ийикпе? 17Дөртен чыл дургузунда Бурган кымга килеңнеп келгенил? Бачыт үүлгеткени дээш, ээн ховуга мөчү-сөөгүн салган улуска эвес ийикпе? 18Олар Ооң амыр-дыжының черинче кажан-даа кирбес деп, Бурган кымга даңгыраглааныл? Ону дыңнавайн барган улуска эвес ийикпе? 19Ынчангаш Аңаа бүзүревээн болгаш, олар Ооң амыр-дыжының черинче кирип шыдаваанын көрүп тур бис.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\