Еврейлерге 4

1Ынчаарга Бурганның амыр-дыжының черинче кирериниң аазаашкыны күштүг хевээр турда, силерниң кайыңар-даа ону ышкынмазын дээш, оваарнып көрээлиңер. 2Демги еврейлерге ышкаш, Буянныг медээни биске база суртаалдаан. Ындыг-даа болза, ону дыңнааш, бүзүрей берген улуска бүзүрээни-биле каттышпаан улустуң дыңнап алган сөзү оларга ажык-дуза чедирбээн. 3А Ооң амыр-дыжының черинче бүзүрей берген улус кирип тур бис.«Мен килеңнээштиң: „Олар Мээң амыр-дыжым черинче кирбестер“ –деп даңгырагладым» – деп, Бурган чугаалаан-на болгай. Ол өртемчейни чаяар ажыл-херээн төндүрген-даа болза, ынча деп чугаалаан. 4Өске-бир Номда чедиги хүн дугайында:«Чедиги хүнде Бурган хамык ажыл-херектеринден дыштанган» – дээн. 5А оон ыңай ол дугайында:«Олар Мээң амыр-дыжым черинче кирбес» – деп база чугаалаан. 6Буянныг медээни оларга ооң мурнунда-ла медеглеп каан улус ону тооп дыңнавас болгаш, амыр-дыш черинче кирбээн. Ынчаарга чамдык улуста ынаар кирер арга ам-даа бар болганда, 7Бурган катап база «бөгүн» дээр бир-ле хүн доктааткан. Ооң мурнунда чугаалап каанының соонда үр үе эрткенде, Ол ·Давидти дамчыштыр: «Бөгүн, Бурганның үнүн дыңнап кагзыңарза, чүректериңер дашталдырбаңар» – деп катап база чугаалаан. 8Нуннуң оглу Иисус демги улусту амыр-дыш черинче киирген турган болза, Бурган ооң соонда өске хүн дугайында чугаалавас ийик. 9Ынчангаш Бурганның улузунга амыр-дыш хүнү күштүг бооп артар. 10Бурганның амыр-дыжының черинче кирген кижи бүрүзү, Бодунуң ажыл-херээнден Ооң дыштанганы дег, ажыл-херектеринден база ынчаар дыштаныр. 11Ынчангаш кым-даа демги дыңнангыр эвес улустуң үлегер-чижээн ёзугаар кылбазын дээш, Ооң амыр-дыжының черинче кирерин бар шаавыс-биле кызып көрээлиңер. 12Чүге дээрге Бурганның сөзү дириг болгаш салдарлыг болур, ол кандыг-даа аажок чидиг хылыштан чидиг. Ол сөс кижиниң сеткил-хөңнү биле сүлдезин, чүстер биле сөөктерин аңгылаажеге чедир, ооң алыс бодунче ханылап кирип, кижиниң чүрээниң бодалдарын болгаш күзел-сагыжын шиидип турар. 13Бурганның бүгү чаяалгазында Оон чашты бээр хире чүү-даа чок, харын бүгү чүве Ооң мурнунга ажык-чадагай болгаш көскү. Бис шупту Ооң мурнунга харыы тудар бис. 14Бисте Бурганның өндүр улуг дээди бараалгакчызы – дээрлерже эрте берген Иисус, Бурганның Оглу бар. Ынчангаш ажыы-биле хүлээп көөр чүүлүвүстү ыяк сагып көрээли. 15Бурганның бисте бар дээди бараалгакчызы кошкак талаларывысче ээ көрүнмейн баар хире эвес Кижи. Ол, бис ышкаш, бүгү тала-биле күткүлгеге алзып турган, ынчалза-даа бачыт үүлгетпээн. 16Ынчангаш өршээл алыры-биле база деткимче херек өйде авырал тывары-биле, авыралдың үнер дөзү боор Бурганның дүжүлгезинче коргуш чок чоокшулай берээли.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\