Еврейлерге 5

1Бурганның дээди бараалгакчызы бүрүзүн улус аразындан шилип алыр. Ол Бурганның мурнунга чонга бараан боор төлээ бооп, улустуң бачыттары дээш өргүл белектерин салыр хүлээлгелиг. 2Шак ындыг Бурганның дээди бараалгакчызы боду база кошкак кижи болгаш, бүдүүлүк-дүмбей, будулган улусче ээ көрнүүчел боор ужурлуг. 3Ол кошкак кижи болган ужурунда, чүгле чоннуң бачыттары дээш эвес, а бодунуң бачыттары дээш база өргүл кылыр ужурлуг. 4Кым-даа ындыг мактал-хүндүнү бодунуң туразы-биле хүлээп албас, а Аароннуң кыйгыртканы ышкаш, Бурганга кыйгырткан турар ужурлуг. 5Христос база Бурганның дээди бараалгакчызы боорунуң алдар-хүндүзүн Бодунга Боду хүлээп албаан. А Бурган Аңаа мынча дээн:«Сен – Мээң Оглум сен,Мен бөгүн Сээң Адаң апардым». 6Бижилгениң өске-бир черинде Ол:«Мелхиседек ышкаш, Сен кезээ мөңгеде Бурганның бараалгакчызы сен» – деп база чугаалаан. 7Бодунуң чер кырынга амыдыралының үезинде Иисус Ону өлүмден камгалап шыдаар Бурганга мөргүп, ыыткыр човууртап база карааның чажын төп, чалбарган. Иисусту Бурган Ону хүндүлээни дээш дыңнап каан-даа болза, 8Иисус Оглу-даа турган болза, Ол көрүп эрткен хилинчээн дамчыштыр дыңнангыр чорукка өөренип алган. 9Иисус ·болбаазыраңгай апаргаш, Ону тооп дыңнаар бүгү улуска мөңге камгалалдың үнер дөзү болу берген, 10чүге дээрге Бурган Ону, Мелхиседекти ышкаш, Бодунуң дээди бараалгакчызы кылдыр чарлаан. 11Ол бүгүнүң дугайында оон-даа хөйнү чугаалап боор мен, ынчалза-даа силерге тайылбырлаары берге-дир, чүге дээрге дыңнааш, угааптар шааңар чок-тур. 12Шагда-ла башкылар болу бээр ужурлуг улус-тур силер, ынчалза-даа Бурганның сөстериниң кол үндезининиң эге билиглеринге база катап бир-ле кижиге башкыладыры силерге чугула-дыр. Силерге кадыг чем эвес, а сүт херек-тир! 13Ынчаарга сүт-биле чемненип турар кижи шын өөредигге дуржулга чок боор, чүге дээрге ол чаш төл хевээр-дир. 14А кадыг чем чедишкен улуг улуска хамааржыр. Дуржулгага даянгаш, оларның угаан-медерели буянны бузуттан ылгап чаңчыккан-дыр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\