Еврейлерге 6

1Ынчангаш Христос дугайында өөредигниң эге билиглерин артывыска арттырып кааш, чедишкен улуг улус апарып көрээли. База катап эге үндезин салбаалы: өлүмче аппаар херектерден ойталааш, Бурганга бүзүрээрин катап шиңгээтпээли; 2·сугга суктуруушкуннар, улуска холдар дегзири, өлүглер аразындан катап дирлири болгаш мөңге шииткел дугайында өөредигни катап шиңгээтпээли. 3Бурган-на чөпшээрээр болза, чедишкен улуг улус боорунче кады бурунгаарлаалы. 4- 6Бир катап алыс шынның чырыын көрүп каан, дээрниң белээн четтирип шенээн, Ыдыктыг Сүлдениң күчү-күжүн ожаап билип каан, Бурганның сөзүнүң буянныг дээжин база Ооң ам кээр делегейиниң күжүнүң салдарын четтирип шенээн, а ооң соонда Христостан ойталаан улус бар дижик. База катап бачыдын миннип, Бурганче эглириниң оруу ындыг улуска муңгаш, чүге дээрге олар боттарынга хамаарыштыр Бурганның Оглун база катап хере шаап, Ону улус мурнунга дорамчылап турарлар. 7Үзүк чок куткан чаъс суун сиңирип алгаш, ону болбаазыраткан улуска ачы-дузалыг дүжүдүн берген чер Бурганның ачы-буянын алыр. 8А ол черден тенниг бок оът-сиген үнер болза, ооң ажыы чок бооп, Бурганга каргаттырарының кырында турар. Адак соонда кээп, ону өрттедиптер. 9Чугаам мындыг-даа бооп турза, камгалал эдилеп, эки байдалда турарыңарга бүзүрээр-дир мен, ханы ынак эш-өөр. 10Чүге дээрге Бурган чөптүг. Эрткен болгаш амгы үеде Ооң улузунга бараан бооп тура, кылган ажыл-херээңерни база Аңаа көргүскен ынакшылыңарны Ол уттур хире эвес. 11Шак ындыг кызымааңарны кайыңар-даа эчизинге чедир көргүзерин күзеп тур мен. Ынчан идегелиңер бүрүн боттаныр деп магадылалды алыр силер. 12Чалгаа болбазыңарны, харын бүзүрелиниң база шыдамык чоруунуң ачызында оларга Бурганның аазаан чүүлүн салгап аар улустуң үлегерин эдерериңерни күзеп тур мен. 13Бурган ·Авраамга аазаашкынын берип турда, Бодунуң ады-биле даңгыраглаан, чүге дээрге даңгыраглаары-биле адап боор Бодундан өрү деңнелдиг кым-даа чок болган. 14Ол Авраамга:«Мен сеңээ ачы-буянны бажын ажыр хайырлаар мен,үре-салгалыңны эңдере өстүрүп бээр мен» – дээн. 15Авраам шыдамык манап келгеш, аазаан чүүлдүң эге-бажынга четкен. 16Улус бодундан өрү деңнелдиг кижиниң ады-биле даңгыраглаар, ол даңгырак чугаалашкан чүүлдү бадыткап, оларның аразында кандыг-даа маргылдааның когун үзер. 17Бурган аазаашкын алган улуска Бодунуң күзел-соруунуң өскерлиш чогун шуут тода көргүзер бодалдыг болгаш, Бодунуң аазаашкынын даңгыраа-биле бадыткаан. 18Бурганның мегелеп шыдавазы хажык чок ийи чүүл: аазаашкын биле даңгырак бар. Оларның ачызында камгалалга идегеливистен туттунар сагыштыг маңнап келген биске улуг аргалал бар болур. 19Ол идегелди сеткил-хөңнүвүстүң айыыл чок быжыг якорун дег кадагалап чоруур бис. Ол идегел Бурганның өргээзинде көжеге артында Эң ыдыктыг өрээлче кире бээр арганы биске бээр. 20Бисти дээш, Иисус ынаар кирип, оруувусту ажыдып берген. Мелхиседек ышкаш, Ол кезээ мөңгеде Бурганның дээди бараалгакчызы апарган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\