Еврейлерге 7

1Ол Мелхиседек Салимниң хааны, Дээди Өрүкү Бурганның бараалгакчызы турган. Хааннарны тиилээш, ээп чанып орган ·Авраамны Мелхиседек уткааш, йөрээп каан. 2Авраам аңаа бодунуң бүгү олча-ажыының оннуң бир кезиин берген. Ооң «Мелхиседек» деп ады «Чөптүг-шынныг чоруктуң хааны» дээн уткалыг, а «Салимниң хааны» деп ат-дужаалы «Амыр-тайбыңның хааны» дээн уткалыг. 3Мелхиседектиң ачазы-даа, авазы-даа чок, ооң ада-өгбе даңзызы-даа улуска билдинмес турган. Ооң кажан төрүттүнгенин-даа, кажан мөчээнин-даа билир кижи чок. Бурганның Оглунга дөмей, ол кезээ мөңгеде Бурганның бараалгакчызы бооп артар. 4Мелхиседектиң кайы хире өндүр улуун бодап көрүңер даан! Улуг өгбевис Авраам безин дайын олчазының оннуң бир кезиин аңаа берипкен ышкажыл! 5Бурганның бараалгакчылары – Левийниң үре-салгалы база ыдыктыг хоойлу ёзугаар ха-дуңмазы чондан (олар база-ла Авраамдан укталган-даа болза) оларның олча-ажыының оннуң бир кезиин алыр ужурлуг. 6А Мелхиседек боду Левийниң аймаанга хамаарышпас-даа болза, Авраамның олчазының оннуң бир кезиин алгаш, ону – Бургандан аазаашкын алган кижини – йөрээп каан. 7Йөрээп турар кижи кандыг-даа чигзиниг чокка йөрээттирип турар кижиден бедик деңнелге турар. 8Олча-ажыктың оннуң бир кезиин өлүр тынныг улус – Бурганның бараалгакчылары чыып алыр, а Бижилге Мелхиседектиң амылыг артарын херечилээн-дир. 9Левий безин өске улустан олча-ажыктың оннуң бир кезиин ап турза-даа, боду база Мелхиседекке Авраамны дамчыштыр төлээн деп чүге чугаалап болбазыл. 10Мелхиседек Авраамга уткужуп турда, Левий төрүттүнмээн-даа турган болза, өгбези Авраамның үрезинге турган болгай. 11Левиттерниң Бурганга бараан болуушкунун дамчыштыр улустуң бачыттарының бүрүн арыглаашкынын чедип ап болур турган болза (чүге дээрге чон ·левиттерниң бараан болуушкунунга үндезилеттинген ыдыктыг хоойлуну алган болгай), Аарон ышкаш эвес, а Мелхиседек ышкаш өске бараалгакчы чүге көстүп кээр ужурлуг турганыл? 12Бурганга бараан болур арга солчур болза, хоойлу база албан солчур ужурлуг. 13Ооң дугайында ам бо бүгүнү чугаалап турарым Христос өске аймакка хамааржыр турган, а ол аймактан кым-даа өргүл салыр бедигээш чанынга бараан бооп көрбээн. 14Бистиң Дээргивис Иуданың аймаандан чырып үнүп келгенин шупту билир бис, а Моисей ол аймакка хамааржыр Бурганның бараалгакчызы дугайында чүнү-даа чугаалаваан. 15Мелхиседек ышкаш өске Бараалгакчы көстүп кээрге, мооң мурнундагы чугаам шуптузу улам билдингир апаар-дыр. 16Ол Бараалгакчы кижиниң ук-ызыгуурунга үндезилээн дүрүм ёзугаар эвес, а мөңге амыдыралдың узуткаттынмас күчү-күжүн ёзугаар Бурганның бараалгакчызы апарган. 17Чүге дээрге Бижилгеде бадыткаан-дыр:«Мелхиседек ышкаш, Сен кезээ мөңгеде Бурганның бараалгакчызы сен». 18Биеэги айтыышкынны ооң кошкаа болгаш ажык чогу дээш, күш чок болдурган. 19Чүге дээрге ыдыктыг хоойлу чүү-даа чүвени ·болбаазыраңгай болдуруп шыдаваан, а ону өскерткени биске Бурганга чоокшулаар чаагай идегелди хайырлаан. 20Иисустуң Бурганга бараан болуушкунун Бурганның даңгыраа бадыткаан, а ·левиттер Бурганның даңгыраа чокка Ооң бараалгакчылары апарганнар. 21Бурган Иисуска: «Дээрги-Чаяакчы өскерлиш чок даңгыраан берип: „Сен кезээ мөңгеде Бурганның бараалгакчызы боор сен“ – дээн» деп даңгыраглап, Ону Бодунуң бараалгакчызы кылып каан болгай. 22Иисус ынчалдыр улам быжыг чагыг-керээниң магадылалы болган. 23Бурганның демги бараалгакчылары солчуп, хөй санныг турганнар, чүге дээрге бараан болуушкунун уламчылаар арганы өлүм оларга бербейн келген. 24А Иисустуң Бурганга бараан болуушкуну мөңге, чүге дээрге Ол кезээ шагда дириг артар. 25Ынчангаш Иисус Ону дамчыштыр Бурганга чоокшулап кээп турар улусту кезээде камгалап шыдаар, Ол кезээ мөңгеде амыдырап база олар дээш кезээде дилеп, болчуп чоруур. 26Биске чогум-на шак ындыг дээди бараалгакчы херек. Ол – ыдыктыг, кем-буруу чок, бузутка борашпаан, бачыттыглар санынче кирбээн база дээрлерден-даа өрү көдүрлү берген. 27Баштай бодунуң бачыттары, а ооң соонда чоннуң бачыттары дээш, өргүл кылып турар өске дээди бараалгакчылар дег, хүннүң-не өргүл кылыры Аңаа албан эвес. Бодун Боду өргээш, Ол өргүлдү чаңгыс катап боорда, кажан кезээде кылып каан. 28Ыдыктыг хоойлу Бурганның дээди бараалгакчылары кылдыр кошкак талаларлыг анаа улусту томуйлаар, а ыдыктыг хоойлунуң соонда берген даңгырак сөзү Бурганның кезээ мөңгеде, бүрүнү-биле ·болбаазыраңгай апарган Оглун томуйлап каан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\