Еврейлерге 8

1Силерге чугаалап турар чүүлүмнүң кол утказы мындыг: бисте бар Дээди бараалгакчы дээрлерде Дээди Өрүкү Бурганның дүжүлгезиниң оң талазында олурупкан, 2Ол Бодунуң бараан болуушкунун эң ыдыктыг черге – улустуң эвес, а Дээрги-Чаяакчының тургузуп кааны, Аңаа мөгеер ёзулуг майгынга боттандырар. 3Бурганның дээди бараалгакчызы болган кижи бүрүзү өргүл белектери салыр хүлээлгелиг, ынчангаш демги Дээди бараалгакчы база өргүлге салыр чүүлдүг болур ужурлуг. 4Иисус чер кырынга амыдырап арткан болза, Бурганның бараалгакчызы безин болбас ийик, чүге дээрге ыдыктыг хоойлунуң айытканы-биле өргүл белектери эккеп турар бараалгакчылар мында бар-дыр. 5Оларның бараан бооп турар ыдыктыг черин дээрде ыдыктыг черниң үлегери-биле туткан, ол ооң чүгле хөлегези боор. Ынчангаш Моисей Бурганга мөгеер майгын тудар деп баарга, Бурган аңаа: «Көрдүң бе, бүгү чүвени даг бажынга сеңээ көргүскен хевири олчаан кылдыр кылыр сен» – деп сагындырган. 6Ам Иисуска чер кырында бараалгакчыларның бараан болуушкунундан оранчок артып турар бараан болуушкунну даандырган, чүге дээрге Ол Бурган биле кижилер аразында оон-даа өндүр улуг чагыг-керээниң Дугуруштурукчузу-дур. Ол керээ эң өндүр улуг аазаашкыннарга үндезилеттинген болгай. 7Баштайгы чагыг-керээ четпес чүүл чок турган болза, өскезиниң херээ чок боор ийик. 8Ынчалза-даа Бурган ону буруудадып, мынча дээн:«Израильдиң чону-биле база Иудеяның чону-билечаа чагыг-керээ чарар үем кел чыдыр – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан. – 9Оларның ада-өгбезин холундан чедип алгаш, Египеттен үндүре бергеш,олар-биле чарганым дег эвес, өске чагыг-керээ болур.Олар ук чагыг-керээни үрээн болгай,а Мен ол дээш олардан ойталаан мен – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан. – 10Мен ол хүннерде израиль чон-биле мындыг чагыг-керээ чарар мен – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан. –Бодумнуң дүрүм-хоойлумну оларның угаан-медерелинче киирер мен,оларның чүректеринге бижип каар мен!Мен оларның Бурганы болур мен, а олар Мээң чонум болур. 11Оон соңгаар кым-даа бодунуң ада-чуртчузун, ха-дуңмазын сургап:„Дээрги-Чаяакчыны билип алыңар!“ – дивес,чүге дээрге олар шупту, улуг-бичези чокка, Мени билген турар. 12Мен оларның кем-буруузун өршээп, бачыттарын оон ыңай сагынмас мен». 13Ол чагыг-керээни «чаа» деп адааш, Бурган баштайгызын эрги деп чарлаан, а эргижиреп, элей берген чүүл ажыглалдан үнүп, арлып-чиде бээриниң кырында.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\