Еврейлерге 9

1Баштайгы чагыг-керээде Бурганга мөгееринге хамаарышкан дүрүмнер база бо черде ыдыктыг оран-сава бар турган. 2Бурганга мөгеер майгынны туткаш, ооң «Ыдыктыг өрээл» дээр бирги кезээнге чырыткы биле ыдыктаан хлеб салыр ширээни тургузуп каан. 3Майгынның бирги кезээнден көжеге-биле аңгылаан ийиги кезээн «Эң ыдыктыг өрээл» дээр турган. 4Аңаа айдызаар өргүл салыр алдын бедигээш болгаш бүгү талаларын алдын-биле шыпкан ыдыктыг ·аптара турган. Ол аптарага манна деп чемниг алдын саваны, Аароннуң частып келген даянгыыжын база чагыг-керээниң сөстерин ойган калбак даштарны шыгжап каан. 5А аптараның кырынга хан чажар халыпты чалгыннары-биле шыва алган өндүр-чаагай ·херувимнер тургулаан. Мен ам ол бүгү чүүлдер дугайында тодаргайы-биле чугаалап шыдавас-тыр мен. 6Шак ындыг тургузуглуг майгынның бирги кезээнче Бурганның бараалгакчылары Бурганга мөгейип, бараан боору-биле үргүлчү кирер турганнар. 7А ийиги кезээнче чүгле Бурганның дээди бараалгакчызы, чылда чүгле чаңгыс катап кирер турган. Ол кирерде, боду дээш база чоннуң чүве билбезиниң уржуундан үүлгеткен бачыттары дээш өргүүр ханны ап алыр ужурлуг. 8Ыдыктыг Сүлде ооң-биле чүнү көргүскени ол? Майгынның бирги кезээ турар шагда, Эң ыдыктыг өрээлче кирер орук ам-даа ажык эвезин Ол көргүскен-дир. 9Ол бирги кезек амгы үени элдээртип көргүскен, өргүл белектери Бурганга мөгейген кижиниң арын-нүүрүн бүрүнү-биле арыглап шыдавас дээн үлегер-демдек болур. 10Ол өргүл белектери-биле катай чем, суксун база янзы-бүрү арыглал чугдунуушкуннары чүгле кижиниң мага-бодунга хамааржыр. Олар шупту чүгле бо ёзу-чурумну эдип-чазаар үеге чедир доктааткан дүрүмнер болур. 11- 12Ынчалза-даа келир үедеги ачылыг чүүлдерге хамаарыштыр Дээди бараалгакчы бооп, Христос чедип келген. Христос кижи холу тутпаан (азы бо делегейге хамаарышпас) улам эки болгаш ·болбаазыраңгай майгын дамчыштыр кире берген. Ол өшкү мал болгаш инек малдың ханын эвес, а Бодунуң ханын өргээш, чаңгыс катап боорда, кажан кезээде майгынның ыдыктыг черинче кире берген. Ынчалдыр Ол бисти бачыттарывыстан кезээ мөңгеде хостаан. 13Бир эвес өшкү база инек малдың ханы болгаш инектиң хүлү, кем-буруулуг улусче бызай чашканын дамчыштыр оларны ыдыктап, оларның мага-бодун ·арыглап шыдаар турган болза, 14четпес-дудуу эвес өргүл кылдыр Бодун мөңге Сүлде дамчыштыр Бурганга салган Христостуң ханы оон кайы хире дээштиг деп?! Ооң ханы арын-нүүрүвүстү өлүмче эдертип аппаар херектерден арыглааш, дириг Бурганга бараан боор арганы биске хайырлаар болгай. 15Христос ам чаа чагыг-керээниң Дугуруштурукчузу апарган. Ынчангаш улустуң баштайгы чагыг-керээ үезинде үүлгеткен бачыттары өршээттинзин дээш, Христос өлү берген болганда, Бурганга кыйгырткан улус Ооң өлүмүнүң ачызында оларга аазаан мөңге өнчүнү ап болур. 16Өнчүге хамаарылгалыг чагыг тургускан кижи бар болза, ооң өлгени ылап дээрзин доктаадыры эргежок чугула. 17Чүге дээрге өнчүге хамаарылгалыг чагыг, ону тургускан кижи дириг турда, күш чок боор, а ол өлген соонда, күштүг апаар. 18Ынчангаш баштайгы чагыг-керээ безин төккен хан чокка күштүг кылдыр доктааттынмаан. 19Моисей ыдыктыг хоойлунуң бүгү айтыышкыннарын шупту чонга номчуп таныштырып тура, инек база өшкү малдың ханын суг-биле, кызыл өңнүг дүк-биле база иссоп деп үнүш-биле катай туткаш, чагыг-керээниң дүрүг-номунче болгаш бүгү чонче бызай чажып турган. 20Ол ынчан: «Бурганның силерге айтып каан чагыг-керээзиниң ханы бо-дур» – дээн. 21Моисей ыдыктыг майгынны, Аңаа бараан боорда ажыглаар хамык саваларны база хан-биле бызай чашкан. 22Ыдыктыг хоойлу ёзугаар барык бүгү чүүлдер хан-биле ·арыгланыр; хан төкпээнде, өршээл турбас. 23Ол бүгү дээрде чүүлдерниң үлегер-чижээ-биле кылдынган, ынчангаш оларны ындыг өргүлдер-биле ·арыглаар ужурлуг. А дээрнии боор чүүлдерни оон-даа эки өргүлдер-биле арыглаар херек. 24Христос кижи холу-биле туткан ыдыктыг майгынче кире бербээн – ол майгын ылап шынныг ыдыктыг черни чүгле өттүнүп турган болгай. Харын Ол бисти дээш Бурганның мурнунга турары-биле дээрниң бодунче кире берген. 25Дээди бараалгакчы кижиниң чылдың-на өске амытанның ханын алгаш, Эң ыдыктыг өрээлче кирип турары дег, Христос Бодун хөй удаа өргүлге салыр дээш, дээрже кирбээн-не болгай. 26Ындыг турган болза, Ол өртемчейни чаяаганындан бээр хөй удаа хилинчек көөр ужурлуг тургай эртик. А Ол ам Бодунуң өргүлү-биле бачытты чок кылыр дээш, бо делегейниң төнчүзү чоокшулап орар үеде чаңгыс катап чедип келген-дир. 27Кижи бүрүзү чүгле чаңгыс катап өлүр, а оон Бурганның шииткели боор. 28Шак ынчаар Христос база хөй улустуң бачыттарын чүктээри-биле Бодун чаңгыс катап өргүлге салган. Ол ооң соонда бачыт-биле харылзаа чокка, Ону манап турар улусту камгалаар дээш, катап база чедип кээр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\