Иаков 1

1Бурганның база Дээрги Иисус Христостуң чалчазы Иаковтан байыр. Өске чоннар аразында тоо быдаргай чурттап чоруур он ийи израиль аймакка амыр-менди чедирдим! 2Ха-дуңма, янзы-бүрү шенелделер орууңарны моондактаза, аажок кежиктиг бис деп санаңар! 3Шенелдени ажып эрткен соонда, бүзүрелиңер силерни шыдамык болдурарын билир болгай силер. 4А шыдамык чорук, бодунуң ээлчээнде, бүрүн салдарын көргүзер, ол силерни бүгү талазы-биле ·болбаазыраңгай, кандыг-даа четпес-дудуу чүве чок улус кылыптар. 5А кайы-бирээңерге мерген угаанны чедир бербээн болза, ол кижи Бургандан мөргүп дилезин. Бурган мерген угаанны хамык улуска чүрээниң ханызындан, чеме-хала чокка хайырлап турар болгаш, аңаа база бээр. 6Ынчалза-даа ол кижи бүзүрел-биле, ынай-даа чигзиниг чок дилээр ужурлуг, чүге дээрге чигзинген кижи хатка сывыртадып, доза шаптырткан далай чалгыынга дөмей. 7- 8Хары угда ийи сагыштыг кижи бодунуң кылып турар чүүлдеринге турум эвес, шиитпир чок болур. Ындыг кижи Дээрги-Чаяакчыдан кандыг-бир чүүл алырын кордавазын. 9Түреңги бүзүрээн кижи Бурганга өрү көдүртүп турары дээш чоргаарланыр ужурлуг. 10А бай-шыырак чурттап чоруур бүзүрээн кижи Бурганга куду көрдүргени дээш чоргаарланыр ужурлуг: ол, үези кээрге, шөлде чечек дег оңуп, чиде бээр. 11Хүн өрттендир чип, кааңнаарга, оът-сиген кадып каар, ооң чечээ тоглааш, аянныг хевири үрели бээр. Бай кижи база бодунуң хамык ажыл-херээн бүдүрүп чорааш, шак ынчаар чиде бээр. 12Шенелделерни шыдажып эртип турар кижи амыр-чыргалдыг, чүге дээрге оларны шыдажып эрткеш, Бурганга ынак улуска Ооң аазааны шаңналды – мөңге амыдыралды алыр. 13Шенелделерге күткүткен кым-даа болза: «Бурган мени күткүп турар-дыр» – деп чугаалавазын. Чүге дээрге Бурган бузутка күткүтпес болгаш Боду база кымны-даа күткүвес. 14А кижи бүрүзүн ооң бодунуң-на күзээшкиннери күткүүр. Олар ону халзыптар база дузактап алыр. 15Ындыг күзээшкиннер сааттангаш, бачыт төрүп алыр, а үүлгеткен бачыт, бодунуң ээлчээнде, долузу-биле өзүп-мандааш, өлүмге чедирер. 16Ханы ынак ха-дуңма, дуурайлатпаңар. 17Кандыг-даа буянныг база ·болбаазыраңгай белек өрүтен, дээрниң чырымалдарын чаяаган Бурган Ададан кээр. А Бурганда өскерилге-даа, өскерлиишкиннерниң хөлегези-даа чок. 18Ол бисти, Ооң бүгү чаяалгазының иштинде баштайгы дүжүт ышкаш болурувус дээш, Бодунуң күзел-соруу-биле алыс шынның сөзүн дамчыштыр амыдыралче тынгарган. 19Ханы ынак ха-дуңма, мону дыңнаңар: кижи бүрүзү чулчуруурун шеглеп, дыңнаарынче сундугуп көрзүн база ол ышкаш белен-селен килеңневезин. 20Чүге дээрге килеңге алыскан кижи Бурганның мурнунга чөптүг-шынныг чорук чедип ап шыдавас. 21Ындыг болганда, кандыг-даа бужар сагыш болгаш бузуттуг үүлгедиглерниң артынчызындан адырылгаш, Бурганның чүректериңерге тарып турар сөзүн – силерни камгалап шыдаар күчүлүг сөстү – чөпшүл хүлээп алыңар. 22Бурганның сөзүн чүгле кулак дашты-биле дыңнап эрттирбейн, ону херек кырында боттандырып чоруңар. Оон башка боттарыңарны мегелээниңер ол. 23Бурганның сөзүн дыңнаарынга өй, а ону херек кырында боттандырбас кижи көрүнчүкке арнын кайгаан кижиге дөмей-дир. 24Ол бодун кайгап-кайгап, өскээр чайлай бергеш, көрүнчүкке канчаар көзүлгенин дораан уттуп алыр. 25А Бурганның хосталганы хайырлаар ·болбаазыраңгай хоойлузун дыңнаан кижи ону дораан-на уттуп албас, а херек кырында боттандырып, бодун ооң аайы-биле ап чоруур болза, ажыл-херектеринге амыр-чыргалдыг болур. 26Бодун Бурганны хүндүлеп чоруур мен деп санаар, ынчалза-даа аксын тыртып шыдавас кижи бодун боду мегелеп чоруур база ооң Бурганны хүндүледим дээри хей чүве-дир оң. 27Бурган Аданың хүлээп аары алыс шынныг, арыг болгаш кем чок хүндүткел болза түрегделге туттуруп чоруур өскүстерге, дулгуяк кадайларга дуза чедиреринде база бо делегейниң багынга борашпайн амыдыраарында.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\