Иаков 2

1Ха-дуңма! Өндүр улуг Дээргивис Иисус Христоска бүзүрээр болганыңарда, улусту ылгай көрбеңер. 2Силерниң чыылган чериңерже каас-коя хептиг, алдын билзектиг кижи, а ооң соондан элбер-самдар хептиг ядыы кижи кирип келген дижик. 3Каас-коя хептиг кижиге онза кичээнгей көргүзүп, аңаа: «Бээр эртип, дөрже олуруңар» – дээш, а ядыы кижиге: «Маңаа тур» азы: «Борта, будум баарынга олур» – дээн дижик силер. 4Ынчан чүнү канчап турарыңарны билир силер бе? Чамдык улусту өскелеринден дээре деп ылгай көрүп, бак сагыштыг шииткекчилер болу берген эвес силер бе? 5Ханы ынак ха-дуңма, дыңнап көрүңер! Бурган бо делегейниң ядыы улузун чүге шилип алганыл? Оларны бүзүрел-биле байыткаш, Аңаа ынак улуска аазааны Чагырганың салгакчылары кылып каар дээш эвес бе? 6А силер ядыыларны дора көөр-дүр силер! Эрге-шөлээңерни кызагдап, шииткел черинче сөөртүп турар улус кымнарыл – байлар эвес ийик бе? 7Силерге тывыскан Христостуң чаагай адын дорамчылаан улус байлар эвес ийик бе? 8Бижилгеде: «Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол» – деп айыткан Хаанывыстың хоойлузун херек кырында сагып чоруур болзуңарза, шын кылып турар-дыр силер. 9Ынчалза-даа улусту ылгай көөр болзуңарза, бачыт үүлгеткениңер база ыдыктыг хоойлуну хажыткан дээш буруудааныңар ол-дур. 10Ыдыктыг хоойлуну бүрүнү-биле сагып турар мен деп бодап тура-даа, ооң чаңгыс-даа бол айтыышкынын хажыткан кижи ону бүрүнү-биле хажытканы дээш буруулуг боор. 11Чүге дээрге: «Кады чурттаан эжиңге өскерилбе» – деп чугаалаан Бурган: «Кижи өлүрбе» – деп база чугаалаан. Ынчангаш сен кады чурттаан эжиңге өскерилбейн-даа тургаш, кижи өлүрер болзуңза, ыдыктыг хоойлуну дөмей-ле хажытканың ол. 12Хосталга хайырлаан хоойлу ёзугаар шииттирер улус дег, ынчаар чугаалап база ажыл-херээңер кылып чоруңар. 13Чүге дээрге өршээл билбес улусту Бурган база өршээл чокка шиидер. А өршээл кезедир шииткелден артык өндүр! 14Ха-дуңма, Бурганга бүзүредим деп турар бир-ле кижи буянныг ажыл-херек кылбас болза, ынча дээн ажыы чүл? Ындыг бүзүрел ону камгалап шыдаар бе?! 15Чединмес ха-дуңмаңар идик-хеп, аъш-чем хереглээн дижик. 16А силерниң кайы-бирээңер оларга: «Амыр-тайбың чоруптуңар, чылыдыр кеттиниңер, тоттур чемнениңер» – деп чугаалааш, оларның амыдыраарынга херек чүүлдерни бербес болза, ындыг чугааның ажыы чүл? 17А Бурганга бүзүрел база ындыг – ол чүгле боду, ажыл-херектер чокта, өлүг боор. 18Ынчаарга кандыг-бир кижи мынча дээр чадавас: «Бир кижиде бүзүрел бар болзун, а өске кижиде ажыл-херектер бар болзун». Сен меңээ бүзүрелиңни ажыл-херектериңден аңгы кылдыр көргүс че. А мен сеңээ ажыл-херектеримден илдең апаар бүзүрелимни көргүзер мен. 19Бурган чаңгыс деп бүзүрээн-дир сен: ол кончуг эки-дир! Буктар безин ындыг деп бүзүреп, корткаш, сириңейнип турар. 20Хос баштыг сени-даа! Бүзүрел ажыл-херек чокта ажык чок дээрзин көрбейн турарың ол бе? 21Бодунуң оглу Исаакты өргүл бедигээжинче салгаш, ·Авраам өгбевис Бурганның мурнунга ажыл-херээ-биле агарып үнмежик бе? 22Ооң ажыл-херээ биле бүзүрелиниң тудуш харылзаалыын, ажыл-херээн дамчыштыр ооң бүзүрели эчизинге четкенин көрүп тур сен. 23Бижилгеде: «Авраам Бурганга бүзүрей бээрге, Ол ону актыг-шынныг деп санаан» – дээн сөстер ынчалдыр чогуп бүткен, ынчангаш Авраам Бурганның өңнүү деп адаткан. 24Бурганның мурнунга кижи чүгле бүзүрели дээш эвес, а ажыл-херээ дээш агарарын көрүп тур силер. 25Оон ыңай Раав деп самыын-садар херээженче көрүңер. Ол израиль хайгыылчыларны бодунга хүлээп алгаш, өске оруктап хоорайдан үндүрүп, камгалаан болганда, ажыл-херээ дээш агарган болгай. 26Шак-ла ынчаар, мага-боттуң амы-тын чокта өлүү дег, Бурганга бүзүрел база ажыл-херек чокта өлүг.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\