Иаков 4

1Араңарга адаан-өжээн болгаш алгыш-кырыш чүден тыптырыл? Амыдыралыңарга тергиидеп үнер, боттарыңарга таалал чедириксээр күзээшкиннериңерден эвес бе? 2Бир-ле чүвени аажок күзээш, холга киирип чадаар силер, оон-на кижи өлүреринге-даа белен боор силер. Аажок алыксааш, дөмей-ле ону чедип албас силер, ынчангаш алгыжып-кыржып, демисежип үнер силер. Бургандан дилевес болгаш, күзээн чүвеңерни албас силер. 3А дилээш-даа, дөмей-ле албас силер. Чүге дээрге алган чүүлүңерниң төдүзүн бак сагыш-биле – чүгле таалалдарыңар хандырып, төтчеглээр дээш дилеп турар силер. 4Самыыраан өскерликчилер! Бо делегей-биле найырал тудары Бурган-биле өжээннежиринге дөмейин билбезиңер ол бе? Бо делегейниң өңнүү болуксаан кижи Бурганның дайзыны апаар. 5Азы силерниң бодалыңар-биле Бижилгениң: «Бурганның бистиң-биле кады чурттадып кааны Сүлдениң биске ынакшылы аажок хүннээчел» – деп турары хоозун сөстер боор бе? 6Ынчалза-даа Бурган ооң-биле чергелештир биске улам хөй ээ көрүүшкүнүн хайырлап турар. Ынчангаш Бижилгеде:«Бурган адыыргак улуска удурланыр,а томаарааннарга ээ көрүүшкүнүн хайырлаар» деп чугаалаан. 7А ындыг болганда, Бурганга чагыртыңар, эрликке удур туржуңар, ол ынчан силерден дезе бээр. 8Бурганче чоокшулаңар, Ол база силерже чоокшулап кээр. Бачыттыг улус, холуңар чуп алыңар. Ийи сагыштыглар, чүректериңер арыглаңар. 9Кажыыдаңар, ыглап-сыктаңар база кудараңар. Каттырарының орнунга, ыглажыңар, амыраарының орнунга, муңгараңар. 10Дээрги-Чаяакчының мурнунга томаарыңар, Ол ынчан силерни өрү көдүрер. 11Ха-дуңма, удур-дедир бак сөглешпеңер. Бодунуң эжин бак сөглээр азы буруу шавар кижи ыдыктыг хоойлуну бак сөглээни азы буруу шапканы ол боор. А ыдыктыг хоойлуну буруу шаап турар болзуңза, ооң күүседикчизи эвес, а шииткекчизи сен. 12Хоойлу Берикчизи болгаш Шииткекчи – чүгле чаңгыс, чүгле Ол камгалап азы чок кылып шыдаар. Чаныңда кижини шиидер мен дээр хире сен чогум кым сен? 13«Бөгүн азы даарта бир-ле хоорайже чоруптаалы. Аңаа бир чыл чурттааш, садыг-саймаа кылып, хөй ажык-кончаалыг болуулу» – деп чугаалаар хамык улус, мени дыңнаңарам. 14Амыдыралыңар соң-даарта канчап баарын безин билбес-тир силер. Амыдыралыңар деп чүл ол? Хензиг када көзүлгеш, оон эстип чиде бээр туман-дыр. 15Ооң орнунга: «Дээрги-Чаяакчы күзээр болза, ам-даа амыдыраар бис, ону азы мону кылып четтигиптер бис» – деп чугаалап чоруңар. 16А силер ам тураңар улуундан менээргенир-дир силер: ындыг менээргениишкин бүрүзү – бузут-тур! 17Ынчангаш канчаар буян кылырын билир, ынчалза-даа кылбас кижи – бачыт үүлгеткен дээш буруулуг!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\