Иаков 5

1Байлар, ам силер мени дыңнаңар! Ишкирнигип ыглап-сыктаңар, чүге дээрге хай-халаптар силерже диргелип кел чыдар-дыр. 2Эртине-байлааңар ирип каар-дыр, идик-хевиңерни үзүт-ховаган дыдып чиптер-дир. 3Алдын-мөңгүнүңер дадарып каар-дыр! Оларның дады силерге удур херечилел бооп, мага-бодуңарны от-биле дөмей оя чирти бээр. Эртине-байлааңарны бо делегейниң сөөлгү хүннеринде чыып алган-дыр силер. 4Силерниң шөлдериңерниң дүжүдүн ажаап берген ажылчыннарның акшазы чедир төлеттинмээн. Оларның халактаан ыы-сыызын дыңнаңар. Оларның халак-тилээ ам Аг-шериглиг Дээрги-Чаяакчының кулаанга чеде берген. 5Силер чер кырынга чыргап-таалап, мага хандыр чурттап келдиңер. Чүрээңер дөгерери-биле семирти азыраан хойлар чүрээ дег апарды. 6Силерге удурланмаан чөптүг-шынныг улусту шииткеш, өлүрүп турдуңар. 7Ха-дуңма, ынчангаш Дээрги-Чаяакчының ээп кээр хүнүнге чедир шыдажып көрүңер. Тараачын кижи черниң дүжүт бээр үезин кайы хире манаарын көрүңер даан. Ол күскү болгаш часкы чаъстар чаарын шыдамык манап кээр. 8Силер база шыдамыыңар көргүзүңер. Идегелиңер черле ышкынмаңар, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының чедип кээр хүнү мыя бо келген-дир. 9Ха-дуңма, шииттирип албазы-биле, удур-дедир хомудал үндүрбеңер. Бурган шупту улусту шынныы-биле шиидер. 10Ха-дуңма, Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден чугаалап турган медээчилерни хилинчек көөрүнүң болгаш шыдамык чоруктуң үлегери кылдыр ап көрүңер. 11Шыдажып үнген улусту ам амыр-чыргалдыг деп алгап-йөрээп турар бис. Иовтуң туруштуунуң дугайында дыңнаан, түңнелинде ооң Дээрги-Чаяакчыдан чүнү алганын билир силер. Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы аажок өршээлдиг болгаш кээргээчел болгай. 12Ха-дуңма, хамыктың мурнунда дээр-биле-даа, чер-биле-даа база өске-даа даңгырактар-биле даңгыраглаваңар. Бурганга шииттирбес дээш, «ийе» деп чугаалааныңар «ийе» дээн болзун, «чок» деп чугаалааныңар «чок» дээн болзун. 13Кайы-бирээңер хилинчек көрген дижик? Ол кижи мөргүзүн. Кайы-бирээңер аас-кежиктиг болган дижик? Ол кижи Бурганга өөрүп четтирген ыдыктыг ырлар ырлазын. 14Кайы-бирээңер аараан дижик? Христиан ниитилелдиң удуртукчуларын кыйгыртып каарга, олар демги кижини Дээрги-Чаяакчының адындан олива үзү-биле чаап, ооң кадыкшылы дээш мөргүзүннер. 15Бүзүрел сиңген мөргүл аарыг кижиниң кадыын эгидиптер, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчы ону кадык кылыптар. А ол кижи бачыт үүлгеткен болза, Бурган ону өршээр. 16Ынчангаш Бурган силерни экиртсин дээш, үүлгеткен бачыдыңарны бот-боттарыңарга минниңер база бот-боттарыңар дээш мөргүңер. Чөптүг-шынныг кижиниң мөргүлү аажок күштүг салдарлыг боор. 17Илия медээчи, бистиң шуптувус ышкаш, анаа кижи чораан. Ол, чаъс чагбазын дээш, сеткилиниң ханызындан мөргүүрге, чер-чуртка үш чыл алды ай дургузунда чаъс чагбаан. 18Ол оон база катап мөргүүрге, дээрден чаъс кудуп эгелээн соонда, чер дүжүдүн берип эгелээн. 19Ха-дуңма, кайы-бирээңер шынның оруундан соора баарга, ону өске кижи Бурганче ээлдирипкен дижик. 20Билдингир болзун: бачыттыг кижини шын эвес оруктан Бурганче ээлдирген кижи ону өлүмден камгалаар база ооң хөй бачыттарын өршээрин чедип алыр.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\