Иоанн 1

1Эң эгезинде Сөс турган. Сөс Бурган-биле кады турган болгаш Сөс Бурган болуп турган. 2Ол эгезинде-ле Бурган-биле кады турган. 3Бүгү-ле бар чүве ол Сөстү дамчып чаяаттынган, чүү-даа чүве Ол чокка чаяаттынмаан. 4Чаяаттынган бүгү чүвеге ол Сөс амыдыралдың үнер дөзү турган, а ол амыдырал кижи төрелгетенге чырык апарган. 5Чырык караңгыда чырыдып турар, а караңгы Чырыкты хөме ап шыдаваан. 6Бурганның айбылап чорутканы Иоанн деп аттыг кижи турган. 7Ол кижи Чырыктың херечизи болур дээш база шупту улус ону дамчыштыр бүзүрезин дээш чедип келген. 8Иоанн боду – Чырык эвес турган, а Чырыктың херечизи болур дээш келген кижи турган. 9Ол Сөс – бо делегейге чедип келген ёзулуг Чырык болган. Ол кижи бүрүзүн чырыдып турар. 10Ол Чырык Ооң Бодун дамчыштыр чаяаттынган делегейде бар турда-ла, делегей Ону танываан. 11Ол Бодунуң албаты чонунга чедип келген, а олар Ону хүлээп албаан. 12А Ону хүлээп алган база Ооң ады дээш бүзүрээн бүгү улуска Ол Бурганның ажы-төлү болур эргени хайырлаан. 13Ол ажы-төл бойдустуң чаяап каанындан-даа, кижилерниң хандыкшылындан-даа, эр кижиниң күзээшкининден-даа төрүттүнмээн, а Бургандан төрүттүнген. Бурган Боду оларның Адазы-дыр. 14Демги Сөс Кижи апаргаш, бистиң аравыска чурттап турган. Бис Ооң өндүр чырыын – авырал болгаш алыс шын-биле долдунган Адазының эр чаңгыс Оглунуң өндүр чырыын көрген бис. 15Иоанн Ооң дугайында херечи болуп, улуска мынчаар медеглээн: «Мээң соомдан чедип кээр Кижи менден кончуг боор, чүге дээрге Ол мээң мурнумда-ла бар турган-дыр. Мээң чугаалап турганым Кижи ол-дур». 16Биске херек бүгү чүве Ында бар, шуптувус Ооң авыралын бажывыс ажыр четтирип келдивис. 17Бурган Бодунуң хоойлузун биске Моисейни дамчыштыр берген, а авырал биле алыс шын Иисус Христосту дамчыштыр келген болгай. 18Бурганны кым-даа, кажан-даа көрбээн. Чүгле Адазы-биле тудуш харылзаалыг эр чаңгыс Оглу биске Адазын илереткен болгай. 19Иоанның херечилээни бо-дур. Иерусалим чурттуг иудейлер Иоанндан: «Кым сен?» – деп айтырзын дээш, олче Бурганның бараалгакчыларын база ·левиттерни чорудупканнар. 20Иоанн дорт харыы бээринден ойталавайн, ажыы-биле мынча дээн: «Мен Бурганның шилээн Христозу эвес мен». 21Олар оон: «Ынчаарга чогум кым сен? Илия сен бе?» – деп айтырганнар. Ол: «Чок» – деп харыылаан. «Азы Бурганның аазааны медээчи сен бе?» – деп айтырганнар. Иоанн: «Чок» – деп харыылаан. 22Олар ынчан: «Кым сен? – деп түңнелинде айтырганнар. – Бисти айбылап чорудупкан улуска чүү дээривисти чугаала. Бодуңну кым мен дээр сен?» 23Ол мынча деп харыылаан: «Мен – Исайя медээчиниң чугаалааны дег: „Ээн кургаг ховуга: ‘Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер!’ деп алгырган үн“ – мен». 24- 25А ·фарисейлерниң айбычылары оон мынча деп айтырган: «Сен Бурганның шилээн Христозу-даа, Илия-даа, Бурганның аазааны медээчи-даа эвес болзуңза, улусту чүге ·сугже суп турарың ол?» 26Иоанн оларга: «Мен улусту сугже сугар мен, ынчалза-даа силерниң араңарда билбезиңер бир Кижи бар-дыр, 27Ол мээң соомдан чедип кээр-даа болза, мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок амытан-дыр мен» – деп харыылаан. 28Бо чугаа Иоанның улусту сугже сугар черинге – Иордан хемниң ындында Вифанияга болган. 29Даартазында хүндүс Иоанн олче кел чыдар Иисусту көрүп кааш, мынча дээн: «Бо дээрге Бурганның Хураганы-дыр! Ол делегейниң улузунуң бачыдын чайладып аппаар. 30Ооң дугайында: „Мээң соомдан чедип кээр Кижи менден кончуг боор, чүге дээрге Ол мээң мурнумда-ла бар турган-дыр“ – дээним демги Кижи ол-дур. 31Мен Ол ылап кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа израильчилер Ону танып алзын дээш, улус-чонну сугже суп келген мен». 32Оон Иоанн мынча деп херечилээн: «Дээрден көге-буга дег бадып келгеш, ол Кижиниң кырынга артып калган Ыдыктыг Сүлдени көрдүм. 33Мен Ол кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа улус-чонну сугже суксун дээш, мени айбылаан Бурган мынча дээн: „Сүлде Олче бадып келгеш, Ооң кырынга артып каар кижи көрзүңзе, улусту Ыдыктыг Сүлдеже сугар Кижи ол болур эвеспе“. 34Мен ону көрген болгаш, „Ол – Бурганның Оглу-дур“ деп херечилеп тур мен». 35Дараазында хүндүс Иоанн база катап бодунуң өөреникчилериниң ийизи-биле кады аңаа турган. 36Эртип бар чыдар Иисусту көрүп кааш, Иоанн: «Бурганның Хураганы бо-дур!» – дээн. 37Иоанның ол сөстерин дыңнааш, ооң өөреникчилериниң ийизи Иисусту эдерип чорупкан. 38Иисус хая көрнүп келгеш, оларның Бодунуң соондан чоруп олурарын көрүп кааш: «Чүнү дилеп тур силер?» – деп айтырган. А олар: «Равви (ол дээрге „Башкы“ дээни ол), Силер кайда турар силер?» – деп айтырганнар. 39«Бараалы че, көрүп аар силер» – деп, Ол харыылаан. А ынчан хүн үнгенден бээр онгу шак үези турган чүве-дир. Олар эдерип баргаш, Иисустуң кайда турарын көрүп алгаш, хүннү бадыр Ооң чанынга турганнар. 40Иисустуң дугайында Иоанның сөстерин дыңнааш, Ону эдерип чорупкан ийи кижиниң бирээзи Симон Пётрнуң дуңмазы Андрей болган. 41Андрей ол дораан бодунуң акызы Симонну тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Бис Мессияны (Бурганның шилээн Христозун дээни ол) тып алдывыс». 42Оон акызын Иисуска эккелген. Иисус олче көрүнгеш: «Иоанның оглу Симон-на-дыр сен. Ам Кифа деп адаттырар сен» – дээн. (Ол дээрге «Даш» азы грек дылда «Пётр» дээни ол.) 43Дараазында хүндүс Иисус Галилеяже чоруурун шиитпирлээн. Ол Филиппти тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Мени эдерип чорувут». 44Филипп база-ла Вифсаидадан келген, Андрей биле Пётрнуң чаңгыс чер чурттуу кижи чүве-дир. 45Филипп, бодунуң ээлчээнде, Нафанаилди тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Моисейниң хоойлузу болгаш медээчилерниң номнарында бижээн Кижини тып алдывыс. Ол болза Назарет чурттуг Иосифтиң оглу Иисус болду». 46А Нафанаил: «Назареттен өөделиг чүве тыптыр деп бе ынчаш?» – дээр болган. Филипп аңаа: «Баргаш, бодуң көрүп көр даан» – деп харыылаан. 47Олче кел чыдар Нафанаилди көрүп кааш, Иисус ооң дугайында мынча дээн: «Ынай-даа оп-меге чок, ёзулуг израильчи бо-дур». 48Нафанаил Оон: «Сен мени канчап билир сен?» – деп айтырган. «Филипп сени кый дээр бетинде-ле, Мен сээң фига ыяжы адаанга турганыңны көрдүм» – деп, Иисус харыылаан. 49Нафанаил Аңаа мынча деп харыылаан: «Башкы! Силер – Бурганның Оглу болгаш Израильдиң хааны-дыр силер!» 50«„Мен сээң фига ыяжы адаанга турганыңны көрдүм“ дээримге, Меңээ бүзүреп турарың ол бе? – деп, Иисус аңаа чугаалаан. – Оон-даа өндүр улуг херектерни көре бээр сен». 51Ол улаштыр мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: дээрниң аңгайтыр ажыттына бээрин база Бурганның төлээлериниң өрү үнүп турарын-даа, ·Кижи амытан Оглунче дүжүп бадып турарын-даа көрүп каар силер».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\