Иоанн 12

1·Хосталыышкын байырлалынга чедир алды хүн артканда, Иисус Ооң өлүглер аразындан катап диргискени Лазарның чурттап турганы Вифанияже чедип келген. 2Аңаа Иисустуң алдар-хүндүзү дээш, кежээки чем белеткээн. Марфа бараан болуп, чем салган, а Лазар Ооң-биле база өске аалчылар-биле кады хөлестеп олурган. 3Мария ынчан арыг нардтан кылган улуг үнелиг, бир литра хемчээлдиг чаагай чыттыг үстү алгаш, Иисустуң буттарын чаггаш, бажының дүгү-биле Ооң буттарын чодуп берген. Бажың ишти чаагай чыттыг үстен айдызалы берген. 4Ооң өөреникчилериниң бирээзи болур, сөөлүнде барып Ону садыпкан Иуда Искариот ынчан: 5«Чүге бо чаагай чыттыг үстү 300 мөңгүн чооска садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп берип болбас турганыл?» – дээн. 6Ону Иуда ядыылар дээш сагыш салгаш эвес, а ооржу болган ужурунда чугаалаан чүве-дир: ол акша шыгжаар ниити хааржакты бодунга ап чораан болгаш, оон акшаны бодунуң хереглели дээш уштуп алыр чаңныг турган. 7Иисус мынча дээн: «Аңаа дегбеңер! Ол херээжен Мени орнукшудар хүнге чедир үстү шыгжап чоруур ужурлуг турган-дыр. 8Ядыылар силер-биле үргүлчү кады турар болгай, а Мен силер-биле үргүлчү турбас мен». 9Ооң ында турарын эңдерик хөй иудейлер билип алгаш, чүгле Иисус дээш эвес, харын Ооң өлүглер аразындан катап диргискени Лазарны көөр дээш, ынаар чедип келгеннер. 10Бурганның дээди бараалгакчылары ынчан Лазарны база өлүрер деп шиитпирлээн. 11Чүге дээрге ооң уржуундан хөй иудейлер Иисуска чедип кээп, Аңаа бүзүреп турганнар. 12Даартазында хүндүс байырлалга келген мөөң чон Иисусту Иерусалимче кел чыдар деп дыңнап каан. 13Олар пальма ыяштың бүрүлүг будуктарын тудуп алгаш, Аңаа уткуштур үнүп келгеш:«Осанна! Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдарИзраильдиң Хааны алгадып-йөрээтсин!» – деп кыйгырып турганнар. 14Иисус аныяк элчиген тыпкаш, ону мунуп алгаш чорупкан. Ол болза Бижилгеде: 15«·Сион-кыс, кортпа! Көр даан, сээң Хааның элчиген оглу мунган кел чор» – деп бижээни дег болган. 16Ооң өөреникчилери эгезинде ону билип чадап кааннар. Ынчалза-даа Иисус алдаржый берген соонда, Бижилгеде Ооң дугайында ынчалдыр бижээнин база Ооң-биле ол бүгүнүң ынчалдыр болганын сактып келгеннер. 17Иисус Лазарны чевегден үндүр кыйгыргаш, ону өлүглер аразындан катап диргизип турган өйде Ооң-биле кады чораан улус ол дугайында чугаалажы берген. 18Чон ол кайгамчык чүүлдү Иисустуң кылганын дыңнаан болгаш, Ону уткуп үнүп келген чүве-дир. 19А ·фарисейлер боттарының аразында: «Чүнү-даа кылып шыдавазывысты көрүп тур силер бе? Эңдерик улус Ону эдерип чорупту» – дишкеннер. 20Иерусалимге байырлалче Бурганга мөгейип келгеннерниң аразында чамдык гректер база турган. 21Олар Галилеяның Вифсаида чурттуг Филиппке чеде бергеш, оон дилег кылып: «Дээрги! Бис Иисусту көрүксеп тур бис» – дээннер. 22Филипп чоруткаш, ол дугайын Андрейге чугаалаан, а ооң соонда Андрей биле Филипп ийилээ баргаш, Иисуска сөглээннер. 23Иисус оларга мынча деп харыылаан: «·Кижи амытан Оглунуң алдаржыыр шаг-үези ам келген-дир. 24Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: кызыл-тас үрезини хөрзүнче кээп дүшкеш, өлбес болза, ходугур чаңгыс үрезин бооп артар, а өлү берзе, элбек дүжүттү бээр. 25Бодунуң амы-тынынга ынак кижи амы-тынын чидирип аар, а бо делегейге бодунуң амы-тынын кадагалаар хөңнү чок кижи оозун мөңге амыдырал дээш кадагалап аар. 26Меңээ бараан болган кижи Мени эдерзин! Мен кайда турар болдур мен, Мээң чалчам база ында болур. Меңээ бараан болган кижини Мээң Адам алдаржыдар. 27Мээң сеткилим аажок хөлзеп-дойлуп тур! Чүү деп чугаалаар кижи боор мен? „Адам! Мени ол шактан камгалап көр!“ дээр бе? Ынчалза-даа Мен ол шак дээш келген-не болгай мен! 28Адам! Бодуңнуң адыңны алдаржыт-ла!» Ынчан дээрден: «Алдаржыткан мен, ам-даа алдаржыдар мен!» – дээн үн дыңналган. 29Аңаа турган, ону дыңнаан чон: «Ол диңмирээшкин-дир» – дээн. А өскелери: «Ооң-биле ·дээрниң төлээзи чугаалашкан боор» – дээннер. 30Иисус оларга мынча дээн: «Ол үн Мени дээш эвес, а силерни дээш болган-дыр. 31Бо делегейни шиидер үе келген-дир. Бо делегейниң чагырыкчызы ам үндүр сывыртадыр-дыр. 32Мени черден өрү көдүрүп үндүре бээрге, шупту улусту Бодумга хаара тудар мен». 33Ооң кандыг өлүм-биле өлүрүн угаазыннар дээш, Иисус оларга ынча деп чугаалаан чүве-дир. 34Ынчангаш чон Аңаа мынча деп харыылаан: «Христос мөңгези-биле амыдыраар дээрзин ыдыктыг хоойлудан билир бис. „·Кижи амытан Оглу өрү көдүрлүп үне бээр“ деп, Силер канчап ынча дээр силер? Кижи амытан Оглу деп Ол кым чүвел?» 35Оон Иисус оларга мынча дээн: «Чырык силер-биле кады ам-даа хензиг өйде турар-дыр. Силерни караңгы дүмбей бүргевезин дээш, ам дээрезинде – Чырык барда, орууңарны уламчылаңар. Чүге дээрге дүмбей караңгыда кылаштап чоруур кижи кайнаар бар чыдарын билбес болгай. 36Ам дээрезинде, Чырык силер-биле кады турда, Аңаа бүзүреңер, ынчан Чырыктың ажы-төлү болур силер». Ону чугаалаан соонда, Иисус чоруй баргаш, олардан чашты берген. 37Иудейлер көрүп турда, Иисус чеже-даа кайгамчык чүүлдер кылырга, олар Аңаа бүзүревээн. 38Исайя медээчиниң:«Дээрги-Чаяакчы, бистен дыңнаан медээзинге кым бүзүрээнил?Дээрги-Чаяакчының күчү-күжү кымга ажыттынганыл?» – дээн сөзүнүң боттанганы ол болган. 39Оларның чүге бүзүревээниниң дугайында демги-ле Исайя мынча дээн турган: 40«Бурган оларның карактарын согурартып,чүректерин чөрүү кылып каан,ынчангаш олар карактары-биле көрбес, чүрээ-биле угаавас-тыр.Оон башка Менче эглип келгейлер,Мен ынчан оларны экирткей мен». 41Христостуң өндүр чырыын көрген болгаш, Исайя ынча дээн база Ооң дугайында чугаалаан чүве-дир. 42Ынчалза-даа чагырыкчылар аразындан безин Аңаа бүзүрей берген улус хөй болган. Олар чүгле ·фарисейлер ужун, оларны демгилери ·синагогалардан чара бербезин дээш, Аңаа бүзүрээнин ажыы-биле чугаалавааннар. 43Чүге дээрге олар Бургандан кээр алдар-хүндүге көөрде, улус мурнунга ат-алдарга артык ынак болганнар. 44Иисус: «Меңээ бүзүрээн кижи чүгле Меңээ эвес, харын Мени айбылап чоруткан Адамга бүзүрээн-дир. 45Мени көрген кижи Мени айбылап чоруткан Адамны база көрүп турар. 46Меңээ бүзүрээн кижи бүрүзү дүмбей караңгыга артпазын дээш, Мен бо делегейге чырык болуп келген мен. 47Кандыг-бир кижи Мээң сөстеримни дыңнааш, сагывас болза, Мен ону шиитпес мен: чүге дээрге Мен бо делегейни шиидер дээш эвес, а камгалаар дээш келген мен. 48Менден ойталаар база Мээң сөзүмнү хүлээп алыксавас кижи турар болза, ооң шииткекчизи бар: Мээң аңаа чугаалаан сөзүм шииткекчи болуп, ону сөөлгү хүнде шииде бээр. 49Чүге дээрге Мен Бодумнуң өмүнээмден чугаалаваан мен, харын Мени айбылап чоруткан Адам чүнү база канчаар чугаалаарын Меңээ айтып-чагаан. 50Ооң айтыышкыны мөңге амыдыралды бээр дээрзин билир мен. Ынчангаш чүгле Адамның чугаала деп айыткан чүвезин Мээң чугаалап турарым ол» – деп бүгү улуска дыңналдыр чугаалаан.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\