Иоанн 14

1«Силерниң чүректериңер муңгарап хөлзевезин! Бурганга бүзүрээриңер дег, Меңээ база бүзүреңер! 2Адамның бажыңында чурттаар чер эмгежок. Ол ындыг эвес турган болза, Мен силерге чүге ону чугаалаар деп мен. Мен силерге турар чер белеткээр дээш, чоруурум бо-дур. 3Ам чорупкаш, силерге турар чер белеткеп кагзымза, дедир чедип келгеш, Мээң турар черимге турзуннар дээш, силерни база Бодумче ап алыр мен. 4А Мээң кайнаар чоруй баарым орукту билир болгай силер». 5Фома Аңаа: «Дээрги! Кайнаар чоруптарыңарны билбес-тир бис. Ынчаарга орукту канчап билип алыр бис?» – дээн. 6Иисус: «Мен дээрге орук, алыс шын база амыдырал-дыр мен. Чүгле Мени таварты дээрден башка, кым-даа Адамга кээп шыдавас – деп харыылаан. – 7Силер Мени билир болзуңарза, Адамны база билген болур силер. Амдан эгелеп, силер Ону билир силер, харын-даа Ону көрген силер». 8Филипп Аңаа: «Дээрги! Адаңарны биске көргүзүңерем, биске ол-ла четчир» – дээн. 9Иисус аңаа: «Мен силерниң араңарга мынча үр болдум, а сен Мени билбезиң ол чүве бе, Филипп? Мени көрген кижи Адамны көрген болур. Сен канчап-ла: „Адаңарны биске көргүзүңерем“ – дээр сен?» – деп харыылаан. 10«Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, а Адамны – Мээң-биле харылзаалыг дээрзинге бүзүревейн тур сен бе? Силерге чугаалап турар сөстеримни Бодумнуң өмүнээмден чугаалавайн тур мен: ол дээрге Менде бар Адамның Бодунуң ажыл-херээн чаяап турары ол-дур. 11Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, а Адамны – Мээң-биле харылзаалыг деп, Меңээ бүзүреңер. Мээң сөстеримге бүзүревезиңерзе, кылган ажыл-херээм дээш, Меңээ бүзүреңер. 12Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Меңээ бүзүрей берген кижи Мээң кылып турарым ажыл-херекти база кылып шыдаар, харын-даа оон артыкты кылыр, чүге дээрге Мен ам Адамче чоруптар-дыр мен. 13Силер Мээң адым адап, чүнү-даа дилээр болзуңарза, Оглун дамчыштыр Адам алдаржызын дээш, ону шуптузун күүседир мен. 14Мээң адым адап, чүнү-даа дилээр болзуңарза, Мен силерге ону күүседир мен». 15«Меңээ ынак болзуңарза, айтыышкыннарым сагыыр силер. 16Адамдан ынчан дилээримге, Ол силерге кезээ мөңгеде силер-биле кады чоруур өске Болчукчуну бээр. 17Алыс шынны көргүзүп турар Сүлде – Болчукчу ол-дур. Ону көрбес база билбес болганда, бо делегейниң улузу Ону хүлээп ап шыдавас. А силер Ону билир силер, чүге дээрге Ол силер-биле кады чоруур база силер-биле тудуш бар. 18Силерни өскүссүреди каапкаш барбас мен, харын силерже ээп кээр мен. 19Ам бичии болгаш, бо делегейниң улузу Мени оон ыңай көрбейн баар, ынчалза-даа силер Мени көөр силер. Мен амыдыраар мен, ынчангаш силер база амыдыраар силер. 20Ол хүн кээрге, Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, силерни – Мээң-биле харылзаалыг, а Мени – силер-биле харылзаалыг дээрзин билип каар силер. 21Кым Мээң айтыышкыннарымны шыгжап алганыл база оларны сагып чоруурул, ол кижи Меңээ ынак болур. Кым Меңээ ынагыл, ол кижиге Мээң Адам база ынак. Мен база ол кижиге ынак болуп, аңаа Бодумну көргүзер мен». 22Искариот эвес, өске Иуда Аңаа: «Дээрги! Силер Бодуңарны бо делегейниң улузунга эвес, а чүгле биске көргүзер деп тур силер бе? Ол чүге ындыгыл?» – дээн. 23Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Кым Меңээ ынагыл, ол Мээң сөзүмнү сагып чоруур. Адам ынчан аңаа ынак апаар, оон Адам-биле кады ол кижиге чеде бергеш, ооң-биле кады чурттай бээр бис. 24Меңээ ынак эвес кижи Мээң сөстеримни сагывас. А силерниң дыңнап турар өөредииңер болза Мээңии эвес, а Мени айбылап чоруткан Адамныы-дыр. 25Силер-биле кады турар болгаш, Мен ону силерге чугааладым. 26Адамның силерге Мени дээш чорудуп бээри Болчукчу – Ыдыктыг Сүлде силерни хамык чүвеге өөредип каар база Мээң силерге чугаалааным бүгү чүвени силерге сагындырар. 27Мен амыр-тайбыңны силерге арттырдым, силерге бээрим амыр-тайбыңым ол-дур. Бо делегейниң бээри дег эвес амыр-тайбыңны Мен силерге берип тур мен. Силерниң чүректериңер хөлзевезин, ол ышкаш кортпаңар. 28Мээң силерге: „Силерден чоруптум, оон силерже катап ээп кээр мен“ – дээнимни дыңнадыңар чоп. Силер Меңээ ынак турган болзуңарза, Мээң ам Адамче чоруптарым дээш, өөрүүр ийик силер. Чүге дээрге Адам Менден өндүр улуг болгай. 29Ынчангаш ол бүгү боттаны бээрге, Мээң чугаалаан чүвем шын дээрзинге бүзүрезиннер дээш, ол бүгү дугайында, боттанырының бетинде-ле, силерге чугаалап бердим. 30Мен ам моон соңгаар силер-биле чугаалашпас мен, чүге дээрге бо делегейниң чагырыкчызы чоокшулап кел чор. Ооң Мени баш билир эргези чок, 31ынчалза-даа Адамга ынаамны бо делегейниң улузу билип алзын дээш, Мен ам Адамның айыткан чүвезин кылыр мен. Тургулаңар, моон чоруулуңар!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\