Иоанн 15

1«Мен дээрге ёзулуг виноград сывы мен, а Мээң Адам – виноград ажаакчызы-дыр. 2Мээң чимис үнмес шупту будуумну Ол одура кезип кааптар, а чимис үнер адырларымны, оон-даа хөй дүжүттү берзиннер дээш, арыглап кааптар. 3Мээң силерге медеглээн сөзүмнүң ачызында ам арыгланы берген силер. 4Силер – Мээң-биле тудуш харылзаалыг болур силер, а Мен – силер-биле харылзаалыг артып каар мен. Будук боду чайгаар чимистелип, дүжүт бербес, ол сыптың тудуш кезээ болур ужурлуг. Мээң-биле тудуш харылзаалыг артып калбас болзуңарза, силер база боттарыңар дүжүт эккеп шыдавас силер. 5Мен дээрге сып мен, а силер – будуктар силер. Кым Мээң-биле тудуш харылзаалыг артып каарыл, Мен база ол кижи-биле тудуш харылзаалыг болур мен, ол ынчан элбек дүжүттү бээр. Мен чогумда, силер чүнү-даа кылып шыдавас силер. 6А Мээң-биле харылзаа тутпаан кижи – үндүр октаттына берген, кадып калган будук дег. Ындыг будуктарны чыггаш, отче киир октап, өрттедиптер. 7Силер Мээң-биле тудуш харылзаалыг болзуңарза база Мээң сөстерим силерде бар болза, күзээн-не чүвеңерни ынчан дилеңер, шуптузу бүде бээр. 8Силер Мээң өөреникчилерим бооп, хөй дүжүттү бээр болзуңарза, Адам улам-на алдаржыыр. 9Адамның Меңээ ханы ынаа дег, Мен база силерге ынак мен. Мээң ынакшылымга бүргеткеш амыдыраңар! 10Мен база-ла Адамның чагыгларын сагааш, Ооң ынакшылынга бүргеткен амыдырап чоруурум бо. Силер база айтыышкыннарым сагыыр болзуңарза, Мээң ынакшылымга бүргеткеш амыдыраар силер. 11Мээң өөрүшкүм силернии болзун дээш база өөрүшкүңер эгээртинмес долу болзун дээш, Мен ону силерге чугааладым. 12Мээң силерге ынаам ышкаш, бот-боттарыңарга ынак болуңар. Мээң силерге чагыым ол-дур. 13Бодунуң эш-өөрү дээш амы-тынын бээр кижиниң ынакшылындан дээди ынакшыл чок. 14Мээң силерге айтыышкын кылдыр берген чүүлүмнү сагып чоруур болзуңарза, Мээң эш-өөрүм боор силер». 15«Мен ам силерни чалчалар деп адавастай бердим, чүге дээрге чалча кижи ооң дээргизи чүнү кылып турарын билир эвес. Харын Мен силерни эш-өөрүм деп ададым, чүге дээрге Адамдан дыңнааным бүгү чүүлдү силерге чугаалап бердим. 16Силер Мени шилип албаан силер, харын бо делегейге чоруур кылдыр база кажан кезээде артар дүжүдүн бээр кылдыр хүлээндирип, силерни Мен Бодум шилип алдым. Ынчан Мээң адым адап, чүнү-даа дилээриңерге, Адам силерге дөгерезин бээр. 17Мээң силерге чагыым бо-дур: бот-боттарыңарга ынак болуңар!» 18«Бо делегейниң улузу силерни көөр хөңнү чок болур болза, оларның баштай Мени көөр хөңнү чок апарганын сактып чоруңар. 19Силер бо делегейге хамааржыр турган болзуңарза, ол силерге бодунуң улузунга дег ынак болур ийик. Ынчалза-даа силер бо делегейге хамаарышпас силер, чүге дээрге Мен силерни шилип алгаш, бо делегейден аңгыладым, ол дээш, бо делегей силерни көөр хөңнү чок-тур. 20„Чалча бодунуң дээргизинден арта бербес“ – деп силерге чугаалаан сөзүмнү сактып чоруңар. Мени истеп-сүрүп турганда, силерни база истеп-сүре бээр. Мээң сөстеримни сагып чорааннар болза, силерниин база сагыырлар. 21Мээң улузум бооруңарга, бо делегейниң улузу силерге ол бүгүнү кылыр, чүге дээрге олар Кым Мени айбылап чорутканын билбес-тирлер. 22Мен бо делегейже келбээн азы олар-биле чугаалашпаан болзумза, олар бачыды дээш буруудавас ийик. А ам оларда бачыды дээш агартыныг чок-тур. 23Мени көөр хөңнү чок кижи Адамны база көөр хөңнү чок. 24Өске кымның-даа кылып шыдавазы ажыл-херекти Мен оларның аразынга кылбаан болзумза, олар бачыды дээш буруудавастар ийик. А ам олар ажыл-херээмни көргеш-даа, дөмей-ле Мени база Адамны көөр хөңнү чок-турлар. 25Ынчангаш оларның ыдыктыг хоойлузунда: „Мени чылдагаан чок черге көөр хөңнү чок апарганнар“ деп бижээн чүүл чогуп бүткени ол». 26«Мээң силерже Адамның чанындан чорудуптарым, Адамдан үнүп турар алыс шынның Сүлдези болур Болчукчу чедип кээр. Ол Мээң дугайымда херечилээр. 27Силер база Мээң херечилерим силер, чүге дээрге эң эгезинден-не Мээң-биле кады турган силер».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\