Иоанн 2

1Ийи хүн эрткенде, Галилеяның Кана хоорайжыгажынга куда дою болган, а Иисустуң авазы аңаа киржип келген. 2Иисус биле Ооң өөреникчилери база ынаар чалаткан чүве-дир. 3Арага төне бээрге, авазы Иисуска: «Бо улустуң арагазы чок-тур» – дээн. 4«Меңээ база силерге ол кандыг хамаан чүвел, авай? – деп, Иисус аңаа харыылаан. – Мээң үе-шагым ам-даа келбээн болгай». 5Авазы арага кудукчуларынга: «Ооң айыткан аайы-биле кылыңар» – дээн. 6Иудейлерниң ·арыгланып чунар ёзулалын сагыырынга херек, бирээзи-ле сезенден чүс чээрби литр ишкир алды улуг даш доскаар аңаа турган чүве-дир. 7Иисус арага кудукчуларынга: «Доскаарларга сугдан долдур кудуңар» – деп чугаалаан. Олар доскаарларның эриин ажыр долдурупканнар. 8Оон Иисус оларга: «Ам хымыш-биле ускулааш, куда доюнуң башкарыкчызынга аппарып бериңер» – дээн. Олар Ооң дужааган аайы-биле күүсеткеннер. 9Арагаже хуулган сугну башкарыкчы амзап көрген. А ол бо араганы кайыын эккелгенин билбес, ону чүгле суг ускан чалчалар билир турган. Ынчан ол башкарыкчы күдээни кый деп алгаш, 10аңаа мынча дээн: «Шупту улус баштай эки арагазын кудар, а оон улустуң эзирээнин ажыглап, багайын кудар болгай. А сен эки араганы мынчага дээр шыгжап турган-дыр сен». 11Иисус ынчалдыр Галилеяның Каназынга кайгамчык бадыткалдарының баштайгызын кылгаш, ооң-биле Бодунуң өндүр күчү-күжүн көргүскен. Ынчангаш Ооң өөреникчилери Аңаа бүзүрей берген. 12Иисус ооң соонда авазы, дуңмалары болгаш өөреникчилери-биле кады Капернаум хоорайже бадып келгеш, аңаа элээн каш хонганнар. 13Иудейлерниң ·Хосталыышкын байырлалы чоокшулап олурар боорга, Иисус Иерусалимче чорупкан. 14Бурганның өргээзиниң шөлүнде бода мал, хойлар болгаш көге-бугалар саткан улустуң база боттарының ажыл-херээн кылган акша солукчуларының олурарын Ол көрүп каан. 15Иисус ынчан хендирден кымчы өрүп алгаш, Бурганның өргээзинден садыг кылган хамык улусту база хойлар биле бода малды үндүр ойладыпкаш, акша солукчуларының столдарын аңдара октап, акшазын тө чашканнап каапкан. 16Көге-буга сатканнарга Иисус: «Ооңарны моон ырадыңар! Мээң Адамның өргээзин садыг-саарылга чери кылбаңар!» – деп дужааган. 17Ооң өөреникчилери Бижилгеде мынча дээнин сактып келгеннер: «Сээң өргээңге дендии күштүг ынакшыл Мени от дег оя чиптер». 18Ол өйде иудейлер киржи берип, Иисуска мынчаар харыылааннар: «Ынчаар кылыр эргең барын Сен кандыг кайгамчык демдек-биле биске шынзыдар сен?» 19«Бурганның бо өргээзин үрегдеп-бузуп кааптыңар, Мен ону үш хүн дургузунда тудуп тургузуптар мен» – деп, Иисус оларга харыылаан. 20Ынчаарга иудейлер мынча дээн: «Бурганның бо өргээзин дөртен алды чыл дургузунда тудуп келди, а Сен ону үш-ле хүн дургузунда тудуп тургузуптар сен бе?!» 21А Ол Бурганның өргээзи деп тура, Бодунуң мага-бодунуң дугайында чугаалаан чүве-дир. 22Иисус өлүглер аразындан катап дирлип келгенде, өөреникчилери Ооң бо сөстерин сактып келгеш, Ооң чугаалаан чүвезинге база Бижилгеге бүзүрей бергеннер. 23Иисустуң Иерусалимге ·Хосталыышкын байырлалынга тургаш, кылып турары кайгамчык чүүлдерин көргеш, хөй улус Аңаа бүзүрей берген. 24Ынчалза-даа Иисус Боду улуска бүзүревейн барган, чүге дээрге оларның кандыызын билир турган. 25Ол ышкаш кандыг-бир кижи дугайында өске кижиниң Аңаа чугаалап бээрин Ол хереглевес болган. Кижиниң сеткилинде чүү барын Ол Боду билир турган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\