Иоанн 4

1Иисустуң, Иоаннга бодаарга, хөй өөреникчилер хаара тудуп база хөй улусту ·сугже суп турарын ·фарисейлер дыңнап каан. 2(Чогум Иисус Боду эвес, а Ооң өөреникчилери улусту сугже суп турган чүве-дир.) 3Ынча деп турарын билип алгаш, Иисус Иудеяны каггаш, дедир Галилеяже чорупкан. 4Ооң оруу Самарияның черин таварып эртер турган. 5Ынчангаш Иисус Самарияның Сихар деп хоорайынче чеде берген. Ол хоорай шаг шаанда Иаковтуң бодунуң оглу Иосифке берген ээлел черинден ырак эвесте турар чүве-дир. 6Ында Иаковтуң кудуу бар болган. Орукка могап-шылай берген Иисус кудук чанынга дыштанып олуруп алган. Хүн дүъш чедип турган. 7·Самария чурттуг бир херээжен суг узуп алыр дээш чедип кээп-тир. Иисус аңаа: «Сууңдан Меңээ берем» – дээн. 8Ооң өөреникчилери чем садып алыр дээш, хоорайже чорупкан турган. 9Самарий херээжен Оон: «Сен иудей хиреңде, канчап самарий херээжен менден ижер суг дилээриң ол?» – деп айтырган. (Чүге дээрге иудейлер Самария чурттугларның ажыглаар савазын ажыглавас турган.) 10Иисус: «Сен Бурганның бээр хайыразын база Кым сеңээ: „Сууңдан Меңээ берем“ – деп турарын билген болзуңза, бодуң-на Оон дилей бээр ийик сен, а Ол сеңээ амыдырал хайырлаар сугну бээр ийик» – деп харыылаан. 11Херээжен Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Силерде суг узупку дег чүү-даа чок, а кудук ханы-дыр. Силерге ындыг суг кайыын кээр деп? 12Бо кудуктуң суун боду, ажы-төлү болгаш мал-маганы ижип чораан база ону биске арттырып каан кижи – бистиң өгбевис Иаков болгай. Таанда-ла Силер канчап оон арта берген болдуңар?» 13Иисус мынча деп харыылаан: «Бо сугну ижер кижи дагын суксай бээр. 14А Мээң аңаа бээрим сугну ижер кижи кажан-даа суксавас. Мээң аңаа бээр суум ооң иштинге мөңге амыдыралче агып баткан суг бажы болу бээр». 15«Дээрги – деп, херээжен Аңаа чугаалаан. – Моон соңгаар кажан-даа суксавас база бээр суглап келбес апаар кылдыр, меңээ ол сууңардан берип көрүңерем». 16Иисус аңаа: «Ашааңны барып кый деп алгаш, бээр чедип кел» – дээн. 17Херээжен Аңаа: «Ашак чок мен» – деп харыылаан. Иисус аңаа мынча дээн: «Ашаам чок деп, сен шынын чугааладың. 18Беш катап ашакка барган-дыр сен. А ам олуртуп алган кижиң сээң ашааң эвес-тир. Сээң ол чугааң ылап шын болду». 19Херээжен Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Силерни Бурганның медээчизи дээрзин көрүп тур мен. 20Бистиң ада-өгбевис бо дагга. Бурганга тейлеп чораан, а иудейлер силер болза, тейлээр чер чүгле Иерусалимде дээр-дир силер». 21Иисус аңаа мынча дээн: «Угбакым, Меңээ бүзүреп көр, Бурган Адага бо дагга-даа, Иерусалимге-даа мөгейип тейлевейн баарыңар үе кел чыдар-дыр. 22Силер, самарийжилер, чүү чүвеге тейлеп чорууруңарны билбес-тир силер, а иудейлер бис чүү чүвеге тейлеп чоруурувусту билир бис, чүге дээрге Бурганның камгалалы иудейлерни дамчыштыр кээр болгай. 23Ынчалза-даа ёзулуг мөгейикчилерниң Бурган Адага сүлде болгаш алыс шындан мөгейип тейлей бээри ындыг үе кел чыдар, мырыңай келгени бо-дур. Ылап-ла ындыг мөгейикчилерни Ада Бодунга дилеп чоруур. 24Бурган дээрге Сүлде-дир. Ынчангаш Аңаа мөгейип тейлээннер сүлде болгаш алыс шындан мөгейип тейлээр ужурлуг». 25Херээжен Аңаа мынча дээн: «Мессия (Ону Христос деп база адаар) бо делегейге кээр ужурлуг деп билир-ле мен. Ол чедип келгеш, биске шупту чүвени тайылбырлап бээр». 26«Ол – Мен-дир мен, сээң-биле чугаалажып турар аан» – деп, Иисус харыылаан. 27Ол үеде Иисустуң өөреникчилери Ону каапкан черинче ээп келгеш, Ооң демги херээжен-биле чугаалажып турарын көргеш, кайгап калганнар. Ынчалза-даа кым-даа Иисустан Аңаа чүү херегин база Ооң чүге ол херээжен-биле чугаалажып турарын айтырбаан. 28Ынчан самарий херээжен суглаар савазын каапкаш, хоорайже ээп келгеш, улуска мынча дээн: 29«Кудукче баргаш, кылган бүгү чүүлүмнү меңээ чугаалап берген Кижиже көрүп көрүңерем: Ол Христос эвес ирги бе?» 30Ынчангаш улус хоорайдан үнгеш, Иисусче чорупканнар. 31Ол өйде өөреникчилери Иисустан: «Башкы, чемнениңер!» – деп дилеп турганнар. 32А Ол: «Мээң аъш-чемим бар, силер ооң дугайында билбес-тир силер» – деп харыылаан. 33Ынчаарга өөреникчилери аразында: «Өске-бир кижи Аңаа чем эккеп берген эвес ирги бе?» – дишкен. 34Иисус оларга мынча дээн: «Мээң аъш-чемим болза Мени айбылап чоруткан Адамны тооп дыңнаары болгаш Ооң Меңээ дааскан ажыл-херээн эчизинге чедир кылыры болур. 35„Ам дөрт ай эртсе, дүжүт ажаар үе кээр“ – деп чугаалашпас ийик силер бе? А мен силерге чугаалап тур мен: карактарыңарны хере көргеш, тараа шөлдеринче көрүңер даан, олар кайы хире алдын-сарыг апарып, тараазы бышкан-дыр! 36Тараа ажаакчызы бодунуң шаңналын алыр боорда, мөңге амыдыралга херек дүжүттү база ап турар, ындыг болганда, тараа чажыкчызы-даа, дүжүт ажаакчызы-даа деңге өөрүүр апаар. 37Чүге дээрге ол таварылгада „Бирээзи тарыыр, өскези ажаар“ деп үлегер сөс бадыткаттына бээр. 38Мен силерни боттарыңарның ажаап-тарываан шөлүңерни ажаап алзын дээш чорудуп турарым бо – аңаа өске улус ажылдап каан, а силер оларның ажылының үре-түңнелин кады үлежип турарыңар бо». 39«Кылган бүгү чүүлүмнү Ол меңээ чугаалап берди» – деп бадыткаан самарий херээженниң чугаазының аайы-биле ол хоорайдан элээн хөй самарийжилер Иисуска бүзүрей берген. 40Самарийжилер Аңаа келгеш, олар-биле артып каарын Оон аажок дилээннер, ынчангаш Ол орта ийи хонган. 41Иисустуң чугаазының аайы-биле оон-даа хөй улус Аңаа бүзүрей берген. 42А демги херээженге олар мынча дээн: «Бистиң бүзүрей бергенивис ам чүгле сээң чугааларыңдан келбээн. Бис ам Ону боттарывыс дыңнаан болгаш, Ол ылап-ла бо делегейниң улузунуң Камгалакчызы-дыр деп билдивис». 43Ийи хонганда, Иисус Галилеяже чорупкан. 44Бурганның медээчизи бодунуң төрээн чуртунга алдар-хүндү көрбес дээрзин Ол Боду-ла чугаалап турган чүве-дир. 45Иисус Галилеяга чедип кээрге, ол чер чурттуглар Ону эвилең-ээлдек уткуп-хүлээп алган: олар Иерусалимге болган байырлалга барып чораан болгаш, Ооң аңаа кылган кайгамчык чүүлдерин шуптузун көрген чүве-дир. 46Иисус оон ооң мурнунда сугну арагаже хуулдурупкан чери болур Галилеяның Канаже ээп келген. Ол үеде Капернаум хоорайга хаанның бир дүжүмеди турган, а ооң оглу аарый берген болган. 47Иисустуң Иудеядан Галилеяже ээп чанып келгенин дыңнааш, ол кижи Аңаа чедип келгеш: «Өлүп чыдар оглумну экиртип бээри-биле Капернаумче бадып кээп көрүңер» – деп Оон дилеп эгелээн. 48Иисус аңаа мынча дээн: «Кайгамчык демдектерни көрбээн шааңарда, силерниң кайыңар-даа бүзүрээр ийик бе!» 49Хаанның дүжүмеди: «Дээрги! Оглум өлбейн чыдырда, барып көрээли!» – дээн. 50Иисус: «Чана бер че, оглуң дириг артар-дыр» – деп харыылаан. Ол кижи Иисустуң сөстеринге бүзүрээш, чоруй барган. 51Орук ара ону чалчалары уткуп алгаш: «Оглуңар экирий берди» – дээннер. 52«Каш шак үезинде оглум чүгээртеп эгеледи?» – деп, ол чалчаларындан айтырган. Олар аңаа: «Дүүн, хүн үнгенден бээр чедиги шак үезинде, ооң эъдиниң изии намдай берди» – деп харыылаан. 53Иисустуң аңаа: «Оглуң дириг артар-дыр» – дээн шагында оглу экирий берген дээрзин адазы билип каан. Ынчан ол боду база бүгү өг-бүлези бүзүрей бергеннер. 54Иудеядан Галилеяже ээп чанып келгеш, Иисустуң кылганы ийиги кайгамчык чүүл ол болган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\