Иоанн 8

1А Иисус Елеон даанче чорупкан. 2Эртен эрте Ол база катап Бурганның өргээзиниң девискээринге көстүп келген. Бүгү чон Ону үглей чыглып кээрге, Иисус, олуруп алгаш, оларны өөредип эгелээн. 3Ол өйде ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш ·фарисейлер бир херээженни, ол ашаанга өскерлип турда, туткаш, Иисуска эккелгеннер. Олар ол херээженни чон ортузунга тургускаш, 4Иисуска мынча дээннер: «Башкы! Бо херээжен ашаанга өскерлип тура, туттурган-дыр. 5Моисей бодунуң хоойлузунга ындыгларны даш-биле өлүр согарын биске дужаап чораан болгай. А Силер чүү дээр силер?» 6Иисусту буруудадыр кандыг-бир чылдак тып алыр дээш ынча деп турганнары ол чүве-дир. Ынчалза-даа Иисус, доңгайып алгаш, салаазы-биле довуракка бир-ле чүве бижий берген. 7Олар Оон салдыкпайн, айтыргаш туруп бээрге, Ол ковайып келгеш, оларга мынча дээн: «Силерниң араңарда кажан-даа бачыт кылбаан кижи ол херээженче дашты баштай октапсын!» 8Оон катап-ла доңгайып алгаш, довуракка чүве бижиирин уламчылай берген. 9Ону дыңнааш, улус чаңгыстап тарап эгелээн, эң баштай эң улуглары чоруй барып-тыр. Иисус биле чон ортузунга турган херээженден өске, кым-даа артпаан. 10Иисус бажын көдүрүп келгеш, ол херээженден: «Дуңмам! Сээң буруудадыкчыларың кайыл? Сени кым-даа шиитпээни ол бе?» – деп айтырган. 11Оозу: «Кым-даа шиитпеди, Дээргим» – деп харыылаан. Иисус аңаа мынча дээн: «Мен база сени буруудатпайн тур мен. Чорупкаш, моон соңгаар бачыт үүлгетпе».] 12Иисус база катап ·фарисейлер-биле чугаалажы берген: «Мен – бо делегейниң улузунга Чырык-тыр мен. Мени эдерген кижи караңгыга азып чорбас, харын амы-тын бээр чырыкты алган болур». 13Фарисейлер мынча дээн: «Бодуң-на Бодуң дугайыңда херечилээр-дир сен. Ынчангаш Сээң херечилээниң күш чок болур». 14Иисус мынча деп харыылаан: «Бодум-на Бодумнуң дугайымда безин херечилеп турзумза, Мээң сөстеримге бүзүреп болур. Чүге дээрге Мен кайыын келгенимни болгаш кайнаар чоруй баарымны билир-дир мен, а силер Мээң кайыын келгенимни болгаш кайнаар чоруй баарымны билбес-тир силер. 15Силер кижилерниң хемчээ-биле шиидер-дир силер, а Мен кымны-даа шиитпес-тир мен. 16А бир эвес Мен шиидип-даа турган болзумза, Мээң шииткелим алыс шынныг болур, чүге дээрге Мен чааскаан эвес мен: Мени айбылап чоруткан Адам Мээң-биле кады-дыр. 17А силерниң ыдыктыг хоойлуңарда ийи кижиниң херечилээнинге бүзүреп болур дээн болгай. 18Бодум-на Бодумнуң дугайымда херечилээнимден аңгыда, Мени айбылап чоруткан Адам база Мени дээш херечилээн-дир». 19«А Сээң Адаң кайдал?» – деп, олар айтырган. Иисус: «Силер Мени-даа, Мээң Адамны-даа билбес силер – деп харыылаан. – Мени билир турган болзуңарза, Мээң Адамны база билгей эртик силер». 20Иисус ол сөстерни Бурганның өргээзинге өөредиг берип тургаш, акша-мөңгүн өргүлү шыгжаар чер чанынга чугаалаан. Ынчаарга кым-даа Ону тудуп хоругдаваан, чүге дээрге Ооң үе-шагы ам-даа келбээн болган. 21Иисус оларга: «Мен-даа чоруур дей бердим. А силер Мени дилей бээр силер, ынчалза-даа хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер. Мен кайнаар чоруй баар-дыр мен, силер ынаар чедип шыдавас силер» – деп немеп чугаалаан. 22Иудейлер ынчан мынча дижи берген: «„Мен кайнаар чоруй баар-дыр мен, силер ынаар чедип шыдавас силер“ – деп чүзүл ооң, ынча деп турарын бодаарга, Ол амы-тынынга четтинер дээн эвес бе?» 23Иисус мынча деп харыылаан: «Силер бо чер-делегейден силер, а Мен – өрүтен келген мен. Силер бо делегейден силер, а Мен бо делегейден эвес мен. 24Ынчангаш Мен силерге: „Хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер“ – дидим. Бир эвес Мени Ол-дур деп бүзүревес болзуңарза, силер хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер». 25Олар Иисустан: «Сен чогум кым сен?» – деп айтырганнар. Иисус мынча деп харыылаан: «Кым Мен дээрзин силерге үргүлчү чугаалап келдим. 26Силерниң дугайыңарда чугаалааш, силерни шиидип болгу дег чүвем-не хөй. Ынчалза-даа Мени бо делегейже айбылап чоруткан Адамдан дыңнаан чүвемни-ле маңаа чугаалап чоруур-дур мен, а Мени айбылап чоруткан Адам алыс шынны чугаалаар болгай». 27Ол иудейлерге Бодунуң дээрде Адазының дугайында чугаалап турарын олар билбээн. 28Иисус улаштыр мынча дээн: «·Кижи амытан Оглун өрү көдүрүпкеш, Мени Ол-дур деп база Бодунуң өмүнээзинден чүнү-даа кылбайн чоруур деп биле бээр силер: Ада Мени чүү чүвеге өөреткенил, ону-ла чугаалап чоруур-дур мен. 29А Мени айбылап чоруткан Адам Мээң-биле кады – Ол мени чааскаандырзымны кагбаан, чүге дээрге Мен кезээде-ле Аңаа таарымчалыг чүүлдү кылып чоруур мен». 30Ооң ол сөстери дээш, хөй кижи Аңаа бүзүрей берген. 31Ынчан Иисус Аңаа бүзүрээн иудейлерге мынча дээн: «Силер Мээң өөредиим ёзугаар чурттаар болзуңарза, Мээң ёзулуг өөреникчилерим болур силер. 32Ынчан алыс шынны билип алыр силер – оон ол шын силерни хостуг кылып каар». 33Олар Аңаа: «Бис – ·Авраамның үре-салгалы бис, кажан-даа, кымның-даа кулдары болуп чорбаан бис! „Хостуг апаар силер“ деп сээң ол чүү дээриң ол чүвел?» – деп харыылааннар. 34Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бачыт кылган кижи бүрүзү бачыттың кулу болур чүве. 35Кул өг-бүлеге үргүлчү туруп шыдавас, а ээниң оглу аңаа үргүлчү турар. 36Ынчангаш Оглу силерге хосталганы бээр болза, ынчан ёзулуг-ла хостуг болур силер. 37Мен силерни Авраамның үре-салгалы деп билир мен. Ынчалзажок Мени өлүрер деп тур силер – чүге дээрге Мээң сөзүм силерже кирип, сиңмээн-дир. 38Адамның чанынга тургаш, Мен чүнү көржүк мен, ол дугайында силерге чугаалап тур мен, а силер бодуңарның адаңардан дыңнаан чүвеңерни кылып турар-дыр силер». 39Олар: «Бистиң адавыс – Авраам!» – деп харыылааннар. Иисус оларга мынча дээн: «Силер ылап-ла Авраамның ажы-төлү болзуңарза, ооң ажыл-херээн кылып чораай силер. 40А силер дээрге ындыг эвес, Мени – Бодунуң Бургандан дыңнааны алыс шынны силерге чугаалап берген кижини – өлүрер деп турар-дыр силер! Авраам ынчап турган эвес. 41Чок ыңар, силер бодуңарның адаңарның ажыл-херээн кылып чоруур-дур силер». «Бис сурас болуп төрүттүнмээн бис – деп, олар удурланып үнген. – Бистиң чаңгыс Адавыс – Бурган ол-дур». 42Иисус оларга: «Силерниң Адаңар Бурган турган болза, Меңээ ынак болгай-ла силер, чүге дээрге Бургандан чедип келген болгаш, Мен ам мында турар-дыр мен. Бодум-на Бодумнуң өмүнээмден чедип келбээн мен – Бурган Мени айбылап чоруткан! – деп харыылаан. – 43Чүге Мээң сөзүмнү билип албайн турар силер? Чүге дээрге Мээң медээмни дыңнап шыдавас-тыр силер. 44Силерниң адаңар – эрлик-тир, ынчангаш силер бодуңарның адаңарның күзээн-не чүвезин күүседирин бодаар-дыр силер. А ол кезээде-ле кижи өлүрүкчүзү чораан база алыс шынны хүлээп көрбейн келген, чүге дээрге ооң бодунда алыс шын чок. Ол мегелей бергеш, бодунуң төрээн дылынга чугаалап турары ол, чүге дээрге ол боду мегечи-дир база нүгүл-мегениң адазы-дыр. 45А Мен алыс шынны чугаалап турумда-ла, Меңээ бүзүревес-тир силер! 46Силерниң араңардан кым Мени бачыттыг деп сойгалаар харыктыгыл? Мен силерге алыс шынны чугаалап турар болзумза, чүге меңээ бүзүревес силер? 47Кым Бурганныыл, ол кижи Бурганның сөстерин тооп дыңнаар. Силер Бурганга хамаарышпас болгаш, Мээң сөстеримни тооп дыңнавазыңар ол-дур». 48Оон иудейлер Иисуска: «Сени „·Самариядан келген хей-дир“ деп база „Букшуураан-дыр бо“ деп, бис шынын чугаалап келген-дир бис» – дээннер. 49Иисус мынча деп харыылаан: «Мен букшууравадым, харын Мээң Адамны хүндүлээр-дир мен, а силер Мени бак сөглеп, дора көөр-дүр силер. 50Мен Бодумга алдар дилевейн тур мен. Дилеп тып база Мээң таламче шиидип турар өске Кижи бар болгай. 51Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мээң сөзүмнү бодунга кадагалап алыр кижи өлүмнү кажан-даа көрбес». 52Иудейлер Аңаа мынча дээннер: «Сени букшуураан дээрзин бис ам-на ылап билдивис. ·Авраам болгаш Бурганның медээчилери өлү бергилээн болгай. А Сен: „Мээң сөзүмнү бодунга кадагалап алыр кижи кажан-даа өлбес“ – дээр-дир сен. 53Таанда-ла Сен бистиң өгбевис Авраамдан улуг сен бе? Ол ышкаш өлү бергилээн медээчилерден база улуг сен бе? Бодуңну Кым мен деп көргүзер бодап тур сен?» 54Иисус мынча деп харыылаан: «Бодум-на Бодумну алдаржыдар болзумза, Мээң ол алдарым хей хоозун боор. Ынчалза-даа Мени Мээң Адам алдаржыдып турар – а силер Ону бистиң Бурганывыс дижир болгай силер! 55Силер Ону черле билбес турган силер, а Мен Ону билир мен. „Ону билбес мен“ дээн болзумза, силер ышкаш мегечи болур ийик мен. Ынчалза-даа Мен Ону билир база Ооң сөзүн сагып чоруур мен. 56Силерниң адаңар ·Авраам Мээң кээр хүнүмнү көөрүн бодап келгеш, өөрүп-байырлап турган. Ол ону көрген-даа, аас-кежиктиг болган-даа!» 57Ынчан иудейлер Аңаа мынча дээннер: «Сээң харың бежен безин четпээн-дир, а Авраам Сени көргени ол бе?» 58Иисус оларга мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Авраамның төрүттүнериниң мурнунда-ла, МЕН-ДИР МЕН». 59Ынчан олар Ону согар дээш, даштар сегирип алганнар. Ынчалза-даа Иисус ажытталы бергеш, Бурганның өргээзинден үнүп чоруй барган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\