Иоанн 9

1Иисус оон, эртип бар чыткаш, төрүмелинден согур кижи көрүп каан. 2Ооң өөреникчилери: «Башкы! Бо кижиниң согур төрүттүнген ужуру чүдел, кым бачыт үүлгеткенил: ол боду бе азы ооң ада-иези бе?» – деп айтырганнар. 3Иисус мынча деп харыылаан: «Ол боду-даа, ооң ада-иези-даа бачыт үүлгетпээн-дир, а Бурганның күчү-күжү аңаа бодарап көзүлзүн дээш, согур болганы ол-дур. 4Хүн дурту төнмээнде, Мени айбылап чоруткан Адамның ажыл-херээн улаштыр кылыр ужурлуг бис. Дүн дүжүп кел чыдыр, ынчан кым-даа чүнү-даа кылып шыдавас болгай. 5Бо делегейге турар шаамда, Мен – бо делегейге чырык-тыр мен». 6Ону чугаалааш, Иисус черже дүкпүрүпкеш, чараазы-биле довуракты хоюткаш, оозу-биле согур кижиниң карактарын чаап берген. 7Оон аңаа мынча дээн: «Баргаш, Силоамның (ол дээрге „Айбылаткан“ дээни ол) эштир хөөлбээнге арның чуп каавыт». Ол кижи барып чунуп каапкаш, оон караа көстүр апарган дедир ап четкен. 8Ынчан ооң кожалары болгаш ону согур деп мурнунда көрген улус мынча дээннер: «Орта чоор бе? Хайырлал дилеп олурар кижи бо бе, кай?» 9Чамдык улус: «Ийе, ол-дур» – дишкен. Өскелери: «Чок, ооң-биле дөмей кижи-дир» – деп удурланганнар. А демги кижи: «Мен-дир мен» – дээн. 10Олар оон айтырганнар: «А сээң карааң канчап көре берди?» 11Ол мынча деп харыылаан: «Иисус деп аттыг бир кижи хоюткан малгаш-биле карактарымны чаап бергеш: „Баргаш, Силоамга чунуп каавыт“ – диди. Мен баргаш, чунуп кааптым, оон караам көре берди». 12Олар: «Ол кижи кайдал?» – деп айтырганнар. Демгизи: «Билбес мен» – дээн. 13Мурнунда согур чораан ол кижини ·фарисейлерге эккелгеннер. 14А Иисустуң хоюткан малгаш кылгаш, ооң караан ажыдып каан хүнү ·амыр-дыш хүнү турган чүве-дир. 15Фарисейлер база-ла ооң караа канчап көстү бергенин ол кижиден айтырып эгелээннер. Ол мынча дээн: «Иисус мээң карактарымны хоюткан малгаш-биле чаап берди. Оон мен чунуп каапкаш, көре бердим». 16Ынчан чамдык ·фарисейлер: «Ол кижи Бургандан эвес-тир, чүге дээрге амыр-дыш хүнүнүң хоойлузун сагывас-тыр» – дээннер. Өскелери: «Ынчаарга бачыттыг кижи канчап ындыг кайгамчык чүүлдерни кылып шыдаарыл?» – дижип, удурланыр болган. Ынчангаш оларның аразынга маргылдаа үнген. 17Согур кижиден база катап: «Ол сээң карааңны көөр кылып каан дээр-дир сен. Ооң дугайында бодуң чүнү чугаалап болур сен?» – деп айтырганнар. Демгизи: «Ол – Бурганның медээчизи-дир» – деп харыылаан. 18Иудейлер ол кижи баштай согур чорааш, оон караа көстү берген дээрзинге дөмей-ле бүзүрээрин күзевээннер. Олар караа көстү берген кижиниң ада-иезин келдиртип эккелгеш, 19олардан: «Бо силерниң оглуңар бе? Ону согур төрүттүнүп келген деп тур силер бе? Ам көре бергени ол бе?» – деп айтырганнар. 20Ооң ада-иези мынча деп харыылаан: «Бо дээрге бистиң оглувус деп база ол согур төрүттүнүп келген деп билир бис. 21А ооң ам канчап көре бергенин база кым ооң карактарын көрүптер кылып бергенин билбес бис. Ооң бодундан айтырыптыңар, улуг апарган кижи-дир, боду чугаалап берзин». 22(Иудей эрге-чагыргадан корткаш, ооң ада-иези ынчаар харыылаан. Ужуру чүдел дизе, Иисусту Бурганның шилээн Христозу деп хүлээп көрген кижини ·синагогадан аңгылаар дугайында шиитпирни иудей эрге-чагырга хүлээп апкан болган. 23Ындыг болурга, ооң ада-иези: «Улуг апарган кижи-дир, ооң бодундан айтырыптыңар» – дээн чүве-дир.) 24Ынчангаш согур чораан кижини ийиги удаа келдирткеш, аңаа: «Шынын чугаалап, Бурганны алдаржыт! Ол кижи бачыттыг дээрзи биске билдине берди» – дээннер. 25Согур чораан кижи мынча деп харыылаан: «Ооң бачыттыын билбес мен, чаңгыс-ла билир чүвем: мен согур чордум, а ам көре бердим». 26Олар оон катап-ла айтырган: «Ол сени канчапты? Сээң карааңны канчап көре бээр кылыпты?» 27Согур чораан кижи оларга: «Мен силерге дем-не чугааладым, а силер дыңнавас чордуңар. Ам чүү болдуңар, база катап дыңнаксап тур силер бе? Азы боттарыңар база Ооң өөреникчилери болуксап тур силер бе?» – деп харыылаан. 28Олар ону дора көрүп: «Сен-не харын Ооң өөреникчизи боор сен! А бис Моисейниң өөреникчилери-дир бис! 29Бурганның Моисей-биле чугаалашканын билир бис, а ол Кижиниң дугайында, Ооң кайыын келгенин-даа билбес бис» – деп алгыржы бергеннер. 30Караа көстү берген кижи оларга мынча деп харыылаан: «Кара элдеп! Ол караамның көөрүн эгидип берди, а силер Ооң кайыын келгенин ам-даа билбес-тир силер. 31Ынчалза-даа Бурган бачыттыгларны дыңнавас, харын кымнар Аңаа мөгеерил база Ооң күзел-соруун күүседирил, чүгле ол улусту дыңнаар дээрзин билир бис. 32Кандыг-бир кижи төрүмелинден согур кижиге карааның көөрүн эгидип берген деп чүве бо делегейниң тывылганындан бээр дыңналбаан херек-тир. 33Ол Бургандан келбээн турган болза, чүнү-даа кылып шыдавас ийик!» 34Фарисейлер аңаа харыылап: «Бүрүнү-биле бачытка алыскан бооп төрүттүнген бодуң, бисти өөредирин канчап семээр сен?!» – деп алгыргаш, ону үндүр сывыртапканнар. 35Иисус ол кижиниң үндүр сывыртадып алганын дыңнааш, ону тып алгаш: «Сен ·Кижи амытан Оглунга бүзүрээр сен бе?» – деп айтырган. 36Ол кижи: «Дээрги, Ол кымыл дээрзин чугаалап көрүңерем, мен база Аңаа бүзүрээйн дээш» – деп харыылаан. 37Иисус аңаа: «Сен Ону көрген сен. Сээң-биле чугаалажып турар кижи Ол-дур» – дээн. 38«Бүзүреп тур мен, Дээрги!» – деп, ол харыылааш, Ооң мурнунга дис кырынга мөгейип-тир. 39Ынчан Иисус: «Мен бо делегейже караа көрбестер көрзүн дээш, а караа көөрлер согурара берзин дээш, шииткел кылып келген мен» – дээн. 40Ону дыңнааш, Ооң чанынга турган ·фарисейлер Аңаа: «Чүүже? Таанда-ла бис база согур бис бе?» – дээннер. 41Иисус мынча деп харыылаан: «Силер ылап-ла согур турган болзуңарза, бачыт дээш буруудавас ийик силер. Ынчалза-даа силер көрүп тур бис дижир-дир силер, ынчангаш бачыдыңар силерге артып каар».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\