Иуда 1

1Иисус Христостуң чалчазы база Иаковтуң дуңмазы Иудадан байыр. Бурган Аданың кыйгырып алганы, ынак апарганы, Иисус Христоска кадагалаткан улузунга бижидим. 2Бурганның авыралы, амыр-тайбыңы болгаш ынакшылы силерге өзүп-көвүдезин!. 3Ханы ынак эш-өөр, бистиң ниитизи-биле алганывыс камгалал дугайында бижиирин аажок күзеп турдум, ынчалза-даа Бурганның Бодунуң улузунга чаңгыс удаа болгаш кезээ мөңгеде хайырлааны бүзүрел дээш чүткүлдүг туржурун силерден күштүү-биле дилеп, чагаа бижиири эргежок чугула деп көрдүм. 4Чүге дээрге шаг шаанда-ла Бижилгеге оларның шииттирериниң дугайында баш удур чугаалаан улус силерниң араңарже бүдүү кире берген-дир. Олар дээрге Бурганны хүндүлевес, боттарының самыыраан оруктарын агартыр дээш Бурганывыстың авыралын самыыралга солаан база дың чаңгыс Чагырыкчы болгаш Дээргивис Иисус Христосту хүлээп көрбээн улус-тур. 5Ол бүгүнү ам билир-даа болзуңарза, Дээрги-Чаяакчы Бодунуң чонун Египеттен үндүрүп эккелгеш, камгалаанын, ынчалза-даа Аңаа бүзүревээн улусту сөөлүнде барып узуткап каанын силерге сагындырар бодадым. 6Боттарының бедик байдалынга артып калбайн барган, чурттаар ужурлуг черин каапкаш барган ·дээрниң төлээлерин база сактып келиңер. Бурган ам оларны өндүр улуг шииткел хүнүнде кезедир дээш, мөңге кинчи-биле демирлеп алгаш, алдыы оранның дүмбейинде тудуп турар. 7Содом биле Гоморраны болгаш оларны хүрээлээн хоорайларны база сактып келиңер. Ук хоорайларның чурттакчылары, дээрниң ол төлээлери кара олчаан, самыыраашкынга алзып, бужар хевир-биле бирикшижип турганнар. Шупту улусту кичээндирер дээш, оларны мөңге оттуң кеземчези-биле шаажылаан. 8Араңарже кире берген улус база шак ынчаар мага-бодун бужартадып, дээди эрге-чагырганы хүлээп көрбестеп, өндүр улуг күштерни бак сөглеп турар. 9Дээрниң дээди төлээзи Михаил безин, Моисейниң мага-бодунуң дугайында эрлик-биле маргыжып тура, ону шиидип, бак сөглээрин дидинмээн, а чүгле: «Дээрги-Чаяакчы Боду сени чемелезин» – дээн. 10А ол улус боттарының билип-даа шыдавазы, чүгле адыгуузуннар ышкаш, согур меделиниң аайы-биле билири чүүлдерни бак сөглээш, алызы барып узуткаттырар. 11Ол улус ат болур! Олар Каинниң шилип алган оруун эдерип чорупканнар. Валаам ышкаш, ажык-кончаа сүргеш, олар ооң частырыын катаптап турарлар база, Корахтың тура халыышкынынга киришкен улус дег, узуткаттырып каарлар. 12Ындыг улус силерниң ынакшылыңар илерээр дой-чыыштарга хөө кара былчактар дег боор. Олар ыят чокка силер-биле кады дойлаарлар, ынчалза-даа чүгле боттарын бодаарлар. Ындыглар – хатка сывыртаткан чаъс чок булуттар-дыр; күзүн безин дүжүт бербес, дазылы-биле тура соктуруп кааптар, ынчангаш ийи дакпыр өлген ыяштар-дыр. 13Олар чүдек-бужар херектери көвүктелген далайның калчаа чалгыглары дег-дир; дүмбей караңгыга кезээ мөңгеде кара-бажыңнаткан азып чүгүрген сылдыстар дег-дир. 14Өгбевис Адамның чедиги салгалының бирээзи боор Энох база оларның дугайында өттүр билип чугаалаан болгай: «Дыңнаңар даан, Бодунуң түмен-түмен ыдыктыг төлээлерин эдерткен Дээрги-Чаяакчы чедип кээр. 15Ол чедип келгеш, Ону хүндүлевес бачыттыг улусту Аңаа удур сөглээн сөстери дээш база Аңаа таарымча чок ажыл-херээ дээш сойгалап, оларның шуптузунга шииткел онаар». 16Ол улус үргүлчү химиренип, өскелерни буруудаткан чоруур. Олар дээрге бачыттыг күзээшкиннериниң аайындан эртпес, ал-бодун мактап, адыыргаар улус-тур. Олар амы-хууда ажык-кончаа алыксааш, өске улуска чашпаалап чоруурлар. 17А силер, ханы ынак эш-өөр, Дээргивис Иисус Христостуң элчиннериниң ооң мурнунда-ла чугаалап турган чүүлүн сактып чоруңар. 18Олар силерге: «Сөөлгү үе кээрге, Бурганны хүндүлевес күзээшкиннериниң аайындан эртпес кочуургактар тыптып кээр» – деп чугаалааннар. 19Ындыг улус аңгылажыг эккээр, олар бо делегейге хамааржыр, оларда Ыдыктыг Сүлде чок. 20А силер, ханы ынак эш-өөр, эң-не ыдыктыг бүзүрелиңерге амыдыралыңарны быжыглап тургузуңар-ла, мөргүлдеп туруңарда, силерни Ыдыктыг Сүлдениң күжү башкарзынам. 21Бурганның ынакшылының ачызында бодуңарны шынчы кадагалап, Дээргивис Иисус Христос Бодунуң мөңге амыдыралга чедирер өршээлин силерге хайырлаарын манаңар. 22Чигзинип чоруур чамдык улуска өршээлден көргүзүңер. 23Өске улусту оттан ушта соп, камгалаңар, а бир чамдыктарга өршээл көргүзүп тура, кичээниңер, оларның бачыттыг бүдүжү бужартадып каан хевинге безин дээр хөңнүңер чок болзун. 24- 25Дың чаңгыс Бурганга – силерни илдигип кээп дүжеринден кадагалап шыдаар база өндүр бедик Бодунуң мурнунче кем-буруу чок, өөрүшкүлүг улус кылдыр чедире берип шыдаар Камгалакчывыска – Дээргивис Иисус Христосту дамчыштыр алдар, өндүр-чаагай чорук, күчү-күш база эрге-чагырга эрткен бүгү үелерден бээр, ам болгаш кезээ мөңгеде доктаазын! ·Аминь.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\