Лука 1

1Бистиң аравыска болган болуушкуннар дугайында тоожуушкуннарны элээн хөй кижи бижип шенээн болгай. 2Болган чүүлдү эгезинден тура көрүп келген, Медээни нептередип турган улус ол бүгүнү биске база дамчыдып чугаалаан чүве. 3Ол бүгүнү мен база эгезинден тура хынамчалыг шинчилеп көргеш, болган чүүлдүң дес-дараалашкак бижимелин силерге кылып бээрин шиитпирледим, онза хүндүткелдиг Феофил. 4Силерге чагып-сургаан өөредиг ылап быжыг үндезинниг дээрзинге силерни ыяк шынзыксын деп бодааным ол. 5Иудеяга Иродтуң хааннап турган үезинде Захария деп аттыг кижи чурттап чораан. Ол Авияның ээлчээнден Бурганның бараалгакчызы турган. Ооң Елисавета деп аттыг кадайы Аароннуң ук-ызыгуурундан үнген кижи чүве-дир. 6Олар ийилээ чөптүг-шынныг бооп, Дээрги-Чаяакчының бүгү-ле чагыгларын болгаш айтыышкыннарын хажык чок сагып чорааннар. 7Елисавета ачы-үре чок болганындан, оларга ажы-төл турбаан база ийилдирзиниң назы-хары дөгүй берген улус чүве-дир. 8Бир-ле катап ооң ээлчээниң Бурганга бараалгакчыларының өргээге ажылдаар үези кээрге, Захария Бурганның мурнунга бараан болуп эгелээн. 9Дээрги-Чаяакчының өргээзинче киргеш, айдызаар үлүг, бараалгакчыларның чаңчылын ёзугаар, ынчан аңаа онаажып-тыр. 10Ол ёзулалды кылыр ужурлуг өйде эңдерик хөй чон даштыгаа туруп алгаш, мөргүп турган. 11Ынчан Захарияга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келгеш, айдызаар өргүл бедигээжиниң оң талазынга туруп алган. 12Захария ону көрүп кааш, аймап-хөлзеп, корга берген. 13Дээрниң төлээзи аңаа мынча дээн: «Захария, кортпайн көр. Мөргүлүңнү Бурган дыңнап каан-дыр, кадайың Елисавета ам сеңээ оол божуп бээр-дир, ону Иоанн деп адап аар сен. 14Сен өөрүп-хөглээр-дир сен, хөй улус база ооң төрүттүнгени дээш өөрүп-байырлаар-дыр. 15Чүге дээрге ол Бурганның мурнунга өндүр улуг болур-дур: виноград арагазы болгаш өске-даа эзиртир суксун ишпес-тир, авазының хырнынга чорааш-ла, Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттирер-дир. 16Ол хөй израильчилерни оларның Бурганы Дээрги-Чаяакчыже ээлдирер-дир. 17Илияныы дег сорук-күштү бодунга сиңиргеш, ол Дээрги-Чаяакчыны мурнай чедип кээр-дир. Ол адаларның чүректерин ажы-төлүнче, хай-чагырга чоктарның бодал-сагыжын чөптүг-шынчы улустуң бодал-сагыжынче ээлдирер-дир база Дээрги-Чаяакчының кээринге чонну белеткээр-дир». 18Захария ·дээрниң төлээзинге мынча дээн: «А ону ылап шын деп канчап билип аар мен? Бодум-даа чөнээн, кадайым-даа база кыраан болгай». 19Дээрниң төлээзи аңаа мынча деп харыылаан: «Мен Бурганның мурнунда бараан болуп турар Гавриил-дир мен. Ол мени сээң-биле чугаалажып, бо буянныг медээни дамчытсын дээш, чорутту. 20Сеңээ бадыткал демдээ бо-дур: мээң сөстеримге бүзүревейн барганың дээш, сээң ам үнүң чок апаар, бо бүгүнүң боттаныр хүнүнге чедир чүве чугаалаар харыың чок болур». 21Ол аразында чыылган чон Захарияны манап, ооң Бурганның өргээзинде саадай бергенин кайгап турган. 22А ол үнүп келгеш, оларга чүве чугаалап чадап каан. Улус ону ыдыктыг өргээге Бургандан ·ажыдыышкын көрген кижи-дир деп билген. Захария оон олар-биле имнежип чугаалашкан болгаш олчаан үнү чок бооп арткан. 23Ооң бараан боор хүннери эрте бээрге, ол бажыңынче чанып келген. 24Элээн үе эрткен соонда, ооң кадайы Елисавета иштели бергеш, оозун беш ай дургузунда өске улустан чажырып келген. Ол мынча деп турган: 25«Улустуң меңээ онааганы бак адымны көрүп кааш, ону ап каары-биле Дээрги-Чаяакчының меңээ ам ынчаар кылганы ол-дур!» 26- 27Елисаветаның иштелгениниң алдыгы айында Бурган Бодунуң төлээзи Гавриилди Галилеяның Назарет хоорайында Мария деп аттыг кысче чорудупкан. Мария Давид хаанның салгалы болур Иосиф дээр кижи-биле дүгдешкен турган. 28Дээрниң төлээзи аңаа чедип келгеш: «Амыр-менди, Бурганның авыралын алган кыс! Дээрги-Чаяакчы сээң-биле-дир!» – дээн. 29Кыс ооң ол сөстеринден эпчоксунгаш, «Бо чүү уткалыг амыр-менди болду» деп, аайын тыппайн барган. 30Оон дээрниң төлээзи аңаа мынча дээн: «Мария, кортпа. Бурган сеңээ авыралын хайырлаан-дыр. 31Ам иштелип-сааттангаш, Оол божуп алгаш, Аңаа Иисус деп ат тыпсыр сен. 32Ол өндүр улуг болур база Дээди Өрүкүнүң Оглу деп адаттырар. Дээрги-Бурган-Чаяакчы Аңаа Ооң ада-өгбези ·Давидтиң дүжүлгезин хүлээдир-дир. 33Ол Иаковтуң ук-салгалын мөңгези-биле хааннаар, Ооң Чагыргазы төнчү чок болур». 34Мария дээрниң төлээзинден: «Мен ашакка барбаан болганымда, канчап ындыг болурул?» – деп айтырган. 35Дээрниң төлээзи аңаа мынча деп харыылаан: «Ыдыктыг Сүлде сенче бадып кээр, Дээди Өрүкүнүң күжү сени бүргей аптар. Ынчангаш божуп аарың Ыдыктыг Чаш төл Бурганның Оглу деп адаттырар. 36Сээң төрелиң Елисавета база үре-төл чок диртсе-даа, кыраан назынында иштелип, оолдуг болур-дур, оозу ам мырыңай алды айлыг-дыр. 37Чүге дээрге Бурганның кылып шыдавазы чүве чок». 38Мария ынчан мынча дээн: «Дээрги-Чаяакчының чалчазы-дыр мен. Мээң-биле бүгү чүве силерниң сөглээниңер ёзугаар болзунам». Оон дээрниң төлээзи чоруй барган. 39Каш хонганда, Мария дөгертингеш, Иудеяның даглыг черинде турар Елисаветаның чурттаан хоорайынче далаштыг чорупкан. 40Захарияның бажыңынга кирип келгеш, ол Елисаветаны мендилээн. 41Елисавета Марияның мендилээнин дыңнап каары билек, ооң иштинде чаш төл шимчеп эгелээш, Елисавета Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкен. 42Ол дыңзыг үн-биле йөрээл салган: «Херээженнерниң аразында алгадып-йөрээдир сен! Сээң иштиңде боттанган Чаш төл алгадып-йөрээдир-дир! 43Дээргимниң иези бажыңымга кирип кээр деп аас-кежии меңээ канчап онаашканы ол? 44Мени мендилээн сөзүң кулаамга дыңналыры билек, иштимде чаш төлүм өөрээштиң, шимчеп эгеледи. 45Ынчангаш Дээрги-Чаяакчының аңаа аазаан чүвези бүдеринге бүзүрээн херээжен амыр-чыргалдыг-дыр!» 46Мария мынча дээн:«Дээрги-Чаяакчыны мээң сеткилим алдаржыдып тур. 47Камгалакчым болур Бурганым дээш,мээң ишти-хөңнүм өөрүп-байырлады, 48чүге дээрге Бодунуң томаанныг, чаржынчыг чалчазынчеОл ээ көрдү.Ынчангаш моон соңгаар бүгү салгалдармени амыр-чыргалдыг деп санаар-дыр. 49Күчүлүг Бурган меңээ өндүр улуг херекти кылып кагды,Ооң ады ыдыктыг-дыр! 50Ону хүндүлеп чоруурларныОоң энерели салгалдан салгал дамчып бүргей алыр. 51Ол Бодунуң холунуң күчүзүн көргүстү:улуургактарны оларның бодал-сагыжы-биле катай тарадыр сывырыпты. 52Чагырыкчыларны дүжүлгезинден дүжүргеш,базындырганнарны өрү көдүрүп тур. 53Аштааннарны кежик-биле магазын хандыргаш,байыыргааннарга чүнү-даа бербейн, сывырып тур. 54- 55Ада-өгбевиске Боду чугаалааны дег,·Авраамга болгаш ооң салгалынга кезээ мөңгедеэнерелдиг болур дээн аазаашкынын утпайн,Бодунуң чалчазы боор израиль чонга Ол дузалады». 56Мария Елисавета-биле кады үш ай хире тургаш, бажыңынче чанып келген. 57Елисавета, божуур үези кээрге, оол уруг божуп алган. 58Дээрги-Чаяакчы Бодунуң өндүр улуг энерелин аңаа ынчаар көргүскен деп дыңнаан кожалары база төрелдери ооң-биле кады өөрүп-байырлап турганнар. 59Сески хүнде олар чаш төлдү ·кыртыжап демдектээри-биле чедип келгеш, оолду ачазының ады-биле Захария деп адаар дей бергеннер. 60Ынчаарга оолдуң авазы: «Чок, ооң ады Иоанн болур чүве» – деп удурланган. 61Олар аңаа: «Сээң төрелдериңде ындыг аттыг кым-даа чок-тур» – деп харыылааннар. 62Ооң адазындан: «Оглуңну кым деп адаар сен?» деп имнеп айтырганнар. 63Захария самбыражыгаш алдыртып алгаш: «Ооң ады – Иоанн» деп бижип каан. Хамык улус кайгай берген. 64Дораан-на Захарияның чугаа-сөзү үнүп келген, ол чугааланып, Бурганны алдаржыдып эгелээн. 65Ынчан чоок-кавыда чурттаан улус шупту коргуп-сүртей берген, а ол болуушкун дугайында чугаа-соот Иудеяның даглыг чуртун бир кылдыр нептерей берген. 66Ону дыңнаан кижи бүрүзү: «Бо чаш төл кым болур ирги?» – деп айтырып турган. Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының күжү Иоанн-биле кады ылап-ла бар болган. 67Иоанның ачазы Захария база Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, өттүр билип медеглеп эгелээн: 68«Бодунуң чонунга дузалап чедип келгеш,аңаа хосталганы хайырлаан Дээрги-Чаяакчы –Израильдиң Бурганы алдаржызын! 69- 70Бодунуң ыдыктыг медээчилерин дамчыштырүе-дүпте-ле аазап кааны дег,Бодунуң чалчазы ·Давидтиң салгалынданкамгалаар күжүн Ол биске берди. 71Бистиң дайзыннарывыстан база бисти көөр хөңнү чок бүгү улустуң холунданОл бисти камгалаар. 72Бистиң ада-өгбевиске энерелдиг боорун базаБодунуң ыдыктыг чагыг-керээзин утпайн сактып чоруурун Ол аазаан. 73- 75Ол дайзыннарывыстың холундан бисти адырар деп·Авраам өгбевиске берген даңгыраанга шынчы бооп артты.Ынчангаш бис ам бүгү чуртталгавыстаОоң мурнунга арыг чүректиг, чөптүг-шынныг бооп,Аңаа коргуш чогу-биле бараан боор бис. 76А сен, чаш оглум, Дээди Өрүкүнүң медээчизи деп адаттырар сен,чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының оруун белеткеп бээр дээш,Ону мурнай чоруур-дур сен. 77Камгалал оларның бачыдын өршээрин дамчыштыр кээринсен Ооң чонунга билиндирер-дир сен. 78Бурганывыстың өршээл болгаш ынакшылының ачызындадээрден чаа хүн биске хаяаландыр чырып кээр. 79Ол үнүп келгеш, бодунуң чырыы-биледүмбей караңгыда база өлүмнүң хөлегези бүргээн черде чурттаан бүгү улустухерелдендир чырыдыптар болгаш амыр-тайбыңче баар орукту биске айтып бээр». 80А чаш төл өзүп-мандып, сагыш-сеткили быжыгып олурган. Израиль чоннуң мурнунга чедип кээр үе-шагы келгижеге чедир, ол ээн кургаг ховуга чурттап турган.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\