Лука 10

1Ооң соонда Дээрги Иисус баштайгыларынга немей чеден ийи өөреникчини шилип алган. Оларны ийи-ийилеп үскеш, Бодунуң чедер дээни бүгү хоорайлар болгаш чурттакчылыг черлерже Бодун мурнай чорудупкан. 2Оларга мынча дээн: «Ажаар дүжүт хөй, а ажылдаар улус эвээш-тир. Ынчангаш дүжүт ажаалдазының Ээзинден дилеңер: Ол шөлдерже ажылдаар улустан ам-даа чорутсун. 3Барыңар! Мен силерни кокайлар аразынче хураганнарны дег чорудуп тур мен. 4Шоодай, хап-сава, идик-даа албаңар база орукка кымның-биле-даа менди солчуп, чугаалашпаңар. 5Кандыг-бир бажыңга кирип келгеш, баштай: „Бо бажыңга амыр-тайбың доктаазын!“ – деп чугаалаңар. 6Бир эвес ында амыр-тайбыңга төлептиг кижи бар болза, күзээн амыр-тайбыңыңар аңаа боттанып артар, а бир эвес чок болза, аңаа күзээшкиниңер чогуп бүтпес. 7Ол бажыңга туруп алыңар, ынчангаш ээлеринде кандыг аъш-чем бар болдур, ону ижип-чиңер, чүге дээрге ажылдаан кижи төлевир алырынга төлептиг болур. Бажыңнар кезип чоруп бербеңер. 8Кандыг-бир хоорайже кирип кээриңерге, силерни аңаа хүлээп алыр болза, силерге чүнү салып бээр-дир, ону чиңер. 9Ол хоорайда аарыг кижилерни экирткеш, оларга: „Бурганның Чагыргазы силерже чоокшулап келген-дир!“ – деп чоруңар. 10Кандыг-бир хоорайже кирип кээриңерге, силерни хүлээп албас болза, ол хоорайның кудумчуларынга мынча деп кылаштажыр силер: 11„Силерниң хоорайыңарга бистиң будувуска чыпшынган довуракты безин силерге удурланып, кактап берип тур бис. Ындыг-даа болза, Бурганның Чагыргазы чоокшулап келгенин билип алыңар!“ 12Шииткел хүнүнде ол хоорайга көөрде, Содом хоорайга безин өршээл улуг боорун силерге чугаалап тур мен». 13«Хоразин, ат болур сен! Вифсаида, ат болур сен! Силерге көргүскеним дег кайгамчык чүүлдер Тир, Сидон хоорайларга болгулаан болза, олар шагда-ла бачыттарын миннип, качыгдалдың самдар хевин кедип, баштарын хүл-биле бызап аарлар ийик. 14Ынчангаш шииткел хүнүнде силерге көөрде, Тир биле Сидонга безин өршээл улуг болур. 15Капернаум, сен база-ла дээрге чедир көдүрлүрүн кордадың бе? Чок, ·тамыже дүңдерлип дүжер сен! 16Силерни дыңнап турар кижи Мени база дыңнап турары ол, силерни хүлээп көрбейн турар кижи Мени база хүлээп көрбейн турары ол, а Мени хүлээп көрбейн турар кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп көрбейн турары ол». 17Чеден ийиR өөреникчи Иисуска өөрүшкүлүг ээп келгеш: «Дээрги! Силерниң өмүнээңерден дужаарывыска, буктар безин биске чагыртып тур» – дээннер. 18Иисус оларга мынча дээн: «Мен дээрден чаңнык ышкаш кээп дүшкен эрликти көрдүм. 19Мен силерге чыланнарны, хоралыг скорпион курттарны таптай базар эргени база дайзыныңарның күжүн бүрүнү-биле чагырар эргени бердим, ол бүгү силерге хора чедирбес. 20Ындыг-даа болза, буктарның силерге чагыртып турары дээш эвес, а силерниң аттарыңарның дээрде бижиттингени дээш амыраңар». 21Ол шакта Ыдыктыг Сүлде Иисусту өөрүшкү-биле бүргептерге, Ол мынча дээн: «Ачай, дээр биле черниң Дээргизи! Бо чүүлдерни мерген угаанныглар болгаш эртем-билиглиглерден чажыргаш, чаштарга көргүскениң дээш, Сени алдаржыдып тур мен! Ийе, Ачай, Сээң күзел-сорууң ындыг болган. 22Бүгү чүүлдү Адам Меңээ хүлээдип берген. Оглу Кым дээрзин Адазындан өске кым-даа билбес, а Адазы Кым дээрзин Оглундан база Оглунуң ону айтып бээрин күзээн улузундан өске кым-даа билбес». 23Оон өөреникчилеринче эргилип келгеш, чүгле олар дыңнаар кылдыр чугаалаан: «Силерниң көрүп турар чүвеңерни көрген карактар амыр-чыргалдыг-дыр! 24Силерге чугаалап тур мен: Бурганның хөй медээчилери болгаш хааннар силерниң көрүп турар чүвеңерни көрүксээн-даа болза, көрбээннер база силерниң дыңнап турар чүвеңерни дыңнаксаан-даа болза, дыңнавааннар». 25Ном-хоойлу тайылбырлакчыларының бирээзи туруп келгеш, Иисусту шенээр сагыштыг: «Башкы! Мөңге амыдыралды салгап алыр дизимзе, чүнү кылзымза экил?» – дээн. 26Иисус оон мынча деп айтырган: «Ыдыктыг хоойлуда чүнү бижээнил? Канчаар номчуур-дур сен?» 27Демгизи мынча деп харыылаан: «Бодуңнуң Бурганың Дээрги-Чаяакчыга бүгү-ле чүлдү-чүрээң-биле, бүгү-ле сеткил-сагыжың-биле, шыдаар-ла шааң-биле, бүгү-ле угаан-сарыылың-биле ынак бол», а оон ыңай: «Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол». 28Иисус аңаа мынча дээн: «Сен шын харыыладың, ынчалдыр кылып чоруур болзуңза, кезээ мөңгеде амылыг артар сен». 29Ынчалза-даа демгизи, бодун агартынар дээш, Иисустан айтырган: «А мээң ынак болур ужурлуум чанымда кижим деп кымыл?» 30Харыызынга Иисус мынча дээн: «Бир кижи Иерусалимден Иерихонче бар чыткаш, орук ара дээрбечилер холунга кире берген. Олар ооң идик-хевин уштуп алгаш, эттеп-эттеп, ишти тынныг чыттырзын каапкаш барганнар. 31Таварылга бооп, ол орук-биле Бурганның бир бараалгакчызы кел чыткаш, демги кижини көрүп кааш, оруктуң өске кыдыы-биле оюп эрте берген. 32Бир ·левит кижи база-ла ол черге чедип келгеш, ону көрүп кааш, оруктуң өске кыдыы-биле оюп эрте берген. 33Оон ·Самария чурттуг бир кижи чорук кылып чорааш, чыткан кижиге база таваржы берген. Ол ону көрүп кааш, кээргей берип, 34аңаа чеде бергеш, балыгларын эм үс болгаш арага-биле чуггаш, шарып берген. Оон бодунуң элчигенинге олурткаш, аалчылар бажыңынга эккеп, ону аңаа ажаап-карактап турган. 35А даартазында чоруп тура, аалчылар бажыңының эргелекчизинге ийи мөңгүн чоос бергеш, мынча дээн: „Бо кижини ажаап-карактап туруп көрем, бир эвес чарыгдалың моон көвүдей берзе, дедир кел чыткаш, сеңээ төлеп бээр мен“. 36Чүү деп бодаар сен, ол үш кижиниң кайызы дээрбечилер холунга кирген кижиниң эң ынак, чанында кижизи болганыл?» 37Ном-хоойлу тайылбырлакчызы: «Аңаа энерелин көргүскен кижи» – деп харыылаан. Иисус ынчан аңаа: «Сен база ынчаар кылып чор» – дээн. 38Өөреникчилери-биле кады оруун уламчылап чорупкаш, Иисус бир-ле суурга чедип келген. Аңаа Марфа деп аттыг херээжен Ону бажыңынче чалап алган. 39Марфа Мария деп дуңмалыг турган. Ол Дээрги Иисустуң буттарының чанынга олуруп алгаш, Ооң чугаазын дыңнап эгелээн. 40А Марфа аъш-чемин салып, дүвүреп турган болгаш, Аңаа чоокшулай бергеш, мынча дээн: «Дээрги! Дуңмамның хамык ажылды менче чууй каапкаш олурары Силерге сагыш чованчыг эвес-тир бе? Меңээ дузалашсын деп аңаа чугаалап көрүңерем». 41Дээрги Иисус мынча деп харыылаан: «Марфа, Марфа! Сен хөй-ле чүве дээш сагыш човап, дүвүрээр-дир сен. 42А херектиг чүве чүгле чаңгыс. Мария эки үлүгнү шын шилип алган-дыр, ону ам оон хунаап аары болдунмас».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\