Лука 11

1Бир-ле катап Иисус бир черге мөргүп олурган. Оон Ол мөргүлүн төндүрүптерге, өөреникчилериниң бирээзи Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Иоанның бодунуң өөреникчилерин мөргүл кылырынга өөреткени дег, бисти база мөргүп билир кылдыр өөредип калыңарам». 2Иисус өөреникчилеринге чугаалаан: «Мынча деп мөргүүр силер:Адавыс!Сээң адың алдаржызын,Сээң Чагыргаң чедип келзин. 3Амыдыраар хлеб-тараавыстыхүн бүрү биске хайырла. 4Биске буруулуг кижи бүрүзүн өршээривис дег,бачыттарывысты база биске өршээ!Ол ышкаш күткүлгеге алыспас кылып каап көр». 5Оон Иисус оларга мынча дээн: «Силерниң кайы-бирээңер өңнүктүг дижик. Ол кижи өңнүүнге дүн ортузунда чеде бергеш, аңаа мынча дээн дижик: „Өңнүк! Меңээ үш хлебтен чегдирип көр, 6чүге дээрге орук-суурга чораан эжим кирип келди, а менде ону чемгерери-биле салып бээр чүү-даа чок-тур“. 7А демгизи бажыңындан мынча деп харыылаан-дыр: „Мени хөлзетпейн көр, эжик-хаалгам дүкчүп алдым, ажы-төлүм-биле кады удуп чыдыптывыс. Мен туруп, сеңээ хлеб ап берип шыдавас мен“. 8Силерге чугаалап тур мен: бир эвес ол чүгле өңнүү-биле найыралы дээш, туруп кээп, хлевин бербес-даа болза, өңнүү оон салдынмайн, дилеп туруп берзе, чежени дилээн болдур, ынчаны аңаа бээр апаар. 9Ынчангаш Мен силерге чугаалап тур мен: дилениңер – Бурган силерге бээр; дилеңер – тып аар силер; эжикти соктаңар – Бурган силерге ажыдып бээр. 10Диленген кижи бүрүзү алыр, дилээн кижи бүрүзү тывар, эжикти соктаан кижи бүрүзүнге ажыдып бээр. 11Силерниң араңарда балык айтырган оглунче балык орнунга чылан сунар ада бар бе? 12Азы чуурга айтырган оглунче скорпион сунар ада бар бе? 13Бир-тээ, бузуттуг-бак-даа тургаш, ажы-төлүңерге буянныг белек берип шыдаар болзуңарза, силерниң дээрде Адаңар Оон диленгеннерге Ыдыктыг Сүлдени бербес деп бе?» 14Бир-ле катап Иисус кижини үнү чок кылыр букту бир кижиден үндүр сывырыпкан. Ол бук үне бээрге, үнү чок кижи чугааланып эгелээн, а аңаа турган чон кайгап-харай берген. 15Чамдык улус: «Иисус буктарның чагырыкчызы ·Веелзевулдуң күжү-биле оларны үндүр сывырып турар-дыр» – деп турган. 16А өскелери, Иисусту күткүдер сагыштыг, дээрден кайгамчык демдек көргүзерин Оон дилээннер. 17Ынчалза-даа Иисус ол улустуң сагыжын өттүр билгеш, оларга мынча дээн: «Иштинден аңгыланып эгелээн кандыг-даа күрүне сандарап-буураар, ол ышкаш аңгыланчып, кырышкан өг-бүле бүдүн турбас. 18Бир эвес эрлик база бодунга удур боду демисежир болза, ооң күрүнези бүдүн туруп шыдаар бе? А силер Мени ·Веелзевулдуң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар дээр-дир силер. 19Мен Веелзевулдуң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар болзумза, силерниң өөреникчилериңерге буктарны үндүр сывырар күштү кым берип турарыл? Ынчангаш өөреникчилериңер боттары силерни шииткей аан. 20А бир эвес Мен Бурганның күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар болзумза, Бурганның Чагыргазы силерге ылап-ла келгени ол-дур. 21Мөге-шыырак кижи чепсегленгеш, бодунуң бажыңын камгалаар болза, ооң эт-хөреңгизи бүдүн-бүрүн артар. 22А оон артык күштүг кижи олче халдап келгеш, ону тиилеп үнзе, ооң идегеп органы чепсээн хунаагаш, эт-хөреңгизин олчалап аппаар. 23Мээң-биле кады эвес кижи Меңээ удур болур база Мээң-биле кады чыгбас кижи төтчеглеп турар. 24Бук кижиден үне бергенде, амыр-дыш дилеп, суг чок черлерге тояап-тояап, дилээн чүвезин тыппайн баар. Ол ынчан: „Каапканым эрги бажыңымче дедир чана берейн“ – дээр. 25Оон демги кижиже эглип келгеш, чурттап турган черин аштап-ширбип, эдип-чазап каанын эскерер. 26Бук ынчан чоруткаш, бодундан артык каржы чеди букту эдертип эккээр, оон олар демги кижиже кирип, аңаа чурттай бээрлер. Ынчан ол кижиниң байдалы мурнунда турганындан-даа дора апаар». 27Ол ону чугаалап турда, бир-ле херээжен чон аразындан дыңзыг үн-биле Аңаа: «Силерни божааш, эмзирип өстүрген ава амыр-чыргалдыг-дыр!» – дээн. 28Иисус: «Бурганның медээзин дыңнааш, ону сагып чоруур улус оон-даа амыр-чыргалдыг!» – деп харыылаан. 29Чон эңдере чыглып кээрге, Иисус чугаалап эгелээн: «Ам чурттаан салгалдың будалганы кончуг-дур. Олар кайгамчык демдек-даа негеп турза, оларга Иона медээчиниң бергенинден өске демдек турбас. 30Ниневия чурттугларга Иона боду бадыткал демдээ апарганы дег, бо салгалдың улузунга ·Кижи амытан Оглу база ындыг болур. 31Мурнуу чүктүң кадыны Шииткел хүнүнде бо салгалдың улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээр, чүге дээрге ол кадын ·Соломон хаанның мерген угаанныг өөредиин дыңнаар дээш, черниң өске кыдыындан кээп чораан-дыр. А ам мында Соломондан-даа артык улуг Кижи бар-дыр. 32Ниневияның чурттакчылары бо салгалдың улузу-биле шииткел хүнүнде чаргылдажып туруп келгеш, оларны шиидип каарлар, чүге дээрге олар Ионаның суртаалын дыңнааш, бачыдын билингеннер-дир, а ам мында Ионадан-даа артык улуг Кижи бар-дыр». 33«Чырыткыны кывыскаш, кым-даа ону улус көрбес черже чажыра салбас азы сава-биле дуй базырбас, харын бажыңче кирген улус чырыкты көрзүн дээш, колдуга салып каар. 34Мага-бодуңнуң чырыткызы – карактарың ол-дур. Карактарың кадык болза, бүгү мага-бодуңну база чырык долган болур; а карактарың четпестээн болза, мага-бодуңну база караңгы бүргээр. 35Ынчангаш бодуңда бар чырык караңгыже шилчий бербезин дээш, таптыг көр. 36Бүгү мага-бодуңну чырык долган база ында чаңгыс-даа караңгы кезек чок болза, чырыткының сени херелдендир чырытканы дег, бүгү бодуң херелдендир чырый бээр». 37Иисус ону чугаалап доозупканда, бир ·фарисей Ону бажыңынче дүштеки чем чиири-биле чалаан. Ол чедип келгеш, хөлестеп чыдып алган. 38Иисустуң чемненир бетинде холдарын чуп албаанын көргеш, фарисей кайгай берген. 39Ынчалза-даа Дээрги Иисус аңаа мынча дээн: «Ийе, силер, фарисейлер, аяк-тавааңарның даштын аштап-арыглап-даа турзуңарза, ишти-хөңнүңерни чазый-харам чорук болгаш бузут долган-дыр. 40Сарыыл чоктар! Даштын чаяаган Бурган иштин база чаяаган болбас чүве бе? 41Аяк-саваңарда бар хамык чүвени ядыыларга үлеп бериптиңер, ынчан бүгү бодуңар ·арыгланы бээр. 42Фарисейлер, ат болур силер, чүге дээрге рута, мята болгаш өске-даа үнүштериңер дүжүдүнүң оннуң бир кезиин Бурганга берип-даа турзуңарза, чөптүг чорукту болгаш Бурганның ынакшылын тооп көрбес-тир силер. Баштайгызын кылыр ужурлуу шын, ынчалза-даа сөөлгүзүн кылыры эң чугула. 43Фарисейлер, ат болур силер, чүге дээрге ·синагогаларга хүндүткелдиг дөрге олурарынга болгаш улус чыглыр шөлдерге мактал-хүндү алырынга ынак-тыр силер. 44Ат болур силер, чүге дээрге демдектеп кагбаан чевеглерге дөмей-дир силер – улус оларны билбейн таптай базып, бужартадып турар». 45Иисус ынча дээрге, ном-хоойлу тайылбырлакчыларының бирээзи: «Башкы! Ону чугаалааш, Силер бисти база хомудадыптыңар» – деп чугаалаан. 46Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: «Ном-хоойлу тайылбырлакчылары, силер база ат болур силер, чүге дээрге кижилерге угдунмас аар чүъктү чүктедип кааш, оларга дузалаары-биле чаңгыс салааңар безин шимчетпес-тир силер. 47Ат болур силер: Бурганның медээчилериниң чевеглеринге тураскаалдар тургузуп турар-дыр силер, а оларны силерниң-не ада-өгбеңер өлүрүп каан болгай. 48Силер ооң-биле ада-өгбеңерниң үүлгеткен херектерин чүүлзүнгениңерни херечилээниңер ол-дур: олар медээчилерни өлүрүп каан, а силер медээчилерниң чевеглеринге тураскаалдар тургузуп турар-дыр силер. 49Ынчангаш Бурганның мерген угааны чугаалаан болгай: „Оларже медээчилерим болгаш элчиннеримни чорудуп берейн; ынчан олар чамдыызын өлүрүп каарлар, а өскелерин истеп-сүре бээрлер“. 50- 51Бо салгалдың улузун бүгү медээчилерниң делегейни чаяаганындан бээр төгүлген ханы дээш: Авелдиң өлүмүнден эгелээш, өргүл салыр бедигээш биле Бурганның өргээзиниң аразынга өлүрткен Захарияның өлүмүнге чедир – кеземчеге онааштырар. Ийе, бо салгалдың улузу, ол бүгү дээш кеземчеге онаажырыңарны чугаалап тур мен. 52Ном-хоойлу тайылбырлакчылары, ат болур силер, чүге дээрге билиглерден дүлгүүрнү холгаарлап, хунаап алгаш, боттарыңар-даа билиг чедип албаан, өскелерниң-даа ону чедип алырынга шаптыктаан-дыр силер». 53Иисус сөзүн доозупкаш, чоруп турда, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш ·фарисейлер Аңаа аажок ажынып-хорадап, хөй-ле айтырыглар салып, 54Ооң аксындан үнген сөстер дозуп шаг болганнар.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\