Лука 12

1Ол аразында хөй муң чон чыглып келгеш, үңмерлежип, бот-боттарын иткилежип турган. Иисус баштай Бодунуң өөреникчилеринге чугаалап эгелээн: «·Фарисей ажыткыдан азы ийи арынныг чоруктан кичээнип чоруңар. 2Көстү бербес хире чажыт чүү-даа чок база илерей бербес хире бүдүү чүү-даа чок. 3Ындыг болганда, силерниң караңгыда чугаалаан чүвеңер хүн чырыында дыңналы бээр, а чажыт өрээлге сымыранган чүвеңер бажың кырындан шупту улуска чарлаттына бээр». 4«Мээң өңнүктерим, силерге чугаалап тур мен: кижилерден кортпаңар, олар чүгле мага-ботту өлүрүп каар, оон ыңай силерге чүнү-даа кылып шыдавас. 5Кымдан коргар ужурлууңарны силерге чугаалаайн: силерни өлүргеш, оон ·тамыже киир октаптар эрге-чагыргалыг Бургандан коргуп чоруңар. Ийе, Оон коргар ужурлууңарны силерге чугаалап тур мен. 6Беш бора-хөкпешти ийи чес чоос-биле садып албас ийикпе? Ынчалза-даа оларның чаңгызын-даа Бурган утпаан болдур ийин. 7А Бурган силерниң бажыңарда дүктерни безин санап каан деп билип алыңар. Ынчангаш кортпаңар, силер эңдерик хөй бора-хөкпештерден үнелиг силер. 8Силерге чугаалап тур мен: Мени улус мурнунга ажыы-биле хүлээп көөр кижини ·Кижи амытан Оглу Бурганның төлээлериниң мурнунга база ажыы-биле хүлээп көөр. 9А Менден улус мурнунга ойталаар кижиден Мен база Бурганның төлээлериниң мурнунга ойталаар мен. 10·Кижи амытан Оглунга удур сөс сөглээн кижи бүрүзү өршээл алыр, а Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээр кижиге өршээл турбас. 11Силерни ·синагогаларже, чагырыкчылар болгаш эрге-чагырга ээлээн кижилер мурнунче эккелзе, чүнү чугаалаарыл база канчаар камгаланырыл деп сагыш човаваңар. 12Ыдыктыг Сүлде ол өйде чүнү чугаалаарын силерге өөредип каар». 13Чон аразындан бир кижи Иисуска: «Башкы! Салгап алган өнчүвүстү мээң-биле үлежир кылдыр акымга чугаалап көрүңерем» – дээн. 14А Ол демги кижиден: «Өңнүк, силерни шиидер азы өнчүңер үлээр эргени Меңээ кым берген чүвел?» – деп айтырган. 15Ооң соонда улуска мынча дээн: «Көрдүңер бе, алыксак-чиксек чоруктан кичээнип чоруңар, кижиниң амыдыралы ооң эт-хөреңгизиниң элбээнден хамаарышпас болгай». 16Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген: «Бир бай кижиниң шөлүнге чаагай дүжүт үнген. 17Ол ынчан иштинде бүдүү боданган: „Канчаар кижи боор мен? Дүжүдүм шыгжаар черим чок болгай“. 18Оон шиитпирлеп ап-тыр: „Мынчаар кылыптайн адырам: бодумнуң бар-ла аңмаарларымны бускаш, чаа, алгыг аңмаарлардан тудуп алгаш, ынаар бүгү тараамны база эт-хөреңгимни чыып алыйн. 19Ынчангаш бодумга мынча дээйн: ‘Сенде хөй чылдарда үзүп-төтпес эңдерик эртине-байлак шыгжаттынган-дыр – чыргап-таала, ижип-чи база хөгле’“. 20Ынчалза-даа Бурган аңаа мынча дээн: „Сээдеңмей! Бо дүне-ле амы-тыныңны сенден алгаш баар-дыр; чыып-шыгжап алган ол чүвең кымга дуза чедирерил?“ 21Эртине-байлакты бодунга чыып ап чоруур, а Бурганның мурнунга ёзулуг байлакшыл чок кижи ындыг салымга таваржыр». 22А өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Ынчангаш Мен силерге чугаалап тур мен: амыдыраар дизе, чүнү чиирил деп; мага-бодуңарга-даа чүнү кедерил деп сагыш човаваңар. 23Амыдырал чүгле аъш-чемден хамаарышпас, а мага-боттуң чаагай чоруу чүгле хептен хамаарышпас. 24Каарганнарже көрүп көрүңер даан: олар тараа-даа тарывас, дүжүт-даа ажаавас-тыр, оларда аңмаарлар-даа, тараа урар черлер-даа чок-тур, ындыг-даа болза, Бурган оларны ашкарып-чемгерип турар-дыр. А силер куштардан оранчок үнелиг болгай силер. 25Силерниң араңардан кайыңар ол бүгү дээш сагыш човааш, назынын оода-ла бир шак хире узадып шыдааныл? 26Бир-тээ ыя ол-даа хирени кылып шыдавас болзуңарза, арткан хамык чүве дугайында сагыш човаан херээңер чүл? 27Лилия чечектерниң канчаар өзерин бодап көрүңер даан: ажылдавас, аргыттынмас ышкажыктар, ынчалза-даа ·Соломон хаан безин бодунуң бүгү өндүр-чаагайы-биле ол чечектерниң оода кайы-бирээзи дег кеттинип көрбээнин силерге чугаалап тур мен. 28Шөлде бөгүн бар, а даарта суугуже киир октаттына бээр оът-сигенни безин Бурган ынчаар хепкерип турар болганда, а силерни кайы хире хепкерер деп бодаар силер, биче бүзүрелдиглер! 29Ынчангаш силер: „Чүнү чиир азы чүнү ижер улус боор бис?“ – деп сагыш човаваңар, ол дээш ажаанзыраваңар. 30Бо делегейниң улузу ол бүгү дээш хөлзеп чоруур. А Дээрде Адаңар ол бүгү силерге херек дээрзин билир. 31Ынчангаш силер Ооң Чагыргазынга башкартырын кызыңар, а Ол силерге бо бүгүнү бээр. 32Кортпайн көр, бичежек кодан-сүрүүм! Силерниң Адаңар Чагырганы силерге бээрин күзеп турар болгай. 33Эт-хөреңгиңерни саткылапкаш, ядыыларга үлеп бериптиңер. Боттарыңарга эргижиреп-элевес барба-савалардан кылып алыңар, эвээжеп төнмес эртине-байлакты дээрлерге чыып алыңар; аңаа олче оор-даа чоокшулавас, үзүт-ховаган-даа ону үгдередип чивес. 34Чүге дээрге силерниң эртине-байлааңар кайда болдур, чүректериңер база ында болур». 35«Кезээде белен болуңар: кеткен хевиңер куржанып алгаш олуруңар, колдуда чырыткыңар хып турар болзун. 36Боттарының дээргизи куда доюндан келгеш, эжик соктаарга, дораан ажыдып бээр дээш, ооң чанып кээрин манап орар чалчаларга дөмей болуңар. 37Дээргизи чедип кээрге, бут кырында одуг манап турар чалчалар амыр-чыргалдыг. Силерге алыс шынын чугаалап тур мен: ол дээрги чалчаның хевин кеткеш, оларны столга олуртуп алгаш, боду оларга бараан болур. 38Дээргизи дүн ортузунда азы оон-даа орай өйде чедип келгеш, оларның одуг-сергек олурарын көрүп каар чалчалар амыр-чыргалдыг. 39Мону база билип алыңар: бажың ээзи каш шакта оор кээрин билир турган болза, бодунуң бажыңын оорлаттырбас ийик. 40Силер база белен болуңар, чүге дээрге ·Кижи амытан Оглу силерниң манаваан шагыңарда чедип кээр». 41Пётр ынчан: «Дээрги! Бо угаадыглыг чугааны чүгле биске чугаалап тур силер бе азы шупту улуска бе?» – деп айтырган. 42Дээрги Иисус мынча дээн: «Шынчы болгаш сарыылдыг ажыл-херек эргелекчизи кандыг болурул? Бажың ээзи чалчаларының бирээзин өскелериниң бажынга салгаш, оларга аъш-чемни чогуур үезинде үлээр кылдыр томуйлап каан дижик. 43Ээзи чедип келгеш, ооң ынчалдыр кылып турарын көрүп каар болза, ол эргелекчи амыр-чыргалдыг. 44Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ээзи ону бүгү ээлээн чүвезиниң бажынга олуртуп каар. 45А бир эвес ол эргелекчи чалча бодунга боду: „Мээң дээргим ам дораан келбес-ле болгай“ – дээш, өске эр, херээжен чалчаларны эттеп-соп, ижип-чип, эзиртир арагалап эгелээн дижик. 46Ындыг чалчаның ээзи ооң манавааны хүнде база бодавааны шакта чедип келгеш, ону чула кезеткеш, бүзүрел чок өске улус-биле дөмей аажылаар. 47Дээргизиниң күзел-соруун билир хирезинде-ле, белен эвес болган азы дээргизиниң аңаа чугаалап каанын ёзугаар кылбайн барган чалча сылба шаптырар. 48А ээзиниң күзел-соруун билбейн, кеземчеге чүүлдежир үүлгедиг кылган чалча эвээш кеземче алыр. Кымга хөйнү берген болдур, оон хөйнү айтырар база кымга хөйнү бүзүреп дааскан болдур, ооң харыысалгазы улуг болур». 49«Мен черге от кыпсыр дээш чедип келдим, ол оттуң шагда-ла өөскүй бээрин күзээрим аттыг! 50Сугга суктурган кижи дег, хилинчээмге суктурар ужурлуг мен, ооң боттанырын манааш, Мээң халаазырап турарымны кандыг дээр! 51Силер Мени черге амыр-тайбың бээр дээш келген деп бодадыңар бе? Чок! Харын аңгылажыышкын бээр дээш чедип келдим. 52Моон соңгаар беш кижилиг өг-бүле аңгыланчы бээр: үжү ийизинге удур база ийизи үжүнге удур апаар. 53Адазы оглунга удур болгаш оглу адазынга удур; иези уруунга удур болгаш уруу иезинге удур; кунчуу кеннинге удур болгаш кенни кунчуунга удур апаар». 54Иисус чонга мынча деп турган: «Барыын чүктен кара булуттуң көдүрлүп кел чыдарын көргеш, силер ол дораан: „Чаъс чаар-дыр“ – дээриңерге, удавайн чаъс чаай бээр ийик чоп. 55Мурнуу чүктен хат хадып келгенин эскергеш, силер: „Изиир-дир“ – дээриңерге, ылап ындыг болур ийик чоп. 56Ийи арынныглар! Чер биле дээрже көргеш, агаарның кандыызын билип каар хиреңерде, бо үениң кандыызын канчап билип шыдавас силер? 57Шын кайдазын чүге боттарыңар шиитпирлей албас силер? 58Сээң-биле чаргылдажып, сени буруудаткан кижи-биле шииткел черинче бар чыткаш, орук ара ооң-биле эптежип аарын оралдаш, оон башка ол сени шииткекчиге эккээр, а шииткекчи херектеннер таңныылынга хүлээдип бээр, а ол кара-бажыңче киир октаптар. 59Сеңээ чугаалап тур мен: сөөлгү үүрмек чоозуңну кактап тургаш, өреңни төлеп бербээн шааңда, оон үнүп шыдавас сен».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\