Лука 14

1Бир-ле катап ·амыр-дыш хүнүнде Иисус бир дарга ·фарисейниң бажыңынга чемненир дээш чедип келген. Фарисейлер Иисустуң чүнү кылырын кичээнгейлиг хайгаарап турганнар. 2Ооң мурнунга суг ыжыындан хаваңнап аараан кижи олурган. 3Иисус ынчан фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан мынча деп айтырган: «Амыр-дыш хүнүнде улус экиртирин ыдыктыг хоойлу чөпшээрээр бе?» 4Олар ыытташпаан. Иисус ынчан демги кижиге холун дээскеш, экиртип кааш, бажыңынче чорудупкан. 5Оон оларга мынча дээн: «Силерниң бирээңерниң оглу азы шарызы-даа амыр-дыш хүнүнде кудукче кире берген болза, таанда-ла ол-ла дораан баргаш, ушта тыртып албас силер бе?» 6Олар аңаа удур чугаалаптар чүве тыппааннар. 7Чалаткан аалчыларның чамдыызы стол артынга эң хүндүлүг олуттарны шилип ап турарын эскерип кааш, Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалаан: 8«Куда доюнче сени чалаар болза, эң хүндүлүг олут ээлеве, сенден-даа алдар-хүндүлүг кым-бир кижи база чалаткан туруп болур болгай. 9Ынчан сени болгаш ол кижини чалаан ээ кижи сеңээ чедип келгеш: „Бо кижиге олудуң чайлап бер“ – дээр болгай. Сен кочу-шоотка кирип, бажың ээзинден эң ырак олут ээлээр апаар сен. 10Сени дойже чалаар болза, аңаа чеде бергеш, дөрден эң ырак олутту ээлеп ал, ынчан сени чалаан ээ кижи сеңээ келгеш: „Өңнүк, оон чоок черже олуруп ал“ – дээрге, бүгү чалаткан аалчылар мурнунга алдар-хүндүң улгады бээр. 11Бодун өрү көрдүнер кижи бүрүзү дора көрдүрер, а бодун дора көрген кижи бүрүзү өрү көдүртүр». 12Оон Иисус Ону чалаан бажың ээзинге мынча дээн: «Дүштеки азы кежээки дойлаашкынче улус чалап тура, харыы чалаашкын кылып, сеңээ орнун тургузуп берип шыдаар эш-өөрүңнү, акы-дуңмаңны, төрелдериңни азы бай кожаларыңны чалаары-биле кызыгаарланма. 13А аалчылар чалап тура, ядыылар, бертик-бежелдер, аскак-бүскектер болгаш согурларны чала. 14Ынчан амыр-чыргалдыг болур сен: оларның сеңээ харыы тудуп, өөрүп четтиргенин илередир харыы чок, ынчангаш чөптүг-шынныг кижилер катап дирлир өйде Бурган сени шаңнаар». 15Ону дыңнап кааш, Иисус-биле кады хөлестеп чытканнарның бирээзи Аңаа: «Бурганның Чагыргазынга аштанып-чемненир кижи амыр-чыргалдыг-дыр!» – дээн. 16Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Бир кижи улуг дой кылгаш, дыка хөй аалчы чалаан. 17Дойлаар үе кээрге, ол чалатканнарже бодунуң чалчазын: „Чедип келиңер, хамык чүве шагда-ла белен“ деп сөгледири-биле чорудупкан. 18Ынчалза-даа шупту чалаткан улус бир аай ойталап эгелээн. Биргизи мынча дээн: „Мен шөлде чер садып алдым, ону барып көөрү меңээ чугула апарды, буруудатпайн көрем“. 19Өскези мынча дээн: „Мен беш эжеш шары садып алгаш, оларны шенеп көөрү-биле чоруптум, буруудатпайн көрем“. 20Үшкүзү мынча дээн: „Мен мырыңай чаа өгленип алдым, ынчангаш кээп шыдавас-тыр мен“. 21Чалча ээп келгеш, ээзинге шупту чүвени чугаалаан. Бажың ээзи ынчан ажына бергеш, чалчазынга мынчаар дужааган: „Хоорайның хамык улуг-биче кудумчуларын шалыпкын эргий кезээш, бүгү-ле ядыы, бертик-бежел, согур болгаш аскак-бүскек улусту бээр эдертип эккел“. 22Чалчазы оон: „Силерниң дужаалыңарны күүсеттим, ынчалза-даа хос олуттар ам-даа бар-дыр“ – деп чугаалаан. 23Дээрги чалчазынга мынча дээн: „Орук-кокпаларны эргий кезээш, мээң бажыңымны аалчылар дола бээр кылдыр, бүгү-ле душкан улузуңну албадал-биле бээр эккел. 24Сеңээ чугаалап тур мен: баштай чалааным улустуң кайызы-даа ам мээң доюмга келбес“». 25Иисус-биле кады мөөң чон чоруп олурган. Ол чонче эргилип келгеш, мынча дээн: 26«Мени эдерип чоруур дээн, ынчалза-даа ада-иезинге, кадайынга, ажы-төлүнге, ха-дуңмазынга болгаш харын-даа бодунуң амы-тынынга ынаа Меңээ ынаандан артык кижи бар болза, ол Мээң өөреникчим болуп шыдавас. 27Бодунуң ·белдир-ыяжын чүктеп чорбас база Мени эдерип чорбас кижи Мээң өөреникчим болуп шыдавас. 28Силерниң араңардан бир-ле кижи таңныыл суургазы тудуп аар дээн дижик. Ол баштай олуруп алгаш, тудугну төндүреринге акша-хөреңгизи четчирин билип алыр дээш, бүгү чарыгдалдарын санавас чүве бе? 29Оон башка, ол кижи суурганың таваан салып алгаш, төндүр тудуп шыдавайн барза, ындыызын көрген бүгү улус: 30„Бо кижи тудугну эгелеп кааш, төндүрер харыы чок болду“ – дижип, ону шоодар болгай. 31Азы бир хаан өске хаанга удур дайылдажып үнер дээн дижик. Ол баштай олуруп алгаш, олче 20,000 шериглиг кел чыдар удурланыкчызынга удур 10,000 шериглиг чаалажып шыдаар-шыдавазын боданмас чүве бе? 32Бир эвес ооң чаалажыр харыы чок болза, удурланыкчызы ам-даа ырак чорда, тайбың керээзиниң негелделерин билип аары-биле, элчилерин олче чорудар болгай. 33Силер база боттарыңарда бар бүгү чүведен шак ынчалдыр ойталаваан болзуңарза, Мээң өөреникчилерим болуп шыдавас силер. 34Дус – эки бүдүмел, ынчалза-даа ол ажыг эвес апарза, ооң дуссуун чүнүң-биле дедир эгидерил? 35Ол дус черге чемишчидилге кылдыр безин ажыглаттынмас болгай, ону чүгле үндүр октаары артар. Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\